Strona główna » Poza prawem » Kara 5 lat pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju w Ełku
Poza prawem

Kara 5 lat pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju w Ełku

Do zda­rze­nia doszło w lip­cu 2020 roku, kie­dy w godzi­nach popo­łu­dnio­wych wymie­nie­ni męż­czyź­ni, wywa­ża­jąc drzwi, wtar­gnę­li do jed­ne­go z miesz­kań w blo­ku przy ul. Gro­dzień­skiej w Ełku.  Od prze­by­wa­ją­cej w miesz­ka­niu 46-let­niej kobie­ty zażą­da­li pie­nię­dzy, a gdy odmó­wi­ła, zaczę­li prze­szu­ki­wać meble. Będąc w kuch­ni, star­szy z męż­czyzn chwy­cił za nóż kuchen­ny i następ­nie zadał nim kobie­cie kil­ka cio­sów w rękę i nogę, powo­du­jąc głę­bo­kie rany cię­te. Mimo to kobie­ta odmó­wi­ła wyda­nia pie­nię­dzy, a spraw­cy opu­ści­li miesz­ka­nie. Pokrzyw­dzo­na uda­ła się po pomoc do sąsiad­ki, a następ­nie powia­do­mio­no Poli­cję i wezwa­no karet­kę pogotowia.

Spraw­cy, wycho­dząc z blo­ku, natknę­li się na kon­ku­ben­ta pokrzyw­dzo­nej, któ­re­go zna­li. Ude­rzy­li go w twarz, po czym wyrwa­li mu z ręki i zabra­li tele­fon komórkowy.

W wyni­ku czyn­no­ści śled­czych usta­lo­no podej­rza­nych. Pro­ku­ra­tor przed­sta­wił im zarzu­ty, a następ­nie na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra zosta­li tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ni. Obaj byli wcze­śniej kara­ni sądownie.

We wrze­śniu ubie­głe­go roku skie­ro­wa­no akt oskarżenia.

30 kwiet­nia 2021 r. został wyda­ny wyrok przez Sąd Okrę­go­wy w Suwał­kach. Bar­dziej aktyw­ny, uży­wa­ją­cy noża  34-let­ni oskar­żo­ny został ska­za­ny za usi­ło­wa­nie roz­bo­ju na kobie­cie na 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści, a dru­gi 29-let­ni męż­czy­zna na karę 3 lat pozba­wie­nia wolności.

Za roz­bój na kon­ku­ben­cie pokrzyw­dzo­nej, w wyni­ku cze­go zabra­no mu tele­fon komór­ko­wy, star­szy męż­czy­zna został ska­za­ny na 1 rok pozba­wie­nia wol­no­ści, a młod­szy na 6 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści. Za oba czy­ny Sąd wymie­rzył kary łącz­ne w wyso­ko­ści 5 lat i 6 mie­się­cy star­sze­mu oskar­żo­ne­mu oraz 3 lata i 6 mie­się­cy dru­gie­mu z oskarżonych.

Ponad­to męż­czy­zna zada­ją­cy nożem rany ma zapła­cić pokrzyw­dzo­nej 5000 zł zadość­uczy­nie­nia za dozna­ne krzywdy.

Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Suwałkach

 

1 komentarz

napisz komentarz
  • Coś deli­kat­niu­si ten sąd. Dzia­ba­nie nożem w rękę i nogę, do tego głę­bo­ko, moż­na uznać za usi­ło­wa­nie zabój­stwa — chy­ba że sądzo­ny zbro­dzień dys­po­no­wał cer­ty­fi­ka­tem ze zna­jo­mo­ści ana­to­mii czło­wie­ka w stop­niu zaawan­so­wa­nym. Co by było, gdy­by dziab­nął w tętnicę?