Strona główna » Poza prawem » Jechał elektryczną hulajnogą pod wpływem alkoholu. Dostał 500 zł mandatu
Poza prawem

Jechał elektryczną hulajnogą pod wpływem alkoholu. Dostał 500 zł mandatu

Od 20 maja obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego związane z poruszaniem się hulajnogą elektryczną. Zgodnie ze zmianami, kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Minionej nocy policjanci z Ełku zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną, który miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.

Poli­cjan­ci zatrzy­ma­li nie­trzeź­we­go kie­ru­ją­ce­go hulaj­no­gą elek­trycz­ną w Ełku. 34-latek wybrał się na prze­jażdż­kę tym urzą­dze­niem minio­nej nocy (29/30.08.2021 r.). Pra­wo naka­zu­je, by użyt­kow­ni­cy takich hulaj­nóg byli trzeź­wi. 34-latek miał nato­miast ponad 0,5 pro­mi­la alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Za to wykro­cze­nie został uka­ra­ny 500-zło­to­wym man­da­tem i nie mógł już kon­ty­nu­ować swo­jej podróży.

Wię­cej infor­ma­cji na temat obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów doty­czą­cych hulaj­nóg elektrycznych:

 

Urzą­dze­nia trans­por­tu oso­bi­ste­go (UTO) i urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce ruch, podob­nie jak hulaj­no­gi elek­trycz­ne, zna­la­zły swo­je miej­sce w porząd­ku praw­nym. Prze­pi­sy regu­lu­ją­ce sta­tus praw­ny urzą­dzeń napę­dza­nych elek­trycz­nie oraz siłą mię­śni wcho­dzą w życie 20 maja 2021 roku. Wszyst­kie te urzą­dze­nia zyska­ły w kodek­sie dro­go­wym swo­ją defi­ni­cję, a oso­by je użyt­ku­ją­ce zarów­no pra­wa, jak i obowiązki.

Nowe­li­za­cja Usta­wy Pra­wo o ruchu dro­go­wym, dzię­ki któ­rej  ure­gu­lo­wa­na zosta­ła kwe­stia popu­lar­nych hulaj­nóg elek­trycz­nych oraz urzą­dzeń trans­por­tu oso­bi­ste­go i urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych ruch wcho­dzi w życie 20 maja 2021 roku. Prze­pi­sy jasno okre­śla­ją zasa­dy korzy­sta­nia z tego typu urzą­dzeń oraz pra­wa i obo­wiąz­ki, do któ­rych będą musie­li się sto­so­wać zarów­no ich użyt­kow­ni­cy, jak rów­nież inni uczest­ni­cy ruchu dro­go­we­go. W związ­ku z roz­sze­rze­niem kata­lo­gu urzą­dzeń i pojaz­dów słu­żą­cych do prze­miesz­cza­nia się, każ­dy z nowych ele­men­tów tej kate­go­rii został ści­śle okre­ślo­ny pod wzglę­dem zasad korzy­sta­nia, a tak­że praw i obo­wiąz­ków cią­żą­cych na jego użyt­kow­ni­kach. Poni­żej przed­sta­wia­my zapi­sy doty­czą­ce  UTO oraz urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych ruch.

Urzą­dze­nia trans­por­tu oso­bi­ste­go – UTO

Urzą­dze­nie trans­por­tu oso­bi­ste­go to pojazd napę­dza­ny elek­trycz­nie, bez sie­dze­nia i peda­łów, kon­struk­cyj­nie prze­zna­czo­ny do poru­sza­nia się wyłącz­nie przez kie­ru­ją­ce­go znaj­du­ją­ce­go się na tym pojeź­dzie (np. desko­rol­ka elek­trycz­na, elek­trycz­ne urzą­dze­nie samopoziomujące).

Kie­ru­ją­cy urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go jest obo­wią­za­ny korzy­stać z dro­gi dla rowe­rów, jeże­li będzie ona wyzna­czo­na dla kie­run­ku, w któ­rym będzie się poru­szać lub będzie zamie­rzał skręcić.

Kie­ru­ją­cy urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go, korzy­sta­jąc z dro­gi dla rowe­rów i pie­szych, jest obo­wią­za­ny zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność i ustę­po­wać pierw­szeń­stwa pieszemu.

Korzy­sta­nie z chod­ni­ka lub dro­gi dla pie­szych przez kie­ru­ją­ce­go urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go jest dozwo­lo­ne wyjąt­ko­wo, gdy bra­ku­je wydzie­lo­nej dro­gi dla rowerów.

