Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam – Agnieszka Czarnecka
Ja się pytam

Ja się pytam — Agnieszka Czarnecka

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe wyzwania i nowe możliwości. Czego życzą swoim gminom radni w 2017 roku?

Andrzej Wiszowaty,  przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego

— Zbli­ża­ją­cy się 2017 rok nie­sie wszyst­kim nadzie­ję na uspo­ko­je­nie, życz­li­wość i speł­nie­nie marzeń. W te pięk­ne i jedy­ne w roku chwi­le chcę zło­żyć naj­lep­sze życze­nia pogod­nych, zdro­wych i rado­snych dni oraz szczę­śli­we­go Nowe­go Roku.

Andrzej Wiszo­wa­ty
Stanisław Łojewski, radny powiatu ełckiego
Sta­ni­sław Łojewski

— Wszyst­kim miesz­kań­com powia­tu ełc­kie­go z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku 2017, pra­gnę zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, zdro­wia oraz spo­ko­ju, któ­re­go w ostat­nim cza­sie bra­ku­je, a któ­ry jest nam bar­dzo potrzeb­ny. Przy­szły rok sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia, My wszy­scy samo­rzą­dow­cy musi­my wspól­nie zadbać o dobro miesz­kań­ców naszych gmin. Pra­gnął­bym, aby zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne wspól­ne inwe­sty­cje, w szcze­gól­no­ści powia­tu ełc­kie­go, gmi­ny Ełk oraz Nad­le­śnic­twa Ełk, doty­czą­ce ście­żek pie­szo-rowe­ro­wych z Ełku do Chru­ściel i z Ełku do Mro­zów. Dzię­ki nim nasi miesz­kań­cy cały­mi rodzi­na­mi bez­piecz­nie będą mogli korzy­stać z uro­ków naszej pięk­nej oko­li­cy. Życzę wam, aby przy rodzin­nym sto­le nie zabra­kło miło­ści, sza­cun­ku oraz pogo­dy ducha w nad­cho­dzą­cym Nowym Roku.’

Nikodem Kemicer, radny miasta Ełku
Niko­dem Kemicer

— Jako samo­rzą­do­wiec, życzę miesz­kań­com przede wszyst­kim zado­wo­le­nia z pra­cy rad­nych (powia­to­wych, miej­skich i gmin­nych), a tak­że osób, któ­re pia­stu­ją funk­cje spo­łecz­ne (sta­ro­sty, pre­zy­den­ta czy wój­ta). Życzę poczu­cia spraw­czo­ści ich decy­zji oraz świa­do­mo­ści, że głos, któ­ry odda­li na te oso­by, został odda­ny dobrze i wła­ści­wie. Życzę rado­ści i speł­nie­nia marzeń. Mam nadzie­ję, że uda się nam, rad­nym i samo­rzą­dow­com, spro­stać ocze­ki­wa­niom mieszkańców.
Jako pra­cow­nik Mona­ru i zwy­kły zja­dacz chle­ba”, życzę nato­miast wię­cej życz­li­wo­ści wobec bliźnich.

Tomasz Przekop radny miasta Ełku

— W nowym roku życzę wszyst­kim miesz­kań­com powia­tu ełc­kie­go przede wszyst­kim opty­mi­zmu oraz poczu­cia bez­pie­czeń­stwa i rów­no­wa­gi w codzien­nym życiu. Nauczy­cie­lom, do któ­rych gro­na nale­żę, życzę z kolei sta­bi­li­za­cji i pew­no­ści pra­cy w szko­le. Zaś Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia niech będą peł­ne rodzin­ne­go cie­pła, zro­zu­mie­nia i zakoń­cze­nia wszel­kich sporów.

Tomasz Prze­kop
Stanisław Piela, przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy
Sta­ni­sław Piela

