Strona główna » Poza prawem » Kierowca seata potrącił pieszego i potem po nim przejechał. Został zatrzymany
Poza prawem

Kierowca seata potrącił pieszego i potem po nim przejechał. Został zatrzymany

Do potrącenia 18-letniego pieszego doszło dzisiaj na przejeździe kolejowym przy ulicy Sikorskiego. Kierujący seatem toledo nie dość, że potrącił pieszego, to jeszcze po nim przejechał. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie obecnie oceniany jest jego stan zdrowia. Sprawca wypadku został zatrzymany przez policję.

Dziś po godzi­nie 13 na prze­jeź­dzie kole­jo­wym przy uli­cy Sikor­skie­go doszło do zda­rze­nia, w któ­rym kie­ru­ją­cy seatem tole­do potrą­cił idą­ce­go chod­ni­kiem 18- let­nie­go pie­sze­go, a następ­nie po nim prze­je­chał. Wstęp­nie, z usta­leń poli­cjan­tów wyni­ka, że spraw­ca uciekł z miej­sca wypad­ku. Dodat­ko­wo pod­czas dal­szej jaz­dy dopro­wa­dził do koli­zji na uli­cy Suwal­skiej, po dro­dze” doko­nał też kra­dzie­ży w jed­nym ze sklepów.

Funk­cjo­na­riu­szom uda­ło się go zatrzymać.

— Na chwi­lę obec­ną trwa usta­la­nie toż­sa­mo­ści spraw­cy wypad­ku — infor­mu­je ofi­cer pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Ełku, Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz. Zatrzy­ma­ny nie chce podać swo­ich danych oso­bo­wych. Męż­czy­zna został pod­da­ny bada­niom na zawar­tość alko­ho­lu i środ­ków odu­rza­ją­cych. Poszko­do­wa­ny pie­szy tra­fił do szpi­ta­la i trwa oce­nia­nie jego sta­nu zdro­wia — doda­je ofi­cer prasowa.

OSTATNIE