Strona główna » Pod napięciem » Jest decyzja kuratora. Nie ma zgody na likwidację szkół w gminie Ełk
Pod napięciem

Jest decyzja kuratora. Nie ma zgody na likwidację szkół w gminie Ełk

foto: Renata Szymaszko
Od długiego czasu mieszkańcy wiejskiej gminy Ełk toczą batalię ze swoim samorządem o pozostawienie szkół w Mrozach Wielkich i Rękusach. W obronie szkół wielokrotnie organizowali protesty. Dziś, podczas konferencji prasowej poseł Wojciech Kossakowski oraz Warmińsko — Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski poinformowali o negatywnej decyzji kuratorium.

Z opi­nii kura­to­rium cie­szy się poseł Woj­ciech Kos­sa­kow­ski, któ­ry wie­lo­krot­nie inter­we­nio­wał i wspie­rał miesz­kań­ców gmi­ny Ełk w wal­ce o pozo­sta­wie­nie pla­có­wek. I choć rozu­mie eko­no­micz­ne uza­sad­nie­nie gmi­ny — to jak mówi,  dzie­ci nie są kosz­tem, są inwestycją.

Mówi poseł Woj­ciech Kossakowski

Według wice­ku­ra­to­ra Woj­cie­cha Cybul­skie­go nie ma prze­sła­nek do likwi­da­cji szkół w Mro­zach Wiel­kich i Ręku­sach. To nie tyl­ko dobrze wypo­sa­żo­ne szko­ły z dobrym sprzę­tem, ale tak­że bar­dzo dobrze reali­zu­ją swo­je dydak­tycz­ne zadania.

Mówi Woj­ciech Cybulski

Rado­ści z pod­ję­tej decy­zji nie kry­ją też rodzi­ce uczniów. Ich zda­niem chęć likwi­da­cji pla­có­wek szkol­nych przez radę gmi­ny i wój­ta Toma­sza Osew­skie­go były błę­dem. Pod pety­cją do kura­to­rium w spra­wie obro­ny szkół pod­pi­sa­ło się prze­szło pięć­set osób. Jak mówi Agniesz­ka Bor­kow­ska, miesz­kan­ka gmi­ny oraz jed­na z ini­cja­to­rek obro­ny szkół” — dzie­ci będą bar­dzo szczę­śli­we a rodzi­ce spokojni.

Mówi Agniesz­ka Borkowska

Wg wcze­śniej­szych rela­cji i zapi­sów w uchwa­le inten­cyj­nej samo­rzą­dow­cy z gmi­ny Ełk twier­dzi­li, że szkół nie likwi­du­ją, a jedy­nie chcą zmie­nić pod­miot prowadzący.„Po pod­ję­ciu przez radę uchwa­ły o likwi­da­cji szko­ły publicz­nej, gmi­na podej­mie dzia­ła­nia w celu powo­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re­go celem będzie pro­wa­dze­nie szkół na tere­nie gmi­ny Ełk w for­mie nie­pu­blicz­nej. Taka szko­ła niczym nie róż­ni się z punk­tu widze­nia ucznia i rodzi­ca od szko­ły publicz­nej. Nadal dzie­ci będą uczęsz­czać do szkół w tych samych miej­sco­wo­ściach i w tych samych budyn­kach, i reali­zu­ją ten sam pro­gram naucza­nia. Jedy­ną róż­ni­cą jest zmia­na for­my zatrud­nie­nia nauczy­cie­li” — czy­ta­my w uza­sad­nie­niu uchwały.

Likwi­da­cja szkół nie taka pro­sta
Aby dopro­wa­dzić do reor­ga­ni­za­cji w szko­le czy likwi­da­cji pla­ców­ki oświa­to­wej, rada gmi­ny po pod­ję­ciu uchwa­ły musi wysłać ją do kura­to­rium. Te ma 21 dni na wyda­nie nega­tyw­nej bądź pozy­tyw­nej opinii.

— W sta­rym porząd­ku, do roku 2016, organ pro­wa­dzą­cy musiał wystą­pić w takich spra­wach o opi­nię do kura­to­rium, ale była to opi­nia nie­wią­żą­ca — mówi War­miń­sko — Mazur­ski Wice­ku­ra­tor Oświa­ty Woj­ciech Cybul­ski. — Teraz jest ina­czej. Kura­tor ma tzw. pra­wo weta.

