Strona główna » Ja się pytam » Ja się pytam©- Krzysztof Wiloch
Ja się pytam

Ja się pytam©- Krzysztof Wiloch

Kopia moje-2006 011 (Kopiowanie)

Krzysztof Wiloch

Obec­nie, zgod­nie z usta­wą z 10 paź­dzier­ni­ka 2002 roku o mini­mal­nym wyna­gro­dze­niu za pra­cę, wie­lu pra­co­daw­ców wli­cza do mini­mal­nej pła­cy przy­słu­gu­ją­ce pra­cow­ni­ko­wi nie­mal wszyst­kie skład­ni­ki wyna­gro­dze­nia, w tym doda­tek sta­żo­wy czy doda­tek za pra­cę szko­dli­wą. W ten spo­sób, dla pra­cow­ni­ka z 30-let­nim sta­żem, dodat­ki te tra­cą cha­rak­ter moty­wa­cji czy rekom­pen­sa­ty. Czy waszym zda­niem pła­ca zasad­ni­cza może być niż­sza niż mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie za pra­cę ? W moim prze­świad­cze­niu abso­lut­nie nie, a pro­blem ten powi­nien być ure­gu­lo­wa­ny usta­wo­wo. Czy nie uwa­ża­cie, że samo­rząd lokal­ny, jako szcze­gól­ny pra­co­daw­ca nawet przy obec­nym pra­wie; powi­nien dla wszyst­kich swo­ich pra­cow­ni­ków wyłą­czyć powyż­sze dodat­ki z usta­wo­wej pła­cy mini­mal­nej ? A jeśli wyma­ga to dodat­ko­wych wydat­ków budże­to­wych, to czy poczu­cie spra­wie­dli­wo­ści naj­ni­żej zara­bia­ją­cych miesz­kań­ców, samo­rząd powi­nien przed­kła­dać nad inne nie­któ­re wydat­ki budże­tu miasta?

info.elblag.pl-43068--Jacek-Protas-Samorzadowcy-w (Kopiowanie) JACEK PROTAS  PLATFORMA OBYWATELSKA

— Co do zasa­dy wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze powin­no być co naj­mniej rów­ne pła­cy mini­mal­nej. Korzyst­ne dla pra­cow­ni­ków pro­po­zy­cje w tej kwe­stii poja­wi­ły się w pla­nach mini­ster­stwa pra­cy i związ­ków zawo­do­wych już pod koniec 2015 roku. W pierw­szej kolej­no­ści resort pro­po­no­wał stop­nio­we wyłą­cze­nie z naj­niż­sze­go wyna­gro­dze­nia dodat­ków za pra­cę w nocy oraz w warun­kach szko­dli­wych, póź­niej zaś doda­tek sta­żo­wy. Roz­wią­za­nie wyma­ga­ło­by zmian w wie­lu prze­pi­sach wewnętrz­nych, dla­te­go wyma­ga stop­nio­we­go wej­ścia w życie, ale kie­ru­nek jest wła­ści­wy, ponie­waż wpi­su­je się w stop­nio­wą popra­wę warun­ków pra­cy w Pol­sce. Przez ostat­nie lata rząd sku­piał się na pod­wyż­sza­niu pła­cy mini­mal­nej i były to wyraź­ne pod­wyż­ki. Teraz czas na sys­te­mo­wą zmia­nę podej­ścia do nali­cza­nia tej pła­cy. Zmia­ny te powin­ny mieć cha­rak­ter powszech­ny i wpły­wać na popra­wę nali­cza­nia pen­sji zarów­no pra­cow­ni­ków sek­to­ra pry­wat­ne­go, jak i publicznego.

