Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam ©- Jacek Protas
Ja się pytam

Ja się pytam ©- Jacek Protas

Czy Rząd wysłucha krytycznych uwag?

Czy licz­ne kon­tro­wer­sje doty­czą­ce pro­jek­tu usta­wy Pra­wo wod­ne i kry­tycz­ne uwa­gi śro­do­wisk żeglar­skich i przed­się­bior­ców wpły­ną na

Jacek Pro­tas ‑poseł Plat­for­my Obywatelskiej

zła­go­dze­nie podej­ścia rzą­du i zmniej­sze­nie pro­po­no­wa­nych sta­wek opłat za odda­wa­nie grun­tów pokry­tych śród­lą­do­wy­mi woda­mi sta­no­wią­cych wła­sność Skar­bu Pań­stwa? Wcze­śniej­szy pro­jekt zakła­dał, że pro­wa­dze­nie przed­się­wzięć zwią­za­nych z upra­wia­niem rekre­acji, tury­sty­ki, spor­tów wod­nych oraz ama­tor­skie­go poło­wu ryb, będzie lub mogło­by być, opo­dat­ko­wa­ne do 10-krot­ność obo­wią­zu­ją­cej w danym roku gór­nej staw­ki podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści, czy­li nawet staw­ką 8,9 zł za m2.[fruitful_sep]

 

Wojciech Kossakowski PRAWO  I SPRAWIEDLIWOŚĆ

W ramach kon­sul­ta­cji uczest­ni­czy­łem w sze­re­gu spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi lokal­nej spo­łecz­no­ści m.in. z Giżyc­ka, Węgo­rze­wa, Miko­ła­jek, któ­rych celem było uzy­ska­nie opi­nii doty­czą­cych skut­ków wpro­wa­dze­nia nowe­li­za­cji usta­wy Pra­wo Wod­ne” w naszym regio­nie. Kon­se­kwen­cją kil­ku­ty­go­dnio­wych roz­mów było moje spo­tka­nie w Sej­mie z pod­se­kre­ta­rzem sta­nu w Mini­ster­stwie Śro­do­wi­ska Mariu­szem Gaj­dą i przed­sta­wi­cie­la­mi bli­sko 150 pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w bran­ży tury­stycz­no-żeglar­skiej na tere­nie WJM.
W trak­cie spo­tka­nia pan mini­ster stwier­dził, iż postu­la­ty zosta­ły roz­pa­trzo­ne przez zespół przy­go­to­wu­ją­cy pro­jekt zmian i wpro­wa­dzo­ne w znacz­nej czę­ści do osta­tecz­ne­go tek­stu pro­jek­tu usta­wy. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści okre­śle­nia gór­nej staw­ki za dzier­ża­wę grun­tów zala­nych wodą w wyso­ko­ści 0,89 zł/m2 w ska­li rocz­nej. Nale­ży zazna­czyć, iż pro­jekt usta­wy zawie­ra wyłącz­nie okre­śle­nie gór­ne­go pro­gu wyso­ko­ści staw­ki opła­ty za odda­nie w użyt­ko­wa­nie 1m2 grun­tu pod woda­mi, jed­nost­ko­we staw­ki zosta­ną okre­ślo­ne przez Radę Mini­strów w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia, któ­re będzie pod­le­ga­ło kon­sul­ta­cjom. Uszcze­gó­ło­wio­ne zosta­ły tak­że para­gra­fy doty­czą­ce pobo­ru wód pod­ziem­nych i powierzch­nio­wych oraz odpro­wa­dza­nie wód opa­do­wych. Pro­po­no­wa­ne zapi­sy mają doty­czyć wyłącz­nie prze­my­słu oraz powierzch­ni wiel­ko­par­kin­go­wych. Pozo­sta­łe kwe­stie uczest­ni­cy spo­tka­nia będą mie­li oka­zję przed­sta­wić w trak­cie posie­dze­nia Sej­mo­wej Komi­sji Ochro­ny Śro­do­wi­ska, któ­ra będzie pro­ce­do­wa­ła ww. usta­wę. [fruitful_sep]

