Strona główna » Lokalne »  Jutro otwarcie nowego lodowiska. 3 i 4 stycznia poślizgasz się za darmo
Lokalne

 Jutro otwarcie nowego lodowiska. 3 i 4 stycznia poślizgasz się za darmo

Już jutro (3 stycz­nia) MOSiR otwo­rzy nowo wybu­do­wa­ne lodo­wi­sko. Z tej oka­zji ełcza­nie,  przez dwa dni, będą mogli bez­płat­nie wypró­bo­wać nową taflę lodu. 3 i 4 stycz­nia  miło­śni­cy zimo­wych aktyw­no­ści będą mogli tak­że bez­płat­nie wypo­ży­czyć łyżwy. 

 W związ­ku z obostrze­nia­mi anty­co­vi­do­wy­mi od 15 grud­nia obo­wią­zu­je limit 30 proc. obło­że­nia obiek­tu. Do limi­tu nie będą wli­cza­ne oso­by zaszczepione. 

Aby sko­rzy­stać z lodo­wi­ska, trze­ba będzie dobro­wol­nie oka­zać cer­ty­fi­kat,  nega­tyw­ny  wyni­ku testu lub zaświad­cze­nie o powro­cie do zdro­wia w związ­ku z COVID-19.

Na tafli lodo­wi­ska może prze­by­wać jed­no­cze­śnie do 60 osób w tym 18 osób niezaszczepionych. 

 Har­mo­no­gram wejść:

  •  13.45- 14.30
  • 15.45 – 16.30
  • 17.00 – 17.4
  • 18.15 – 19.00
  • 19.30 – 20.15
  • 20.45 – 21.30

Rezer­wa­cje grup zor­ga­ni­zo­wa­nych i klien­tów indy­wi­du­al­nych – tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście w kasie lodo­wi­ska od 5 stycz­nia, pod nr tele­fo­nu: 669 111 818. Oso­by doko­nu­ją­ce rezer­wa­cji powin­ny zgło­sić się do kasy nie póź­niej niż 20 min przed roz­po­czę­ciem rezer­wo­wa­nej ter­cji, ina­czej rezer­wa­cja prze­pa­da.  Wię­cej infor­ma­cji tutaj