Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam©- Adam Dobkowski
Ja się pytam

Ja się pytam©- Adam Dobkowski

Adam Dobkowski

adam-dobkowski-25627-Obec­nie przy­go­to­wy­wa­na jest nowe­li­za­cja usta­wy o regio­nal­nych izbach obra­chun­ko­wych, któ­ra praw­do­po­dob­nie zwięk­szy upraw­nie­nia kon­tro­le­rów i da moż­li­wość bez­po­śred­niej inge­ren­cji w dzia­ła­nia samo­rzą­dów. Nowa usta­wa dała­by RIO m.in. szer­sze pole do kon­tro­li. Inspek­to­rzy nie bada­li­by już tyl­ko legal­no­ści wydat­ków, ale też gospo­dar­ność. Na przy­kład, czy samo­rząd miał pra­wo wydać pie­nią­dze na szcze­pion­ki albo, czy słusz­na była decy­zja o remon­cie dro­gi. RIO będzie decy­do­wa­ło, co kto może. Jest to wcho­dze­nie z buta­mi” w kom­pe­ten­cje poszcze­gól­nych rad, któ­re mają umo­co­wa­nie w usta­wie. Czy pro­po­no­wa­ne zapi­sy speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia, czy nie, jest to zwrot do cza­sów minio­nych, gdzie cen­tra­la” decy­do­wa­ła, co kto może?

Mariusz Klepacki sekretarz gminy Kalinowo

— Jeste­śmy jed­nost­ką samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go — JST, jak więk­szość samo­rzą­dów, któ­ra sama kon­tro­lu­je swo­je zadłu­że­nie na pozio­mie bez­piecz­nym dla nas i moż­li­wym do spła­ty, dla­te­go żad­na kon­tro­la RIO nie jest dla nas zagro­że­niem. Nowe­li­za­cja usta­wy o RIO, jak i też wie­le innych w naszym kra­ju ogra­ni­cza suwe­ren­ność JST, ale nie na takim pozio­mie, aby robić z tego zamie­sza­nie. Jeże­li prze­pi­sy wcho­dzą w życie, my jako samo­rząd jeste­śmy od tego, aby ich prze­strze­gać i dbać o dobro naszych mieszkańców

 

Jarosław Franczuk  — sekretarz gminy Stare Juchy

franczuk— W pań­stwie, któ­re mie­ni się demo­kra­tycz­nym, duża część odpo­wie­dzial­no­ści jest prze­ka­za­na samo­rzą­dom tery­to­rial­nym, samo­rzą­dom zawo­do­wym, a nawet orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym. Pań­stwo takie ma zaufa­nie do oby­wa­te­li i opie­ra się w przed­ło­żo­nych doku­men­tach na OŚWIADCZENIACH, a nie ZAŚWIADCZENIACH. To dla­te­go nasi roda­cy za gra­ni­cą są zdu­mie­ni szyb­ko­ścią zała­twia­nia spraw w urzę­dach i ban­kach. Pol­ska w tym kie­run­ku powin­na zmie­rzać: ufać oby­wa­te­lom, ufać urzęd­ni­kom. Jeże­li już się kogoś lub coś oce­nia, to powin­na być ona opar­ta o rze­czo­we i jasne kry­te­ria, a przede wszyst­kim jednoznaczne.

Artur Urbański — z‑ca- prezydenta miasta Ełku

i-p-1-urbanski-artur-kopiowanie— Jeże­li cho­dzi o pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy o regio­nal­nych izbach obra­chun­ko­wych, to nale­ży korzy­stać z ostat­niej dostęp­nej wer­sji pro­jek­tu z dnia 12.09.2016 r., w któ­rym to zapis mówią­cy m.in. o kon­tro­li zobo­wią­zań podat­ko­wych oraz zamó­wień publicz­nych na pod­sta­wie kry­te­rium zgod­no­ści z pra­wem i rze­tel­no­ści, a tak­że kon­tro­li w zakre­sie zadań admi­ni­stra­cji rzą­do­wej dodat­ko­wo z uwzględ­nie­niem kry­te­rium celo­wo­ści i gospo­dar­no­ści — został wykre­ślo­ny. Sta­ło się tak na sku­tek pro­te­stów stro­ny samorządowej.
Ww. pro­jekt zmia­ny usta­wy zawie­ra jed­nak nadal zapis, któ­ry jest trud­ny do zaak­cep­to­wa­nia. Cho­dzi o pro­jek­to­wa­ną zmia­nę prze­pi­sów usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym oraz ana­lo­gicz­nie — usta­wy o samo­rzą­dzie powia­to­wym i woje­wódz­twa, mówią­cą o tym, że roz­strzy­gnię­cie nad­zor­cze Pre­ze­sa Rady Mini­strów ma mieć rygor natych­mia­sto­wej wyko­nal­no­ści. Cho­dzi o przy­pad­ki odwo­ła­nia lub zawie­sze­nia orga­nów JST i wpro­wa­dze­nia komi­sa­rza, lub wska­za­nia oso­by peł­nią­cej funk­cje orga­nów JST. Od takiej decy­zji powin­no przy­słu­gi­wać pra­wo odwo­ła­nia do sądu, nato­miast rygor natych­mia­sto­wej wyko­nal­no­ści tak napraw­dę zawie­szał­by to pra­wo. Dodat­ko­wo nale­ży wska­zać, że jeże­li decy­zja sądu była­by korzyst­na dla danej JST, to pro­wa­dzi­ło­by to cha­osu. Np. Zwią­zek Miast Pol­skich pro­po­nu­je ogra­ni­cze­nie korzy­sta­nia z tej moż­li­wo­ści do kon­kret­nych sytu­acji, bar­dzo dokład­nie opi­sa­nych w ustawie.

Marek Chojnowski- starosta ełcki

ii-p-2-chojnowski-marek— Trud­no odno­sić się do pro­jek­tu usta­wy, któ­ry jak już dziś wie­my, będzie zmie­nia­ny i nie do koń­ca wia­do­mo, w jakim kie­run­ku te zmia­ny pój­dą. Dla­te­go z komen­ta­rzem war­to pocze­kać na osta­tecz­ny kształt pro­jek­to­wa­nych prze­pi­sów. Jed­no jest jed­nak pew­ne. Każ­dy samo­rząd musi dzia­łać zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jeśli tak jest, to samo­rzą­dow­cy nie muszą oba­wiać się zwięk­szo­nych upraw­nień RIO.

2 komentarze

napisz komentarz
  • Wia­do­mo ze Pis przej­mie wszyst­ko co moż­li­we. Jesli ktoś wąt­pi niech jedzie na wieś i poroz­ma­wia z tymi co pobie­ra­ją 500+. Już Pis się posta­ra przed wybo­ra­mie by odpo­wied­nio nagro­dzić jesz­cze rol­ni­ków. Wdziecz­ność za 500+ jest ogromna.Część z tej kasy idzie na alpa­gi ale więk­szość na utrzy­ma­nie dzie­cia­ków. Jak powie­dział jeden zrol­ni­ków ze Stra­dun .Pora podzię­ko­wać PISowi

  • Jak zmie­nio­ne usta­wy wej­dą w życie, to samo­rzą­dy dopie­ro zoba­czą, jak to jest funk­cjo­no­wać w cza­sach dobrej zmia­ny”. A takich ustaw jest wiele 🙂

KRONIKA POLICYJNA