Strona główna » Polityka » Każdy równy wobec prawa. Ełcka lewica rusza z kampanią wyborczą
Polityka

Każdy równy wobec prawa. Ełcka lewica rusza z kampanią wyborczą

foto: Renata Szymaszko

Wyższe emerytury (1600 zł), poprawa komunikacji, tania opieka zdrowotna, w tym darmowa dla kobiet w ciąży, dzieci i seniorów oraz równe prawa dla wszystkich to hasła, które towarzyszyły dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej kampanii wyborczej Huberta Górskiego.

Gór­ski ubie­ga się o miej­sce w sej­mie z Komi­te­tu Wybor­cze­go SLD, ofi­cjal­nie wystę­pu­ją­ce­go pod zna­kiem gra­ficz­nym Lewi­ca”. Kan­dy­da­ta do sej­mu poparł dzi­siaj wie­lo­let­ni ełc­ki dzia­łacz samo­rzą­do­wy, poli­tyk- poseł na sejm III i IV kaden­cji, Jerzy Czepułkowski.

— W ełc­kiej i pol­skiej lewi­cy doko­na­ła się poko­le­nio­wa zmia­na — mówił pod­czas wystą­pie­nia Cze­puł­kow­ski. — Mło­dzi, ale już doświad­cze­ni i dyna­micz­ni nasi repre­zen­tan­ci win­ni urzą­dzać nam naszą przy­szłość i naszych dzie­ci, i prze­pra­szam za okre­śle­nie, a nie ste­try­cza­li dziad­ko­wie, któ­rzy żyją prze­szło­ścią, wspo­mnie­nia­mi i za wzor­ce przyj­mu­ją, i chcą zmu­sić do ich naśla­do­wa­nia, te z począt­ków XX wie­ku — pod­su­mo­wał były poseł SLD Jerzy Czepułkowski.

— Dzię­ku­ję za udzie­lo­ne popar­cie dzia­ła­czom ełc­kich struk­tur lewi­cy, kole­gom z rady miej­skiej oraz panu posło­wi Jerze­mu Cze­puł­kow­skie­mu. To dla mnie nie­zwy­kle waż­ne, że dziś mogę god­nie repre­zen­to­wać poko­le­nia, któ­rym los Pol­ski nie jest obo­jęt­ny — powie­dział miastu-gazecie.pl, Hubert Gór­ski. — Dzię­ku­ję tak­że ełczan­kom i ełcza­nom za nie­ustan­ne wspar­cie w mojej pra­cy na rzecz samo­rzą­du ełckiego.

Hubert Gór­ski jest obec­nie rad­nym miej­skim repre­zen­tu­ją­cym klub KO — Lewi­cy. Wybo­ry par­la­men­tar­ne odbę­dą się 13 paź­dzier­ni­ka. Miesz­kań­cy woj.  war­miń­sko — mazur­skie­go wybio­rą do par­la­men­tu 18 posłów i 4 senatorów.

14 komentarzy

napisz komentarz
  • Już my pamię­ta­my komu­chy te wasze rów­ne pra­wa. My pamię­ta­my co było wol­no sekre­ta­rzom par­tii a co nam robo­lom. Spe­cjal­ne skle­py dla was. Talo­ny na samo­cho­dy w kie­sze­niach sekre­ta­rzy. Szpi­tal MSW dla wybran­cow. Wie­le innych spraw do któ­rych pro­sty oby­wa­tel nie miał dostę­pu. Dziś oni krzy­czą rów­ne prawa.

    • Teraz zamiast szpi­ta­la MSW jest szpi­tal na Sza­se­rów. Jego dyrek­tor to pacjen­tom nawet kule do domu przy­wo­zi, oso­bi­ście. Taki poziom.

      • Z tymi kula­mi to chy­ba cho­dzi o jed­ne­go pacjen­ta z Żoli­bo­rza. Pisiora.