Ozna­cza to, że w przy­pad­ku otrzy­ma­nia nega­tyw­nej oce­ny kura­to­rium w spra­wie likwi­da­cji czy prze­kształ­ce­nia szkół, rada gmi­ny musi tę opi­nię brać pod uwa­gę, bo peł­ni ona rolę nie­ja­ko decy­zji.
Jeże­li gmi­na” będzie upie­ra­ła się przy swo­im posta­no­wie­niu, może odwo­łać się od decy­zji kura­to­rium do Mini­ster­stwa Edukacji. 

 Pisa­li­śmy wcześniej

34 komentarze

napisz komentarz
 • Czy w cza­sie obostrzeń sklep kosy jest otwar­ty? Pytam bo zabra­kło gorzały.

  • Masz Lidla, Kau­fa, Bie­dry itp. mar­ke­ty gdzie jeden na dru­gim tak ludzi­ska kupu­ją , nikt nie prze­strze­ga odstę­pu, kul­fo­ny na wierz­chu, albo i całe twa­rzycz­ki. Dla­cze­go nikt nie reagu­je, gdzie straz , policja?

   • W nie­dzie­lę skle­py poza­my­ka­nie więc słusz­ne pyta­nie trun­ko­we­go. Kosa może w nie­dzie­lę sam sprzedawać.

 • Od Pana Wój­ta Osew­skie­go z dale­ka. Pamię­ta­my rzą­dy poprzed­ni­ka. Panie Boże się zli­tuj. Cią­gle z przy­pię­tym kalo­ry­fe­rem cho­dził. Ładu tam nie było.

 • Kosa nic nie syp­nie bo gorza­ła źle się sprze­da­je. Małp­ki podrożały.

 • Kos­sa­kow­ski i kura­tor syp­ną gro­szem na utrzy­ma­nie tych szkół???

  • Szko­ły to pro­blem wój­ta, wiesz ile zara­bia pre­zes zug‑u, zobacz jego oświad­cze­nie mająt­ko­we, to ponad 100 tyś. zł rocz­nie, zli­kwi­do­wać zug, sprze­dać maszy­ny i mamy na utrzy­ma­nie szkół na kil­ka lat.

   • Poczy­taj o zakre­sie pra­cy ZUG… może spry­wa­ty­zo­wać (też koszt) lub nic nie robić…co do kosz­tów utrzy­ma­nia zarzą­du i rady nad­zor­czej — to jak naj­bar­dziej powi­nien wypo­wie­dzieć się wójt.
    Pod­trzy­mu­ję jed­nak swo­je wcze­śniej­sze twier­dze­nie. Kos­sa­kow­ski i kura­tor powin­ni syp­nąć kasą.

   • Wie­śniak nie masz poję­cia to nie chrzań. Poprzed­nik taką sieć wodo­cią­go­wa wybu­do­wał ze jest awa­ria na awa­rii. ZUG Wspa­nia­le usu­wa te awarie.wiem bo miesz­kam na wsi i widzę. Pew­nie to poprzed­nik tak wpi­su­je tutaj te brednie.

   • Wie­śniak nie patrz na czy­jeś zarob­ki. Popatrz na sie­bie to się przestraszysz.

 • Kosa, odwal się od nasze­go wój­ta. Szko­ły to nasz pro­blem a nie two­ja pro­pa­gan­da wyborcza.

 • Skończ ty Kosa­kow­ski tą swo­ją bła­ze­na­dę. Zaj­mij się czymś poży­tecz­nym. Tyl­ko czy potrafisz?

 • Wójt wój­tem, nic by nie zro­bił gdy­by nie przy­zwo­le­nie bez­rad­nych„ radnych.
  To wła­śnie tym oso­bom, mówię tu o obec­nych rad­nych, nale­ży podzię­ko­wać przy naj­bliż­szych wybo­rach. Ci ludzie dosta­li man­dat, od nas wybor­ców na repre­zen­to­wa­nie naszych inte­re­sów w gmi­nie. To wła­śnie Oni byli za likwi­da­cją w/w szkół.Gdyby mie­li choć odro­bi­nę hono­ru to było­by im tak po ludz­ku, przy­kro wybor­com spoj­rzeć w oczy. Ale nie­ste­ty nie zna­ją zna­cze­nia tego słowa.Po za jed­nym rad­nym resz­ta to sta­do lemin­gów. Tyle w tema­cie, i aż tyle.

