Strona główna » Pod napięciem » Jeszcze muszą płacić za żłobek, mimo że ten jest zamknięty
Pod napięciem

Jeszcze muszą płacić za żłobek, mimo że ten jest zamknięty

Pod koniec mar­ca do naszej redak­cji z inter­wen­cją zgło­si­li się rodzi­ce malu­chów, któ­rzy muszą pła­cić za publicz­ny żło­bek, mimo że ten od 16 mar­ca jest zamknięty.

Opo­le, Kra­ków, Kalisz, Sokół­ka, Łódź, to tyl­ko nie­któ­re z miast, któ­re już w mar­cu zwol­ni­ły swo­ich miesz­kań­ców z opłat za publicz­ne żłob­ki. W Ełku o zwol­nie­nie z opła­ty sta­łej rodzi­ce muszą się sami upominać.

— 31 mar­ca otrzy­ma­łam tele­fo­nicz­ną infor­ma­cję od pra­cow­ni­ka przed­szko­la, że mam zapła­cić za marzec i kwie­cień opła­tę sta­łą + za posił­ki opła­tę za marzec (w te dni, w któ­re dziec­ko było), wg mnie powin­nam być, od 12 mar­ca 2020 do koń­ca zamknię­cia pla­có­wek, zwol­nio­na z opła­ty sta­łej — mówi miesz­kan­ka Ełku.

W tej spra­wie ełczan­ka zwró­ci­ła się do pre­zy­den­ta Ełku i dyrek­tor Miej­skie­go Przed­szko­la i Żłob­ka Eko­lud­ki z pyta­niem, na jakiej pod­sta­wie nali­czo­no jej opła­tę, sko­ro od 12 mar­ca jej dziec­ko nie cho­dzi do żłob­ka, a pla­ców­kę zamknię­to z powo­du pan­de­mii koronawirusa.

Opła­ty za pobyt w publicz­nym żłob­ku okre­śla uchwa­ła Rady Mia­sta Ełku z 24 kwiet­nia 2018 r., któ­ra nie prze­wi­du­je zwol­nień z opła­ty np. w cza­sie pan­de­mii. Dyrek­tor pla­ców­ki nie ma więc moż­li­wo­ści udzie­le­nia takiej ulgi. I taką odpo­wiedź miesz­kan­ka Ełku otrzy­ma­ła od dyrek­tor żłob­ka. Na odpo­wiedź pre­zy­den­ta, do któ­re­go też skie­ro­wa­ła zapy­ta­nie — cze­ka do dziś.

— Dla­cze­go muszę pła­cić za żło­bek, sko­ro moje dziec­ko nie było tam od dwóch mie­się­cy — pyta inny miesz­ka­niec na pro­fi­lu pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza. — W spra­wie opłat żłob­ko­wych jest szan­sa na ulgi, ale o tym nie decy­du­ję ja – odpo­wia­da w komen­ta­rzu Andru­kie­wicz (4 kwietnia).

Aby rodzi­ce lub opie­ku­no­wie mogli otrzy­mać zwol­nie­nie z opła­ty, potrzeb­na jest zmia­na prze­pi­sów, a te w dro­dze uchwa­ły mogą zmie­nić tyl­ko rad­ni miejscy.

Do biu­ra rady wpły­nę­ły 2 pro­jek­ty uchwał.

Pro­jekt Koali­cji Oby­wa­tel­skiej — Lewi­cy pro­po­nu­je — 1) w przy­pad­ku zamknię­cia żłob­ka w związ­ku z wpro­wa­dze­niem sta­nu epi­de­mii, sta­nu klę­ski żywio­ło­wej, sta­nu wyjąt­ko­we­go lub sta­nu wojen­ne­go, rodzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do żłob­ka mogą ubie­gać się o cał­ko­wi­te zwol­nie­nie z opłaty”.

Pro­jekt pre­zy­denc­ki — 3) w przy­pad­ku cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia lub cza­so­we­go zawie­sze­nia funk­cjo­no­wa­nia żłob­ka, rodzi­com lub opie­ku­nom praw­nym przy­słu­gu­je zwrot opła­ty mie­sięcz­nej, w czę­ści pro­por­cjo­nal­nej do ilo­ści dni mie­sią­ca, w któ­rym żło­bek nie świad­czył usług. Opła­ta ta zosta­nie odli­czo­na od opła­ty za pobyt dziec­ka w żłob­ku za kolej­ny miesiąc”.

3 komentarze

napisz komentarz
  • Trze­ba było inter­wen­cji żeby te cho­re opła­ty znieść. Rad­ni opo­zy­cji poru­sza­li daw­no tę spra­wę. Dobrza­ki oczy­ści­li kasę mia­sta i zadłu­ży­li na pokolenia.

  • Prze­cież nie muszą pła­cić, więc po co ten arty­kuł? Sztu­ka jest sztuka…
    Przy­po­mi­nam, że dzien­ni­kar­stwo to sztu­ka prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji, nie szczu­cie i dezinformacja.

    • pier­dzie­lisz głu­po­ty i tyle. musza pła­cić bo rad­ni jesz­cze tego nie głosowali.