Strona główna » Poza prawem » Kierowca chłodni ukradł 130 kg boczku. Policjanci odzyskali mięso
Poza prawem

Kierowca chłodni ukradł 130 kg boczku. Policjanci odzyskali mięso

Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał 45-letni kierowca, który zerwał zabezpieczenia, dostał się do naczepy pojazdu transportowego i ukradł ponad 130 kilogramów boczku — informuje ełcka policja.

Mię­so zosta­ło wyce­nio­ne na ponad 2000 zło­tych. Za kra­dzież z wła­ma­niem kodeks kar­ny prze­wi­du­je karę do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

O tym, że jeden nie­roz­sąd­ny pomysł może mieć kon­se­kwen­cje praw­ne prze­ko­nał się 45-latek. Męż­czy­zna jako kie­row­ca miał zawieźć kil­ka­na­ście ton mię­sa za gra­ni­cę Pol­ski. Wcze­śniej jed­nak zła­mał zabez­pie­cze­nia w nacze­pie pojaz­du – chłod­ni, dostał się do jej wnę­trza i ukradł ponad 130 kilo­gra­mów boczku.

Jego prze­ło­że­ni zauwa­ży­li pew­ne nie­pra­wi­dło­wo­ści, a poli­cjan­ci zatrzy­ma­li męż­czy­znę. W kon­se­kwen­cji 45-latek usły­szał zarzut kra­dzie­ży z wła­ma­niem. Mię­so o war­to­ści wyce­nio­nej na ponad 2000 zło­tych zosta­ło odzyskane.

Kodeks kar­ny za prze­stęp­stwo kra­dzie­ży z wła­ma­niem prze­wi­du­je karę do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

OSTATNIE