Strona główna » Kraj/ świat » Jazda na suwak i “korytarz życia” obowiązkowe. Sejm uchwalił przepisy
Kraj/ świat

Jazda na suwak i korytarz życia” obowiązkowe. Sejm uchwalił przepisy

Sejm i Senat przy­ję­ły opra­co­wa­ny przez Mini­ster­stwo Infra­struk­tu­ry pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy — Pra­wo o ruchu dro­go­wym, wpro­wa­dza­ją­cy prze­pi­sy doty­czą­ce two­rze­nia dro­go­wych kory­ta­rzy życia oraz jaz­dy na suwak. Następ­nie pro­jekt tra­fi do pod­pi­su pre­zy­den­ta. Nowe prze­pi­sy zaczną obo­wią­zy­wać po upły­wie 21 dni od publi­ka­cji w Dzien­ni­ku Ustaw.

Celem nowe­li­za­cji jest stwo­rze­nie jed­no­znacz­nych zasad zacho­wa­nia kie­row­ców w dwóch istot­nych dla bez­pie­czeń­stwa i płyn­no­ści ruchu dro­go­we­go sytu­acjach: gdy zacho­dzi potrze­ba umoż­li­wie­nia służ­bom ratow­ni­czym szyb­kie­go dotar­cia na miej­sce zda­rze­nia dro­go­we­go, a tak­że, gdy wystę­pu­je zwę­że­nie dro­gi ogra­ni­cza­ją­ce licz­bę dostęp­nych pasów.

- W sytu­acji zagro­że­nia życia na dro­dze waż­na jest każ­da sekun­da. Zale­ży nam, by kie­row­cy wie­dzie­li, jak nale­ży two­rzyć kory­ta­rze życia, żeby odpo­wied­nie służ­by mogły jak naj­szyb­ciej dotrzeć do poszko­do­wa­nych – powie­dział mini­ster infra­struk­tu­ry, prze­wod­ni­czą­cy KRBRD Andrzej Adamczyk.

Regu­la­cja ma dopre­cy­zo­wać obec­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy poprzez dokład­ne okre­śle­nie zasad two­rze­nia przez kie­ru­ją­cych wol­nej prze­strze­ni dla pojaz­dów służb ratun­ko­wych oraz ustę­po­wa­nia im pierw­szeń­stwa, w tym wła­ści­wy kie­ru­nek zmia­ny pasa ruchu w celu stwo­rze­nia kory­ta­rza. W skró­cie,  kie­row­cy poru­sza­ją­cy się lewym skraj­nym pasem, mają obo­wią­zek zje­chać na lewo, a poru­sza­ją­cy się pozo­sta­ły­mi pasa­mi  na pra­wo, tak aby umoż­li­wić swo­bod­ny prze­jazd pojaz­dom ratunkowym.


W przy­pad­ku jaz­dy na suwak prze­pi­sy pre­cy­zyj­nie okre­ślą zasa­dy pierw­szeń­stwa jaz­dy z poszcze­gól­nych pasów ruchu, gdy nastę­pu­je zmniej­sze­nie ich licz­by, a w miej­scu zwę­że­nia powsta­je zator. Sfor­ma­li­zu­ją też zasa­dę naprze­mien­ne­go wjaz­du po jed­nym pojeź­dzie z każ­de­go pasa ruchu.

Pro­po­zy­cje Mini­ster­stwa Infra­struk­tu­ry są zbli­żo­ne do spraw­dzo­nych od lat roz­wią­zań funk­cjo­nu­ją­cych w wie­lu w kra­jach Europy.
(Mini­ster­stwo Infrastruktury)

OSTATNIE