Strona główna » Pandemia koronawirus » Izraelski lekarz we Włoszech: osoby po 60. roku życia nie są podłączane do respiratorów
Pandemia koronawirus

Izraelski lekarz we Włoszech: osoby po 60. roku życia nie są podłączane do respiratorów

ZDJĘCIE JEST TYLKO ILUSTRACJĄ DO TEKSTU
Pra­cu­ją­cy w Par­mie lekarz Gaj Peleg powie­dział w nie­dzie­lę w izra­el­skiej tele­wi­zji, że z powo­du ogra­ni­czo­nej ilo­ści sprzę­tu w pół­noc­nych Wło­szech nie zezwa­la się na pod­łą­cza­nie do respi­ra­to­rów zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem osób powy­żej 60. roku życia.

W wyni­ku epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa we Wło­szech zano­to­wa­no wię­cej ofiar koro­na­wi­ru­sa niż w Chi­nach — 4825 zgo­nów i ponad 53,5 tys. potwier­dzo­nych zaka­żeń. W cią­gu ostat­niej dobry zmar­ło w tym kra­ju 800 osób.

Izra­el­ski lekarz ujaw­nił w tele­wi­zji Keszet 12, że z powo­du bra­ku respi­ra­to­rów i urzą­dzeń do resu­scy­ta­cji leka­rze zmu­sze­ni są do podej­mo­wa­nia dra­ma­tycz­nych decy­zji o tym, któ­ry z pacjen­tów otrzy­ma lecze­nie ratu­ją­ce życie.

Sły­sza­łem to od moich przy­ja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków, któ­rzy usta­li­li limit dla wie­ku, po któ­rym nie moż­na już pomóc — (limit ten wyzna­czo­no na) 60 lat” — powie­dział w poran­nym pro­gra­mie. „ (U pacjen­tów) powy­żej 60. roku życia jest mniej intu­ba­cji i peł­ne­go znie­czu­le­nia, a poni­żej tego wie­ku poma­ga­my do same­go koń­ca i poda­je­my tlen” — wyjaśnił.

Peleg, któ­ry pra­cu­je na oddzia­le orto­pe­dycz­nym zamie­nio­nym na przyj­mu­ją­cy oso­by z Covid-19, oce­nił, że sytu­acja pogar­sza się w mia­rę wzro­stu licz­by zakażonych.

Przyj­mu­je­my śmier­tel­nie cho­rych pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem, poma­ga­my im i łago­dzi­my ich stan w ostat­nich chwi­lach, pozwa­la­jąc im roz­ma­wiać z rodzi­na­mi, od któ­rych zosta­li odcię­ci na dłu­gi czas z powo­du (zarzą­dzo­nej przez wła­dze kra­ju-PAP) izo­la­cji” — dodał.

(PAP) baj/ akl/