 

Mariusz Filipowicz PARTIA KORWIN — WOLNOŚĆ

Jak to mówi­ła śp. lady Mał­go­rza­ta That­cher: Pro­blem z socja­li­sta­mi jest taki, że w koń­cu zawsze koń­czą im się cudze pie­nią­dze” oraz Nie ma cze­goś takie­go jak publicz­ne pie­nią­dze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to zna­czy, że zabie­rze tobie – bo rząd nie ma żad­nych wła­snych pie­niędzy”.  Doda­jąc do tego wypo­wiedź pani pre­mier Szy­dło: Cią­gle sta­wia­my przed sobą nowe zada­nia, aby do budże­tu pań­stwa tra­fia­ło jesz­cze wię­cej środ­ków, może­my spo­dzie­wać się, że bój o kolej­ne pie­nią­dze Pola­ków będzie zacię­ty. Jeśli ktoś słu­chał mojej wypo­wie­dzi po ogło­sze­niu wyni­ków wybor­czych i ją sobie przy­po­mni, kolej­ny raz zro­zu­mie, że prze­wi­dzia­łem sytu­ację pod nowy­mi rzą­da­mi bar­dzo trafnie.
Wszyst­ko zale­ży od tego, ile zain­te­re­so­wa­nej, nara­żo­nej na gra­bież podat­ko­wą gru­pie uda się zebrać zwolenników.
Par­tia PiS jest jed­ną z popu­li­stycz­nych par­tii i naci­ski z pew­no­ścią będą mieć wpływ na to, że zmu­sze­ni będą (przy­naj­mniej na razie, prócz rekor­do­we­go zadłu­że­nia naszych dzie­ci) szu­kać pie­nię­dzy gdzie indziej. W jedy­nej pra­wi­co­wej obec­nie par­tii Wol­ność” z pew­no­ścią znaj­dą swo­ich sprzy­mie­rzeń­ców. Nigdy nie zagło­su­je­my za pod­nie­sie­niem podat­ku. Innym ludziom i gru­pom tak­że radzę roz­po­cząć wspól­ną wal­kę z nami o Wol­ność” i przy­szłość kraju.
Pamię­taj­my, że jeśli będzie­my bier­ni, gdy wła­dza zabie­ra pie­nią­dze jed­nej gru­pie, by wydać na swo­je utrzy­ma­nie i roz­dać innym, nie będzie­my mogli być zdzi­wie­ni, gdy nas ograbią.

 

Andrzej Maciejewski POSEŁ KUKIZ’15

Mini­ster Zdro­wia Roz­po­rzą­dze­niem z dnia 13.11.2015 r. doko­nał ponow­nej imple­men­ta­cji dyrek­ty­wy 98/83/ Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady w spra­wie jako­ści wody prze­zna­czo­nej do spo­ży­cia przez ludzi. Co cie­ka­we zro­bił to mini­ster z rzą­du PO/PSL. W Pol­sce przez wie­le lat funk­cjo­no­wało roz­po­rzą­dze­nie we wcze­śniej­szej wer­sji, któ­re dopusz­cza­ło w przy­pad­ku prze­kro­cze­nia para­me­trów dodat­ko­wych (żela­zo, man­gan, jon amo­no­wy, gru­pa coli, ogól­na licz­ba bak­te­rii) na wyda­wa­nie decy­zji o warun­ko­wej przy­dat­no­ści wody i pozwa­la­ło gmi­nom na restruk­tu­ry­za­cję zaopa­trze­nia w wodę. Aktu­al­nie mamy do czy­nie­nia z nad­gor­li­wo­ścią pol­skich urzęd­ni­ków, któ­rzy zamiast uprasz­czać pra­wo, kom­pli­ku­ją je i utrud­nia­ją życie oby­wa­te­li. Liczę, że w naj­bliż­szym cza­sie mini­ster zno­we­li­zu­je swo­je rozporządzenie.[fruitful_sep]

