Jest decyzja kuratora. Nie ma zgody na likwidację szkół w gminie Ełk

Od dłu­gie­go cza­su miesz­kań­cy wiej­skiej gmi­ny Ełk toczą bata­lię ze swo­im samo­rzą­dem o pozo­sta­wie­nie szkół w Mro­zach Wiel­kich i Ręku­sach. W obro­nie szkół wie­lo­krot­nie orga­ni­zo­wa­li pro­te­sty. Dziś, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej poseł Woj­ciech Kos­sa­kow­ski oraz War­miń­sko — Mazur­ski Wice­ku­ra­tor Oświa­ty Woj­ciech Cybul­ski poin­for­mo­wa­li o nega­tyw­nej decy­zji kuratorium.