Strona główna » Kraj/ świat » Kary i areszt za przebieranki w Halloween? Posłowie rozpatrzą obywatelski projekt
Kraj/ świat

Kary i areszt za przebieranki w Halloween? Posłowie rozpatrzą obywatelski projekt

Do komisji sejmowej wpłynęła petycja od obywatela, który przygotował projekt „ustawy o wspieraniu tradycji narodowych Rzeczypospolitej Polskiej”. Treść dotyczy obchodów Halloween. Autor petycji uważa, że „Są takie elementy amerykańskiej popkultury, które raz za razem wdzierają się do niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski. Wcześniej św. Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, następnie walentynki wyparły wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego”.

Kreator petycji przewidział też kary za udział w takich obchodach. „Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni”- czytamy w projekcie.

Tutaj pełna treść petycji

Art. 1. Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni.

Art. 2. Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego sprawując faktyczną opiekę nad dzieckiem zezwala osobie małoletniej na działanie określone w artykule pierwszym, podlega karze aresztu.

Art. 3. Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu — podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności.

Art. 4. Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego sprawując faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią zezwala dziecku na popełnienie czynu z artykułu 3 – podlega karze aresztu na okres nie krótszy od 10 dni.

Art. 5. W przypadkach określonych w art. 1 – 4 przepisy kodeksów regulujących tematykę karną stosuje się odpowiednio.

Art. 6. W przypadkach wykroczeń opisanych w artykułach 2. i 4. tej ustawy Sąd orzeka (obligatoryjnie) jeden ze środków karnych, o których mowa w art. 28 &1 pkt 1 (zakaz prowadzenia pojazdów), 3 (nawiązka na rzecz organizacji społecznej) i 5 (podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób) Kodeksu wykroczeń.

Art. 7. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień tej ustawy powierza się Policji, Prokuraturze, Sądom oraz specjalnie utworzonym komórkom działającym przy Prokuraturach Okręgowych RP, zwanym dalej komórkami Komisji ds. wykonywania postanowień ustawy o wspieraniu tradycji narodowych RP (dalej jako: Komisja).

Art. 8. Każda komórka Komisji złożona jest z co najmniej 7 kontrolerów, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji w danym regionie pod kątem występowania zjawisk, o których mowa w artykułach 1 – 4. Efektem prac kontrolerów ma być sporządzenie raportu odnoszącego się do tematyki opisanej w zdaniu pierwszym. Komórka Komisji sporządza raport niezwłocznie i przekazuje go właściwej miejscowo jednostce Policji. W przypadku stwierdzenia zaistnienia zjawisk, o których mowa w artykułach 1 – 4 tej ustawy Policja podejmuje z urzędu działania mające na celu złożenie w Sądzie wniosku o ukaranie oraz wszczęcie postępowania karnego (w sprawach o wykroczenia).

Art. 9. Kontroler Komisji ma prawo wylegitymować każdą osobę fizyczną, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego wykonania postanowień tej ustawy. Może on także zwracać się w tej sprawie do funkcjonariuszy Policji oraz innych służb mundurowych i ma w tym zakresie pełną swobodę.

Art. 10. Kontrolerem Komisji może zostać każdy, kto spełni łącznie następujące
warunki:
1) zadeklaruje taką chęć,
2) posiada wyższe wykształcenie lub wykształcenie średnie policealne,
3) oraz ukończył 21. rok życia.

Art. 11. Kto przemocą, podstępem lub groźbą bezprawną utrudnia, lub przeszkadza w działaniach Komisji wykonywanych zgodnie z tą ustawą — podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Art. 12. Komisja ds. wykonywania postanowień ustawy o wspieraniu tradycji narodowych Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje swe ustawowe czynności w okresie od 1 października do 1 grudnia danego roku kalendarzowego. W związku z tym po dniu 1 grudnia może dana komórka postanowić o zawieszeniu swej działalności do 30 września następnego roku kalendarzowego, chyba że nie zdążyła ona wypełnić swych zobowiązań określonych tą ustawą.

Art. 13. Prezydent miasta (wójt, burmistrz) wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma się ono odbyć w drugiej połowie października lub pierwszej połowie listopada oraz jednocześnie ma na celu promowanie staroceltyckiego obyczaju zwanego popularnie Halloween. Niewykonanie obowiązku nałożonego w zdaniu pierwszym na organ wykonawczy gminy stanowi niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu Karnego.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia”.

6 komentarzy

napisz komentarz
  • obowiązkowa lektura pod karą więzienia O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC

  • Brakuje mi tu jeszcze nagrody finansowej za obywatelski donos na łamiących to kacze prawo. Wnoszę o poprawkę w tym zakresie “minimum +500 zł”

  • Hmmm… Proponuję zakazać oglądania przygód Bolka i Lolka (nie dość, że to dwóch chłopców, to jeszcze jeden to LOLEK 🙂 ) i wsadzić do więzień wszystkie dzieci, które bawią się patykami – bo może to różczka czarodzieja.

  • Po uchwaleniu przez obie izby oraz podpisaniu przez prezydenta proponowanej ustawy, znów do Pana Dudy ktoś zadzwoni z gratulacjami – tym razem zapewne Święty Piotr.
    Domyślam się nawet, jak będą brzmiały te gratulacje, a więc cytuję: “***** ***”

  • Czy pisuary z czegokolwiek się cieszą? Muszą głosować tak jak im każą. Muszą czcić tetryka z Żoliborza czy on się im podoba czy nie. Muszą słuchać grubasa posła który w RM każe im wszystko wetować. Z czego tu się cieszyć.

  • Pisiaki to uchwałą i będą wsadzać. Może zaostrzą karę z 15 do 30 dni, a co tam. Nasze ełckie pisiory plus część konfy, już się cieszą z takich propozycji. I pomyśleć, że jeszcze conajmniej 3 lata będziemy żyli w tym “kartonowym” kraju.