  • Prze­sa­dzasz. Jeden rad­ny rodem z Chelch pro­te­sto­wał to już go w Radzie nie ma.

 • Wójt wój­tem, nic by nie zro­bił gdy­by nie przy­zwo­le­nie bez­rad­nych„ radnych.
  To wła­śnie tym oso­bom, mówię tu o obec­nych rad­nych, nale­ży podzię­ko­wać przy naj­bliż­szych wybo­rach. Ci ludzie dosta­li man­dat, od nas wybor­ców na repre­zen­to­wa­nie naszych inte­re­sów w gmi­nie. To wła­śnie Oni byli za likwi­da­cją w/w szkół.Gdyby mie­li choć odro­bi­nę hono­ru to było­by im tak po ludz­ku, przy­kro wybor­com spoj­rzeć w oczy. Ale nie­ste­ty nie zna­ją zna­cze­nia tego słowa.Po za jed­nym rad­nym resz­ta to sta­do lemin­gów. Tyle w temacie.

 • Potrze­ba nam takich ludzi jak Wójt. Wybu­du­je nam wie­żow­ce w Chru­ście­lach. Chy­ba że Pan Poseł zno­wu to zablokuje.

 • Dzi­wi zaan­ga­żo­wa­nie Pana Posła. Prze­cież Wójt i Pan Poseł i to koali­cja rzą­dzą­ca. Słu­chy cho­dzą że wojt dora­dza Gowi­no­wi w stra­te­gicz­nych bar­dzo waż­nych dla kra­ju decy­zjach. O wie­le gor­sza była­by by sytu­acja w kra­ju gdy­by nie jego rady.

  • Wójt to podob­no kum­pel byłe­go wój­ta Pci­ma, podob­no pla­nu­ją w Chru­ście­lach rafi­ne­rię otwie­rać. Praw­do­po­dob­nie zgo­da Gowi­na i Bie­la­na już jest, a i wia­do­mo kto pobło­go­sła­wi. Będzie to gmi­na ropą i odpa­da­mi pły­ną­ca. Podob­no dener­wu­ją­cy poseł nie zosta­nie zapro­szo­ny na pierw­sze wbi­cie łopaty 🙂

  • Ja wiem jed­no że Wójt i Kos­sa­kow­ski bez sie­bie żyć nie mogą. To przy­ja­cie­le. Kosa się boi że wojt pój­dzie do mini­ster­stwa i będzie mu musiał Dzień Dobry mówić.

 • Z decy­zji cie­szy się Pan Poseł. Kpi­na prze­cież każ­dy wie że to jego robo­ta. Cała gmi­na wie że sie“bardzo kocha­ją z Panem wojtem”

 • Nasza wieś podob­nie. Kaba­ret trwa. Kie­dy się nie przyj­dzie do gmi­ny nowi ludzie zatrud­nie­ni. Nie ma z kim roz­ma­wiać. Uciekł sta­tąd kto tyl­ko mógł. Szcze­gól­nie fachow­cy. Czar­no widzę przy­szłość Gowi­now­ca pew­nie będzie pukał do PO.

 • W naszej wsi ani jed­na oso­ba nie zagło­su­je na wój­ta. Jest nas spo­ro nie napi­sze nazwy bo przyj­dzie zemsta.

 • Kłót­nia w rodzi­nie. Czy­li jak PiS i Poro­zu­mie­nie Gowina/Bielana nie mogą dojść… Panie pośle, panie wój­cie, prze­cież jeste­ście repre­zen­tan­ta­mi miesz­kań­ców. Takich jak wy to ze świe­cą szu­kać. Może PiS, zamiast doto­wać słusz­ne radio z Toru­nia, dorzu­ci do gmin­nych szkół i nie trze­ba będzie ich likwidować/przekształcać?

  • No ale łoj­ciec toruń­czyk obie­cał wspar­cie na Sądzie Osta­tecz­nym, a taki dyrek­tor szko­ły to czym go prze­bi­je? ;p

   • A kto lubi Osę? I za co ? Chy­ba we wsi nie ma już takich .…..