Jerzy Czepułkowski BYŁY POSEŁ SLD

Pol­ska była podzie­lo­na na zlew­nie i była już tzw. gospo­dar­ka zlewniowa.
Ten rząd chce wzmoc­nić tę gospo­dar­kę. Według ofi­cjal­nej wer­sji ma to uczy­nić taka insty­tu­cja jak Wody Pol­skie, któ­ra będzie pod­le­ga­ła bez­po­śred­nio Rządowi.
Zało­że­nie jest jed­no, że wszyst­kie wody ziem­ne sta­no­wią wła­sność pań­stwa i nie są przed­mio­tem żad­ne­go obro­tu. Nato­miast, jeże­li cho­dzi o wody powierzch­nio­we, dzie­lą się one na wody pły­ną­ce i sto­ją­ce. I tu nic się nie zmie­nia. Zmie­nia się nato­miast sys­tem opłat za gospo­dar­cze korzy­sta­nie z wód. To ozna­cza, że każ­dy, kto korzy­sta z wody, będzie musiał za to pła­cić. I jest to duża kwo­ta. Cho­dzi prze­cież o opo­dat­ko­wa­nie korzy­sta­nia z wód. Ta kwo­ta może ozna­czać pod­wyż­kę cen za wodę tak­że dla gospo­darstw domo­wych. Może się oka­zać, że zdro­że­ją ryby, któ­re i tak są drogie.
Wszyst­ko w imię oszczę­dza­nia wody, jed­nak to nie zawsze się opła­ca. Jest to złud­ne, bo np. w naszym mie­ście, jak jest pod­wyż­ka wody, to zawsze jest takie zja­wi­sko, że zaczy­na się oszczę­dza­nie. Potem się czło­wiek przy­zwy­cza­ja i prze­sta­je oszczę­dzać. Jeże­li zaczy­na się oszczę­dza­nie, to wte­dy ście­ki są za gęste i żeby oczysz­czal­nia mogła je prze­two­rzyć, dole­wa się wodę. Nawet wodo­cią­gi są prze­ra­żo­ne, że ta pod­wyż­ka jest tak duża. To może spo­wo­do­wać wzrost cen za wodę nawet o 100 pro­cent. Wła­śnie tak duża kwo­ta opo­dat­ko­wa­nia zetknę­ła się z tak dużą kry­ty­ką. Na razie pra­ce praw­do­po­dob­nie są wstrzymane.[fruitful_sep]

Adam Dobkowski PLATFORMA OBYWATELSKA

Pro­jekt nowe­go Pra­wa wod­ne­go, zakła­da­ją­cy wpro­wa­dze­nie Wód Pol­skich”, został już uzgod­nio­ny z Komi­sją Euro­pej­ską.  Obec­nie znaj­du­je się on w Rzą­do­wym Cen­trum Legi­sla­cji, gdzie trwa prze­gląd for­mal­no-praw­ny wszyst­kich zapi­sów. Pier­wot­nie nowe prze­pi­sy mia­ły zacząć obo­wią­zy­wać od począt­ku 2017 r.
Poprzez naci­ski wie­lu zain­te­re­so­wa­nych stron, prze­pi­sy nie zosta­ły jesz­cze uchwa­lo­ne. Wobec powyż­sze­go część pro­po­no­wa­nych prze­pi­sów może jesz­cze ewo­lu­ować, w tym rów­nież te doty­czą­ce sta­wek. Mając na uwa­dze kon­tro­wer­syj­ne zapi­sy innych ustaw (m.in. pra­wo oświa­to­we, o try­bu­na­le kon­sty­tu­cyj­nym itd.), w któ­rych pro­te­sty spo­łecz­ne nicze­go nie zmie­ni­ły, uwa­żam, że nie nale­ży prze­są­dzać, jak osta­tecz­nie będą wyglą­da­ły prze­pi­sy ustawy.[fruitful_sep]

OSTATNIE