Strona główna » Kraj/ świat » Jeden wspólny wniosek na świadczenie wychowawcze 500+
Kraj/ świat

Jeden wspólny wniosek na świadczenie wychowawcze 500+

pixabay.com

Wydział Świad­czeń Urzę­du Mia­sta Ełku przy­po­mi­na, że od 1 sierp­nia 2019 r. przyj­mu­je dro­gą tra­dy­cyj­ną tj. oso­bi­ście w urzę­dzie lub za pośred­nic­twem pocz­ty, wnio­ski o usta­le­nie pra­wa do świad­cze­nia wycho­waw­cze­go 500+.

Waż­ne! Wypeł­nia­jąc wnio­sek o przy­zna­nie świad­cze­nia na pierw­sze dziec­ko, trze­ba uwzględ­nić rów­nież dzie­ci, na któ­re są obec­nie przy­zna­ne świad­cze­nie wycho­waw­cze do 30 wrze­śnia 2019 r.

For­mu­la­rze wnio­sków dostęp­ne są od 1 sierp­nia 2019 r. w Wydzia­le Świad­czeń przy ul. Pił­sud­skie­go 6, sala nr 1 (na par­te­rze), tam też moż­na będzie uzy­skać nie­zbęd­ne infor­ma­cje oraz na stro­nie BIP Urzę­du Mia­sta Ełku.

W budyn­ku przy ul. Pił­sud­skie­go 6 w Wydzia­le Świad­czeń czyn­ne są 4 sta­no­wi­ska pracy:
· w ponie­dział­ki w godz. 8.00 – 16.00
· od wtor­ku do piąt­ku w godz. 7.30 — 15.30

Wnio­ski moż­na rów­nież skła­dać elek­tro­nicz­nie za pomocą:
· por­ta­lu empatia.mrpips.gov.pl
· PUE ZUS
· ban­ko­wo­ści elektronicznej

Waż­ne! Rodzi­ce, wypeł­nia­jąc wnio­sek o przy­zna­nie świad­cze­nia na pierw­sze dziec­ko, zapo­mi­na­ją o dopi­sa­niu dzie­ci, na któ­re mają obec­nie przy­zna­ne świad­cze­nie wycho­waw­cze do 30 wrze­śnia 2019 r.

Rodzi­ce, któ­rzy mają obec­nie przy­zna­ne świad­cze­nie wycho­waw­cze na dru­gie i kolej­ne dzie­ci do 30 wrze­śnia 2019 r., skła­da­ją od 1 lip­ca 2019 r. jeden wspól­ny wnio­sek o usta­le­nie pra­wa do świad­cze­nia na wszyst­kie dzie­ci (w tym na pierw­sze dziecko).

Tekst: UM EŁK

Na pod­sta­wie takie­go wnio­sku od 1 lip­ca zosta­nie im przy­zna­ne pra­wo do świad­cze­nia na pierw­sze dziec­ko (na któ­re obec­nie nie pobie­ra­ją świad­cze­nia 500+), nato­miast od 1 paź­dzier­ni­ka br. na pozo­sta­łe dzie­ci (na któ­re świad­cze­nia są już przy­zna­ne do 30 wrze­śnia 2019 r.)

Zachę­ca­my do skła­da­nia wnio­sków dro­gą elektroniczną.

OSTATNIE