— Jako prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny Sta­re Juchy życzę miesz­kań­com speł­nie­nia wszyst­kich marzeń. Oczy­wi­ście, speł­nie­nie marzeń nie jest zada­niem rad­nych i wój­ta, dla­te­go wolę, aby raczej spo­dzie­wa­li się, że speł­ni­my ich życze­nia, gdyż zawsze to mniej, niż marze­nia, któ­rych reali­za­cja naj­czę­ściej nie wyni­ka z zadań samo­rzą­du. Życzę, aby uda­ło się nam zre­ali­zo­wać inwe­sty­cje, któ­re zosta­ły zapi­sa­ne w budże­cie na przy­szły rok. Gmi­na Sta­re Juchy jest gmi­ną nie­wiel­ką, ale ma duże ambi­cje. Co roku sta­ra­my się zapla­no­wać inwe­sty­cje tak, aby, jak naj­peł­niej zre­ali­zo­wać ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców. W przy­szłym roku zosta­ną wyre­mon­to­wa­ne dro­gi powia­to­we i gmin­ne i będzie ich razem bli­sko 10 kilo­me­trów! Mam nadzie­ję, że speł­ni­my też ocze­ki­wa­nia w zakre­sie roz­bu­do­wy sie­ci wodo­cią­go­wych i popra­wy jako­ści wody pitnej.
Życzę ponad­to wszyst­kim miesz­kań­ców speł­nie­nia ich oso­bi­stych marzeń!

Paweł Anulewicz, radny gminy Stare Juchy

— Oso­bi­ście naj­bar­dziej jestem zwią­za­ny z moją miej­sco­wo­ścią Gor­łów­ko, dla­te­go przede wszyst­kim życzę moim sąsia­dom — przy­ja­cio­łom speł­nie­nia ich marzeń oso­bi­stych i rodzin­nych. Życzę, żeby świę­ta i nowy rok prze­bie­gły spo­koj­nie i szczę­śli­wie. Jed­no­cze­śnie, życzę im, aby zacho­wa­li zapał do two­rze­nia i budo­wa­nia naszej wiej­skiej spo­łecz­no­ści. W poprzed­nich latach uda­ło się nam wie­le wspól­nie osią­gnąć: nowa dro­ga przez wieś, plac zabaw, wia­ta. Marzy mi się budo­wa wiej­skiej świe­tli­cy. Wiem, że dzię­ki naszej aktyw­no­ści może się to udać. Życzę więc przy­szło­rocz­nej zaba­wy syl­we­stro­wej w nowej świetlicy!

Paweł Anu­le­wicz
Dariusz Kuprewicz, radny gminy Kalinowo

— Życzę roz­wo­ju gmi­ny Kali­no­wo, tak, aby mło­de poko­le­nie naszych miesz­kań­ców chęt­nie pozo­sta­wa­ło, lub powra­ca­ło, odnaj­du­jąc w naszej gmi­nie swo­je miej­sce na zie­mi, reali­zu­jąc swo­je marze­nia oso­bi­ste i zawodowe.

Iwona Michniewicz, radna gminy Kalinowo

— Wszyst­kim miesz­kań­com gmi­ny Kali­no­wo oraz świą­tecz­nym gościom życzę, by atmos­fe­ra tych magicz­nych świąt wzmoc­ni­ła wię­zy rodzin­ne i przy­ja­ciel­skie. Niech zro­zu­mie­nie oraz ser­decz­na współ­pra­ca budu­je gmi­nę Kali­no­wo. Jako rad­na, życzę, aby przy­szły rok pozwo­lił nam na zre­ali­zo­wa­nie zamie­rzo­nych inwe­sty­cji doty­czą­cych budo­wy dróg, moder­ni­za­cji i prze­bu­do­wy świe­tlic gmin­nych i sta­cji wodo­cią­go­wych. Życzę też wszyst­kim miesz­kań­com, aby z zapa­łem bra­li udział w impre­zach inte­gra­cyj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez gmi­nę Kali­no­wo, a na płasz­czyź­nie oso­bi­stej odno­si­li same sukcesy.

Iwo­na Michniewicz
Paweł Ratkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Prostki

— W nad­cho­dzą­cym 2017 roku życzę gmi­nie Prost­ki dyna­micz­ne­go roz­wo­ju w wie­lu dzie­dzi­nach, zgod­ne­go z wyzwa­nia­mi i ocze­ki­wa­nia­mi miesz­kań­ców. Jestem pewien, że nowo­cze­sne roz­wią­za­nia i moż­li­wo­ści pomo­gą nam wspól­nie z miesz­kań­ca­mi gmi­ny two­rzyć przy­szłość. Wie­rzę, że uda się pozy­skać środ­ki zewnętrz­ne, dzię­ki któ­rym wybu­du­je­my kom­pleks spor­to­wy z salą gim­na­stycz­ną i sta­dio­nem, zmo­der­ni­zu­je­my uję­cie wody w Prost­kach oraz będzie­my reali­zo­wać kolej­ne inwe­sty­cje dro­go­we. Wszyst­kim miesz­kań­com gmi­ny Prost­ki życzę nie­za­po­mnia­nych Świąt Boże­go. Naro­dze­nia, peł­nych pięk­nych i rado­snych chwil spę­dzo­nych w gro­nie rodzi­ny, przy­ja­ciół i naj­bliż­szych. Niech 2017 rok będzie pełen opty­mi­zmu i wia­ry w pogod­ne jutro.