ARTUR URBAŃSKI Z‑CA PREZYDENTA MIASTA EŁKU

—Sądzę, że rze­czy­wi­ście te kwe­stie powin­ny być ure­gu­lo­wa­ne usta­wo­wo i trak­to­wa­ne jed­no­li­cie wszę­dzie. Samo­rząd mia­sta Ełku podej­mo­wał już pró­by róż­ni­co­wa­nia wyna­gro­dzeń tak, aby oso­by zatrud­nio­ne dłu­żej mia­ły ten staż zaak­cen­to­wa­ny I-P-1-Urbański-Artur (Kopiowanie)w swo­im upo­sa­że­niu. Jed­nak wzrost corocz­ny wyna­gro­dze­nia mini­mal­ne­go powo­du­je, że te róż­ni­ce wciąż się zacie­ra­ją. Przy czym nale­ży pamię­tać, że regu­la­cje zwią­za­ne ze wzro­stem wyna­gro­dze­nia mini­mal­ne­go sta­no­wią wyda­tek samo­rzą­du, a zatem samo­rząd każ­de­go roku dokła­da nowe środ­ki do wyna­gro­dze­nia oso­bom naj­ni­żej zara­bia­ją­cym. Taka regu­la­cja wyna­gro­dzeń, któ­ra pozwo­li­ła­by dopro­wa­dzić do wspo­mnia­ne­go w pyta­niu mode­lu kosz­to­wa­ła­by samo­rząd nasze­go mia­sta kil­ka milio­nów zło­tych. W obec­nej chwi­li, kie­dy na bar­ki gmin dokła­da­ne są kolej­ne zada­nia, jak choć­by sze­ścio­lat­ki w przed­szko­lach i wie­le innych, mia­sta Ełku nie stać na tę regulację.

Chojnowski-Marek (Kopiowanie)MAREK CHOJNOWSKI STAROSTA EŁCKI

— Dodat­ki, w tym doda­tek sta­żo­wy, czy doda­tek za pra­cę szko­dli­wą, moim zda­niem w żad­nym wypad­ku nie powin­ny być wli­cza­ne do pła­cy mini­mal­nej. Jestem prze­ko­na­ny, że pro­blem ten powi­nien być ure­gu­lo­wa­ny usta­wo­wo, a nie na szcze­blu samo­rzą­do­wym, bo tyl­ko wte­dy regu­ła ta obej­mie wszyst­kich naj­mniej zara­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków, i wów­czas będzie­my mogli mówić o spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej. Oczy­wi­ście, jako liczą­cy się pra­co­daw­ca w powie­cie ełc­kim sta­ra­my się tak regu­lo­wać pła­ce, aby opi­sy­wa­ne przy­pad­ki w naszych jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych nie wystę­po­wa­ły. Naj­lep­szym na to dowo­dem jest to, że już dwa lata temu powstał w powie­cie ełc­kim zespół zło­żo­ny z rad­nych oraz związ­ków zawo­do­wych, któ­ry wypra­co­wał w tej spra­wie podob­ne sta­no­wi­sko. I to sta­no­wi­sko sta­ra­my się reali­zo­wać, cze­go dowo­dem są ostat­nie pod­wyż­ki dla wszyst­kich naszych pracowników.