Kie­ru­ją­ce­mu urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go zabra­nia się:

 • cią­gnię­cia lub holo­wa­nia inne­go pojazdu;
 • prze­wo­że­nia innej oso­by, zwie­rzę­cia lub ładunku;
 • cze­pia­nia się pojazdów.

Do kie­ro­wa­nia urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go przez oso­by w wie­ku od 10 lat do 18 lat wyma­ga­ne jest posia­da­nie tych samych upraw­nień, co w przy­pad­ku kie­ro­wa­nia rowe­rem, czy­li kar­ty rowe­ro­wej lub pra­wa jaz­dy kate­go­rii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat, doku­ment taki nie jest wymagany.

UTO: dzie­ci

Poru­sza­nie się urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go po dro­dze publicz­nej przez dziec­ko do 10 lat jest zabro­nio­ne w każ­dej sytu­acji, rów­nież pod opie­ką oso­by doro­słej. Dzie­ci w wie­ku do 10 lat będą mogły poru­szać się urzą­dze­niem trans­por­tu oso­bi­ste­go jedy­nie w stre­fie zamiesz­ka­nia pod opie­ką oso­by dorosłej.

Urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce ruch

Urzą­dze­nie wspo­ma­ga­ją­ce ruch to nic inne­go jak to urzą­dze­nie lub sprzęt spor­to­wo-rekre­acyj­ny prze­zna­czo­ne do poru­sza­nia się w pozy­cji sto­ją­cej, napę­dza­ne siłą mię­śni (np. rol­ki, wrot­ki, deskorolka).

Użyt­kow­nik takie­go urzą­dze­nia musi pamię­tać o tym, że:

 • oso­ba poru­sza­ją­ca się przy uży­ciu urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go ruch jest obo­wią­za­na korzy­stać z chod­ni­ka, dro­gi dla pie­szych lub dro­gi dla rowerów
 • na dro­dze dla rowe­rów obo­wią­zu­je ją ruch pra­wo­stron­ny. Jeśli oso­ba korzy­sta­ją­ca z urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go ruch będzie korzy­stać z chod­ni­ka albo dro­gi dla pie­szych, jest obo­wią­za­na poru­szać się z pręd­ko­ścią zbli­żo­ną do pręd­ko­ści pie­sze­go, zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność, ustę­po­wać pierw­szeń­stwa pie­sze­mu oraz nie utrud­niać jego ruchu
 • prze­kra­cza­jąc jezd­nię oso­ba ta będzie obo­wią­za­na zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność oraz korzy­stać odpo­wied­nio z prze­jaz­du dla rowe­rzy­stów albo przej­ścia dla pieszych.

Oso­ba poru­sza­ją­ca się przy uży­ciu urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go ruch jest obowiązana:

 • poru­szać się z pręd­ko­ścią zapew­nia­ją­cą pano­wa­nie nad tym urzą­dze­niem, z uwzględ­nie­niem warun­ków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymi­ja­niu zacho­wać bez­piecz­ny odstęp od wymi­ja­ne­go pojaz­du lub uczest­ni­ka ruchu;
 • przy omi­ja­niu zacho­wać bez­piecz­ny odstęp od omi­ja­ne­go pojaz­du, uczest­ni­ka ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprze­dza­niem upew­nić się, czy ma dosta­tecz­ne miej­sce do wyprze­dza­nia bez utrud­nie­nia komu­kol­wiek ruchu;
 • zbli­ża­jąc się do przej­ścia dla pie­szych, zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność i ustą­pić pierw­szeń­stwa pie­sze­mu znaj­du­ją­ce­mu się na przejściu.

Oso­bie poru­sza­ją­cej się przy uży­ciu urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go ruch zabra­nia się:

 • poru­sza­nia się w sta­nie nie­trzeź­wo­ści, w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu lub środ­ka dzia­ła­ją­ce­go podob­nie do alkoholu;
 • prze­wo­że­nia innej oso­by, zwie­rzę­cia lub ładunku;
 • cią­gnię­cia pojaz­du lub ładunku;
 • cze­pia­nia się pojazdów;
 • poru­sza­nia się tyłem;

Poru­sza­nie się urzą­dze­niem wspo­ma­ga­ją­cym ruch napę­dza­nym siłą mię­śni nie wyma­ga posia­da­nia żad­nych upraw­nień i jest dopusz­czal­ne bez ogra­ni­czeń wiekowych.

OSTATNIE