Paweł Rad­kie­wicz
Wiesław Karwowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Prostki

— Zbli­ża się 2017 rok, a wraz z nim nowe pla­ny i wyzwa­nia. Wspie­ra­nie akty­wi­za­cji gospo­dar­czej i spo­łecz­nej wzmoc­ni nas i pomo­że w reali­za­cji sze­re­gu dzia­łań. Jestem pełen wia­ry i opty­mi­zmu, że w nad­cho­dzą­cym roku uda nam się wybu­do­wać nową oczysz­czal­nię ście­ków, roz­bu­do­wać i zmo­der­ni­zo­wać sieć wodo­cią­go­wą i kana­li­za­cyj­ną w Wiśnio­wie Ełc­kim i Kata­rzy­no­wie, a tak­że prze­bu­do­wać dro­gę nr 69 w miej­sco­wo­ści Kopij­ki. Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzę wszyst­kim miesz­kań­com gmi­ny Prost­ki spo­ko­ju i rodzin­ne­go cie­pła. Niech te świę­ta będą cza­sem bez trosk i zmar­twień, a w nad­cho­dzą­cym 2017 roku wszel­kie marze­nia docze­ka­ją się spełnienia.

Wie­sław Karwowski

Wybra­ni rad­ni gmi­ny Ełk, z któ­ry­mi się skon­tak­to­wa­li­śmy (Jan Wiel­gat, Kazi­mierz Bra­tek, Dariusz Kor­dyś, Miro­sław Świ­der­ski i Miro­sław Rady­wo­niuk) nie chcie­li, lub nie mogli zło­żyć nowo­rocz­nych życzeń swo­im miesz­kań­com? Za to miesz­kań­cy gmi­ny Ełk z rado­ścią zło­ży­li życze­nia swo­im radnym:

Bogdan Sieredziński — mieszkaniec gminy Ełk

Zbli­ża­ją się świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, a wkrót­ce po nich wkro­czy­my w nowy 2017 rok. Dla mnie, miesz­kań­ca gmi­ny Ełk; będzie to już trze­ci rok dzia­łal­no­ści nowych władz gmi­ny. Nowy rok, nowy budżet gmi­ny i nadzie­je oraz ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców gmi­ny na zna­czą­cą popra­wę warun­ków życia. Pro­ble­my z zanie­dba­ną infra­struk­tu­rą cią­gną się od wie­lu lat. Dziu­ra­we dro­gi, brak sie­ci wodo­cią­go­wej oraz kana­li­za­cji w wie­lu wsiach naszej gmi­ny to głów­ne bolącz­ki miesz­kań­ców. Nowi gospo­da­rze gmi­ny, czy­li wójt i rad­ni powin­ni mieć na uwa­dze, że nie wszyst­ko moż­na zrzu­cać na poprzed­ni­ków. Tym bar­dziej że kil­ku byłych rad­nych znów zasia­da w radzie gmi­ny. Część winy za zanie­dba­nia z lat ubie­głych, muszą wziąć na sie­bie i zacząć dzia­łać wyłącz­nie w inte­re­sie miesz­kań­ców gmi­ny. Skoń­czyć z bier­nym pod­no­sze­niem rąk. To tyle, jeśli cho­dzi o wła­dze gmi­ny. Miesz­kań­com życzę więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia w spra­wy naszej małej ojczy­zny, a w życiu pry­wat­nym suk­ce­sów i niech każ­dy na swój spo­sób cie­szy się życiem.

Wiesław Rusak- sołtys wsi Chruściele

-Wszyst­kim miesz­kań­com naszej gmi­ny życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go. A wój­to­wi- przede wszyst­kim zdro­wia. Rad­nym podej­mo­wa­nia mądrych decy­zji, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi naszej gminy.


-Nie­któ­rym rad­nym w nowym roku życzę wła­sne­go zda­nia” we wszel­kich trud­nych spra­wach — Agniesz­ka Czarnecka 😉

OSTATNIE