WOJCIECH KOSSAKOWSKI POSEŁ PiS

— Pła­ca mini­mal­na to poję­cie eko­no­micz­ne, praw­ne i moral­ne. Pła­ca wyni­ka z umo­wy pra­co­daw­cy z pra­cow­ni­kiem. Dobrze funk­cjo­nu­ją­cy rynek pra­cy usta­la war­tość pra­cy. Poni­żej pew­nej pła­cy nikt danej pra­cy nie podej­mie, powy­żej pew­nej kwo­ty żaden pra­co­daw­ca nie zapła­ci. Nie będzie go na to stać. To sytu­acja mode­lo­wa. Przy bra­ku rów­no­wa­gi na ryn­ku pra­cy inter­wen­cja pań­stwa usta­la pła­cę mini­mal­ną. Dla pra­co­daw­cy n21128836113_63649cf832_b (Kopiowanie)
ie ma zna­cze­nia, czy wyda­je on pie­nią­dze na pła­cę zasad­ni­czą, czy na dodat­ki (cho­dzi głów­nie o doda­tek sta­żo­wy). To pro­wa­dzi do absur­dal­nej sytu­acji: oso­ba nowo zatrud­nio­na nie może otrzy­mać wyna­gro­dze­nia niż­sze­go niż pła­ca mini­mal­na. Jej pła­ca zasad­ni­cza rów­na się urzę­do­wej pła­cy mini­mal­nej. Tyle samo zara­bia oso­ba z 20-let­nim sta­żem pra­cy. Pła­ca zasad­ni­cza pra­cow­ni­ka bez sta­żu jest wte­dy o 20% wyż­sza niż pła­ca zasad­ni­cza oso­by o sta­żu kil­ku­dzie­się­cio­let­nim. Rząd Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści pod przy­wódz­twem Beaty Szy­dło zna­lazł roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu. To mini­mal­na staw­ka godzi­no­wa. Trwa­ją dys­ku­sje o wyso­ko­ści tej staw­ki. Przy 12 zł za godzi­nę w mie­sią­cu liczą­cym 168 godzin pra­cy mini­mal­na pła­ca wyno­si­ła­by 2016 zł. To pła­ca zasad­ni­cza wyni­ka­ją­ca z mini­mal­nej staw­ki za godzi­nę. Do takiej pła­cy mini­mal­nej nie moż­na wli­czać dodat­ków. Oso­ba o sta­żu więk­szym niż 20 lat, zatrud­nio­na na mini­mal­nej staw­ce godzi­no­wej, zara­bia­ła­by w tej sytu­acji 2419 zł i 20 gr. Zanim to nastą­pi, samo­rząd lokal­ny powi­nien dla swo­ich pra­cow­ni­ków wyłą­czyć dodat­ki z usta­wo­wej pła­cy mini­mal­nej. Pła­ca ma wymiar moral­ny. Naj­wyż­si urzęd­ni­cy w samo­rzą­dach mają pen­sje mini­ste­rial­ne. W takiej sytu­acji inte­res naj­ni­żej zara­bia­ją­cych pra­cow­ni­ków powi­nien być dla samo­rzą­du priorytetem.

6 komentarzy

napisz komentarz
  • Pry­wat­ni Pra­co­daw­cy nie wypła­ca­ją NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH ! To jest powszech­ne nie tyl­ko w Ełku ale w całej Pol­sce ! Wiem że Usta­wa nie zabra­nia im tego robić. Ale jak moż­na trak­to­wać oso­bę pra­cu­ją­cą u Pry­wat­ne­go Przed­się­bior­cy ina­czej jak w Insty­tu­cjach Pań­stwo­wych. Czyż­by byli gor­si od tych na Pań­stwo­wym Garnuszku ??

  • Uwa­żam, że pła­ca zasad­ni­cza nie powin­na być niż­sza od pła­cy mini­mal­nej. Sto­so­wa­nie takich roz­wią­zań spra­wia, iż czło­wiek po 20 latach pra­cy zara­bia mniej ze sta­żo­wym, niż mło­dy po 5 latach, któ­ry otrzy­mu­je wyż­szą pła­cę zasad­ni­czą. Dodat­ko­wo dzia­ła bar­dzo demo­ty­wu­ja­co, na oso­by pra­cu­ją­ce w dobie 500+ i innych pro­gra­mów wspar­cia. Oprócz tego uwa­żam, ze nie powin­no sto­so­wać się pod­wy­żek pro­cen­to­wych, gdyż one pogłę­bia­ją dysproporcje.

  • Wymia­na poglą­dów na poważ­ne tema­ty, któ­re nur­tu­ją wie­lu z nas, jest war­ta uwa­gi i pochwa­ły. Oby tyl­ko do tej Gaze­ty nie dorwa­li się głu­pio mądrzy hej­te­rzy. Pozdrawiam.

  • Popie­ram, tez uwazam,ze ta gaze­ta to miej­sce dla inte­li­gent­nych ludzi.Pozdrawiam

  • faj­nie ze mądrzy ludzie zada­ją faj­ne pyta­nia, jest co poczy­tać, tak trzymac

OSTATNIE