Strona główna » Polityka » Kandydatki Koalicji Obywatelskiej we wspólnej kampanii wyborczej
Polityka

Kandydatki Koalicji Obywatelskiej we wspólnej kampanii wyborczej

Wczo­raj odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa kan­dy­da­tek do sej­mu i sena­tu. Jolan­ta Pio­trow­ska i Anna Woj­cie­chow­ska wspól­nie zain­au­gu­ro­wa­ły kam­pa­nię wybor­czą do parlamentu.

Anna Woj­cie­chow­ska to ełczan­ka, obec­nie rad­na miej­ska, któ­ra star­tu­je do sej­mu z listy Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Jolan­ta Pio­trow­ska ‑pol­ska dzien­ni­kar­ka, samo­rzą­do­wiec, w latach 2002 ‑2014 była bur­mi­strzem Giżyc­ka. Star­tu­je do sena­tu z KO.

Obie panie w kam­pa­nii sta­wia­ją na ochro­nę jezior mazur­skich, gospo­dar­kę czy zdrowie.
Kan­dy­dat­ki poru­sza­ły pro­ble­my bra­ku leka­rzy spe­cja­li­stów w naszym regio­nie, jak i sła­bo roz­wi­nię­tej infra­struk­tu­ry drogowej.

8 komentarzy

napisz komentarz
  • A Pio­trow­ska to już zapo­mnia­ła co obie­cy­wa­ła ludziom rok temu przed wybo­ra­mi? Że ona wszyst­ko dla Mazur. A teraz co? robo­tę w Sej­mi­ku pod­ła­pa­ła galan­tą i do Sena­tu się zachcia­ło? A do robo­ty się weź to może za 4 lata coś z tego będzie. Zresz­tą nasza Kopicz­ko­wa nie lepsza.

  • Żad­na pani Kopicz­ko, żad­na pani Pio­trow­ska. Dość par­tii, któ­re jedy­nie obie­cu­ją i kupu­ją nas obiet­ni­ca­mi, któ­re będą spła­cać nasze dzie­ci. Tyl­ko bez­par­tyj­ny kan­dy­dat, nie uwi­kła­ny w żad­ne zależ­no­ści par­tyj­ne. Moim zda­niem naj­lep­szy to pan z Kętrzy­na — Sta­ni­sław Toł­wiń­ski, dzia­łacz, spo­łecz­nik, bar­dzo pra­co­wi­ty, naj­bar­dziej chy­ba zna­ny z orga­ni­zo­wa­nia od lat naj­więk­szych w tej czę­ści Pol­ski poka­zów lot­ni­czych Mazu­ry Air Show. Zawsze pomoc­ny, zawsze uprzej­my, dzia­ła też cha­ry­ta­tyw­nie poma­ga­jąc oso­bom potrze­bu­ją­cym. Do Sena­tu — jak sam pisze o sobie — nie idzie po etat”, nie idzie po pie­nią­dze. Dekla­ro­wał publicz­nie (sam sły­sza­łem na dożyn­kach w Nako­mia­dach), że całe swo­je upo­sa­że­nie sena­tor­skie będzie prze­ka­zy­wał na cele spo­łecz­ne. Czy któ­raś z kan­dy­da­tek dekla­ru­je to samo? Nie. Dla mnie wybór jest prosty.

  • Elcza­nie nie gło­su­ja na Cicho­nia, Pap­ke, wypi­ja, Mak­sy­mo­wi­cza i innych spa­do­chro­nia­rzy. Nie gło­su­je­my też na Kos­sa­kow­skie­go i Kopicz­ka. Nie­ro­bów któ­rzy zmar­no­wa­li 4 lata kadencji.

    • Popie­ram, mamy mądrych swo­ich któ­rych nie będzie­my się wsty­dzić. Aktu­al­na dwój­ka zawio­dła na całej linii. Zapo­mnie­li po co zosta­li wybrani.

  • Hasło Kopicz­ki na bane­rach Bli­sko ludzi ale nie muszę się przed wami tłumaczyć“Bezczelnosc nie ma granic.

  • Kopicz­ko­wa — nigdy! Sko­ro nie musi się przed wybor­ca­mi tłu­ma­czyć, to i ja nie nie tłu­ma­czę się z nie­chę­ci do niej. Nigdy!

  • Woj­cie­chow­ska to bez­dy­sku­syj­nie więk­szo­ści Ełczan kandydatka.Natomiast do Sena­tu jako nauczy­ciel nigdy nie zagło­su­ję na Kopicz­ko­wą. Byłem na spo­tka­niu na któ­rym spo­co­na wydu­ka­ła że przed nikim nie musi się tlu­ma­czyc. Gło­su­je na Panią Piotrowską.

    • Hasło Kopicz­ki na bane­rach Bli­sko ludzi ale nie muszę się przed wami tłumaczyć“Bezczelnosc nie ma granic.

OSTATNIE