Strona główna » Poza prawem » Klient stacji benzynowej nie chciał założyć maski. Interweniowała policja
Poza prawem

Klient stacji benzynowej nie chciał założyć maski. Interweniowała policja

Przed sądem będzie tłu­ma­czyć się 37-latek, któ­ry na sta­cji ben­zy­no­wej nie sto­so­wał się do obo­wiąz­ku zakry­wa­nia nosa i ust. Męż­czy­zna nie chciał tego robić nawet po wrę­cze­niu mu masecz­ki przez pra­cow­ni­ka placówki.

Poli­cjan­ci nie­mal codzien­nie reagu­ją i podej­mu­ją dzia­ła­nia wobec osób, któ­re nie sto­su­ją się do obostrzeń sani­tar­nych. W tych trud­nych cza­sach trze­ba wyka­zać się odpo­wie­dzial­no­ścią za sie­bie i innych. Cel jest jeden — ochro­na zdro­wia i życia ludz­kie­go.

Jed­ną z takich inter­wen­cji poli­cjan­ci prze­pro­wa­dzi­li wobec klien­ta sta­cji paliw w Ełku. Męż­czy­zna pod­czas robie­nia zaku­pów nie miał zasło­nię­tych ust i nosa. Poli­cjan­ci poin­for­mo­wa­li 37-lat­ka o obo­wią­zu­ją­cych w prze­strze­ni publicz­nej zasa­dach i o tym, że swo­im zacho­wa­niem nara­ża inne oso­by na moż­li­wość zara­że­nia się wirusem.

Męż­czy­zna nie reago­wał na proś­bę poli­cjan­tów o sto­so­wa­nie się do prze­pi­sów. Kon­se­kwent­nie odma­wiał zakry­cia ust i nosa, nawet po tym, gdy pra­cow­nik sta­cji dał mu masecz­kę.

Poli­cjan­ci uka­ra­li 37-lat­ka man­da­tem. Męż­czy­zna odmó­wił przy­ję­cia tego man­da­tu, dla­te­go spra­wa zosta­nie skie­ro­wa­na do sądu.

KPP EŁK

3 komentarze

napisz komentarz

KRONIKA POLICYJNA