Strona główna » Kraj/ świat » Kary i areszt za przebieranki w Halloween? Posłowie rozpatrzą obywatelski projekt
Kraj/ świat

Kary i areszt za przebieranki w Halloween? Posłowie rozpatrzą obywatelski projekt

Do komi­sji sej­mo­wej wpły­nę­ła pety­cja od oby­wa­te­la, któ­ry przy­go­to­wał pro­jekt usta­wy o wspie­ra­niu tra­dy­cji naro­do­wych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej”. Treść doty­czy obcho­dów Hal­lo­we­en. Autor pety­cji uwa­ża, że Są takie ele­men­ty ame­ry­kań­skiej popkul­tu­ry, któ­re raz za razem wdzie­ra­ją się do nie­gdyś kon­ser­wa­tyw­nej kul­tu­ro­wo Pol­ski. Wcze­śniej św. Miko­łaj został zastą­pio­ny przez zla­icy­zo­wa­ną maskot­kę Coca-Coli, następ­nie walen­tyn­ki wypar­ły wspo­mnie­nie św. Walen­te­go, a teraz Hal­lo­we­en pró­bu­je mło­de­mu poko­le­niu wywró­cić w gło­wie sens uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych oraz Dnia Zadusznego”.

Kre­ator pety­cji prze­wi­dział też kary za udział w takich obcho­dach. Kto w dniu 31 paź­dzier­ni­ka dane­go roku kalen­da­rzo­we­go prze­bie­ra się za strasz­ną postać, w szcze­gól­no­ści za kościo­tru­pa, cza­row­ni­cę, wam­pi­ra, dia­bła lub inną koja­rzą­cą się z pie­kłem isto­tę, pod­le­ga karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści lub aresz­tu na okres nie krót­szy od 15 dni”- czy­ta­my w projekcie.

Tutaj peł­na treść petycji

Art. 1. Kto w dniu 31 paź­dzier­ni­ka dane­go roku kalen­da­rzo­we­go prze­bie­ra się za strasz­ną postać, w szcze­gól­no­ści za kościo­tru­pa, cza­row­ni­cę, wam­pi­ra, dia­bła lub inną koja­rzą­cą się z pie­kłem isto­tę, pod­le­ga karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści lub aresz­tu na okres nie krót­szy od 15 dni.

Art. 2. Kto w dniu 31 paź­dzier­ni­ka dane­go roku kalen­da­rzo­we­go spra­wu­jąc fak­tycz­ną opie­kę nad dziec­kiem zezwa­la oso­bie mało­let­niej na dzia­ła­nie okre­ślo­ne w arty­ku­le pierw­szym, pod­le­ga karze aresztu.

Art. 3. Kto w dniu 31 paź­dzier­ni­ka cho­dzi i puka po miesz­ka­niach, pro­sząc o cukier­ki lub ostrze­ga­jąc przed popeł­nie­niem zło­śli­we­go żar­tu — pod­le­ga karze grzyw­ny w wyso­ko­ści co naj­mniej 500 zło­tych lub karze ogra­ni­cze­nia wolności.

Art. 4. Kto w dniu 31 paź­dzier­ni­ka dane­go roku kalen­da­rzo­we­go spra­wu­jąc fak­tycz­ną opie­kę nad oso­bą nie­peł­no­let­nią zezwa­la dziec­ku na popeł­nie­nie czy­nu z arty­ku­łu 3 — pod­le­ga karze aresz­tu na okres nie krót­szy od 10 dni.

Art. 5. W przy­pad­kach okre­ślo­nych w art. 1 — 4 prze­pi­sy kodek­sów regu­lu­ją­cych tema­ty­kę kar­ną sto­su­je się odpowiednio.

Art. 6. W przy­pad­kach wykro­czeń opi­sa­nych w arty­ku­łach 2. i 4. tej usta­wy Sąd orze­ka (obli­ga­to­ryj­nie) jeden ze środ­ków kar­nych, o któ­rych mowa w art. 28 &1 pkt 1 (zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów), 3 (nawiąz­ka na rzecz orga­ni­za­cji spo­łecz­nej) i 5 (poda­nie orze­cze­nia o uka­ra­niu do publicz­nej wia­do­mo­ści w szcze­gól­ny spo­sób) Kodek­su wykroczeń.

Art. 7. Spra­wo­wa­nie nad­zo­ru nad wyko­na­niem posta­no­wień tej usta­wy powie­rza się Poli­cji, Pro­ku­ra­tu­rze, Sądom oraz spe­cjal­nie utwo­rzo­nym komór­kom dzia­ła­ją­cym przy Pro­ku­ra­tu­rach Okrę­go­wych RP, zwa­nym dalej komór­ka­mi Komi­sji ds. wyko­ny­wa­nia posta­no­wień usta­wy o wspie­ra­niu tra­dy­cji naro­do­wych RP (dalej jako: Komisja).