  • Dożyn­ki gmin­ne i poja­wia się dok­to­rek z prze­dział­kiem i Muchą.nikt na nie go nie zwra­ca uwa­gi tyl­ko wójt z nim pstry­ka fot­ki. Miesz­kań­cy nie wie­dzą kto to jest i nie chcą wie­dzieć. Nigdy ten pan nie wpadł na pomysł by do Ełku zawi­tać podob­nie ten wypi­ją­cy”. Oni myślą że my zaraz pole­ci­my na nich głosować..

  • Dla­te­go by zwięk­szyć obro­ty Żab­ki braciszka.Oczekujacy na MPK robią tam zaku­py. Nie przy­szli­by z poprzed­nie­go miej­sca bojąc się że mogli­by nie zdą­żyć. Całe to mia­sto to kli­ka kole­sie deve­lo­pe­rzy. Spół­ki miej­skie. Wyso­kie pre­mie pre­ze­som mimo gigan­tycz­nych wyna­gro­dzeń. Te pre­mie to ciekawostka.

  • Panie pre­zy­den­cie Andrusz­kie­wicz, dla­cze­go przej­ście dla pie­szych na WP zosta­ło prze­su­nię­te na wprost skle­pu Żab­ka , któ­re­go wła­ści­cie­lem jest pana brat?

  • Elcza­nie powin­ni gło­so­wać na oso­by mają­ce naj­więk­sze szan­se. Byśmy mie­li pew­nych mądrych Posłów. Wal­ka mię­dzy kan­dy­da­ta­mi dopro­wa­dzi że może­my zostać bez posłów naszej zie­mi. Nikt niko­mu nie może zabro­nić udzia­łu w wybo­rach ale już parę razy byli­śmy bez repre­zen­tan­tów mia­sta w sej­mie. To taka mała pod­po­wiedź dla naszych miesz­kań­ców. Wybierz­my takich któ­rych nie będzie­my się wstydzić.

  • Śred­nia wie­ku tam obec­nych: 75 lat. Taki­mi ludź­mi łatwo mani­pu­lo­wać. Tyl­ko co na zdję­ciach robią Pano­wie Dzie­ni­sie­wicz i Dra­ce­wicz, tacy inte­li­gent­ni, a wie­rzą w tak dur­ne hasła jak te na tek­tur­kach. Pol­ska nie jest dla wszyst­kich? Coś mnie omi­nę­ło? Każ­dy może tu przy­je­chać, pra­co­wać i żyć. Tak zro­bi­ły milio­ny Ukra­iń­ców. Pew­nie cho­dzi o LGBT, temat szcze­gól­nie bli­ski p. Gór­skie­mu. I OK, zgo­da, nie mają do koń­ca rów­nych praw i to nale­ża­ło­by zmie­nić. Ale od razu z takim sztan­da­rem do Sej­mu? Rozu­miem, że temat jest gorą­cy”, ale p. Gór­ski — wię­cej mery­to­ry­ki, dużo wię­cej, a nie okle­pa­ne hasła. Poza tym mówi Pan o obiet­ni­cach — gdy star­to­wał Pan do RM to też Pan coś obie­cy­wał. A teraz ewa­ku­acja do Wwy? To nie fair wobec wybor­ców, ja bym miał to Panu za złe.

    • Komu­na ? On już jest od daw­na i ma się dobrze. Nawet wier­szy­ki z tej epo­ki war­to przy­po­mnieć bo zaraz będą aktu­al­ne : czy się stoi czy się leży 4 tysie się nale­ży. Nie becz­cie tyl­ko potem że się pogor­szy­ło i wszy­scy zara­bia­ją tyle samo mało, awans nie ma sen­su finan­so­we­go, a ceny sko­czy­ły jesz­cze szyb­ciej niż płace.

  • Bła­ga o dat­ki na kam­pa­nię ale wziął się za dzie­le­nie tego cze­go nie ma.

  • Jak zwy­kle gdzie HG tam bab­ki. Dzię­ku­je za usta­wicz­nie popar­cie. A może już mu się troi w oczach. widać to popar­cie na zdję­ciu, 9 osób. Pew­nie nie­ba­wem się zno­wu prze­chrzci. Z tego zdję­cia jedzie komu­ną. Szko­da słów.

OSTATNIE