Art. 8. Każ­da komór­ka Komi­sji zło­żo­na jest z co naj­mniej 7 kon­tro­le­rów, któ­rych zada­niem jest moni­to­ro­wa­nie sytu­acji w danym regio­nie pod kątem wystę­po­wa­nia zja­wisk, o któ­rych mowa w arty­ku­łach 1 — 4. Efek­tem prac kon­tro­le­rów ma być spo­rzą­dze­nie rapor­tu odno­szą­ce­go się do tema­ty­ki opi­sa­nej w zda­niu pierw­szym. Komór­ka Komi­sji spo­rzą­dza raport nie­zwłocz­nie i prze­ka­zu­je go wła­ści­wej miej­sco­wo jed­no­st­ce Poli­cji. W przy­pad­ku stwier­dze­nia zaist­nie­nia zja­wisk, o któ­rych mowa w arty­ku­łach 1 — 4 tej usta­wy Poli­cja podej­mu­je z urzę­du dzia­ła­nia mają­ce na celu zło­że­nie w Sądzie wnio­sku o uka­ra­nie oraz wsz­czę­cie postę­po­wa­nia kar­ne­go (w spra­wach o wykroczenia).

Art. 9. Kon­tro­ler Komi­sji ma pra­wo wyle­gi­ty­mo­wać każ­dą oso­bę fizycz­ną, jeże­li jest to koniecz­ne dla pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia posta­no­wień tej usta­wy. Może on tak­że zwra­cać się w tej spra­wie do funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji oraz innych służb mun­du­ro­wych i ma w tym zakre­sie peł­ną swobodę.

Art. 10. Kon­tro­le­rem Komi­sji może zostać każ­dy, kto speł­ni łącz­nie następujące
warunki:
1) zade­kla­ru­je taką chęć,
2) posia­da wyż­sze wykształ­ce­nie lub wykształ­ce­nie śred­nie policealne,
3) oraz ukoń­czył 21. rok życia.

Art. 11. Kto prze­mo­cą, pod­stę­pem lub groź­bą bez­praw­ną utrud­nia, lub prze­szka­dza w dzia­ła­niach Komi­sji wyko­ny­wa­nych zgod­nie z tą usta­wą — pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat trzech.

Art. 12. Komi­sja ds. wyko­ny­wa­nia posta­no­wień usta­wy o wspie­ra­niu tra­dy­cji naro­do­wych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej podej­mu­je swe usta­wo­we czyn­no­ści w okre­sie od 1 paź­dzier­ni­ka do 1 grud­nia dane­go roku kalen­da­rzo­we­go. W związ­ku z tym po dniu 1 grud­nia może dana komór­ka posta­no­wić o zawie­sze­niu swej dzia­łal­no­ści do 30 wrze­śnia następ­ne­go roku kalen­da­rzo­we­go, chy­ba że nie zdą­ży­ła ona wypeł­nić swych zobo­wią­zań okre­ślo­nych tą ustawą.

Art. 13. Pre­zy­dent mia­sta (wójt, bur­mistrz) wyda­je decy­zję o zaka­zie zgro­ma­dze­nia, jeże­li ma się ono odbyć w dru­giej poło­wie paź­dzier­ni­ka lub pierw­szej poło­wie listo­pa­da oraz jed­no­cze­śnie ma na celu pro­mo­wa­nie sta­ro­cel­tyc­kie­go oby­cza­ju zwa­ne­go popu­lar­nie Hal­lo­we­en. Nie­wy­ko­na­nie obo­wiąz­ku nało­żo­ne­go w zda­niu pierw­szym na organ wyko­naw­czy gmi­ny sta­no­wi nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków przez funk­cjo­na­riu­sza publicz­ne­go w rozu­mie­niu Kodek­su Karnego.

Art. 14. Usta­wa wcho­dzi w życie w ter­mi­nie 30 dni od dnia ogłoszenia”.

6 komentarzy

napisz komentarz
  • obo­wiąz­ko­wa lek­tu­ra pod karą wię­zie­nia O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC

  • Bra­ku­je mi tu jesz­cze nagro­dy finan­so­wej za oby­wa­tel­ski donos na łamią­cych to kacze pra­wo. Wno­szę o popraw­kę w tym zakre­sie mini­mum +500 zł”

  • Hmmm… Pro­po­nu­ję zaka­zać oglą­da­nia przy­gód Bol­ka i Lol­ka (nie dość, że to dwóch chłop­ców, to jesz­cze jeden to LOLEK 🙂 ) i wsa­dzić do wię­zień wszyst­kie dzie­ci, któ­re bawią się paty­ka­mi — bo może to różcz­ka czarodzieja.

  • Po uchwa­le­niu przez obie izby oraz pod­pi­sa­niu przez pre­zy­den­ta pro­po­no­wa­nej usta­wy, znów do Pana Dudy ktoś zadzwo­ni z gra­tu­la­cja­mi — tym razem zapew­ne Świę­ty Piotr.
    Domy­ślam się nawet, jak będą brzmia­ły te gra­tu­la­cje, a więc cytuję: “***** ***”

  • Czy pisu­ary z cze­go­kol­wiek się cie­szą? Muszą gło­so­wać tak jak im każą. Muszą czcić tetry­ka z Żoli­bo­rza czy on się im podo­ba czy nie. Muszą słu­chać gru­ba­sa posła któ­ry w RM każe im wszyst­ko weto­wać. Z cze­go tu się cieszyć.

  • Pisia­ki to uchwa­łą i będą wsa­dzać. Może zaostrzą karę z 15 do 30 dni, a co tam. Nasze ełc­kie pisio­ry plus część kon­fy, już się cie­szą z takich pro­po­zy­cji. I pomy­śleć, że jesz­cze conajm­niej 3 lata będzie­my żyli w tym kar­to­no­wym” kraju.

OSTATNIE