Strona główna » Kultura » „Klimakterium i już” – spektakl, komedia teatralna już w październiku
Kultura

Klimakterium i już” – spektakl, komedia teatralna już w październiku

Klimakteriumijuz.Elk.jpg

Tak dow­cip­nie, otwar­cie, z dystan­sem i poczu­ciem humo­ru na wła­sny temat jak w spek­ta­klu Kli­mak­te­rium i już” o spra­wach kobiet nikt jesz­cze w Pol­sce nie mówił!

A zaczę­ło się w Los Ange­les, gdzie Elż­bie­ta Jodłow­ska zoba­czy­ła nie­sły­cha­nie zabaw­ny spek­takl muzycz­ny, na któ­rym kobie­ty zaśmie­wa­ły się do łez woła­jąc to o mnie!”, mnie się tra­fi­ło to samo!” i posta­no­wi­ła zro­bić coś podob­ne­go, ale osa­dzo­ne­go w pol­skich realiach, z rodzi­my­mi pro­ble­ma­mi dnia codzien­ne­go i naszy­mi ulu­bio­ny­mi szla­gie­ra­mi.

W sztu­ce w zabaw­ny spo­sób mówi się i śpie­wa o trud­nym okre­sie życia, któ­ry nie omi­nie żad­nej z Pań. Wspól­no­ta doświad­czeń łączy boha­ter­ki sztu­ki oraz kobie­ty na widow­ni. Spek­takl sta­je się bab­skim spo­tka­niem” peł­nym humo­ru – naj­lep­sze­go lekar­stwa na wszel­kie dole­gli­wo­ści. Nie­uchron­ne pro­ble­my w rado­snej i cie­płej atmos­fe­rze spek­ta­klu prze­sta­ją być wsty­dli­we i oka­zu­ją wca­le nie takie strasz­ne!
Wspa­nia­ła kome­dia — jed­na z naj­czę­ściej wysta­wia­nych w ostat­nich latach na deskach teatrów w całej Pol­sce!

Obsa­da aktor­ska:
Kry­cha – Ewa Zło­tow­ska
Zosia – Gra­ży­na Zie­liń­ska
Pame­la – Elż­bie­ta Jodłow­ska
Mali­na – Elż­bie­ta Jarosik

 Spek­takl odbę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka w  Hote­lu Rydzew­ski w Ełku o godz. 17:00. Bile­ty moż­na nabyć bez­po­śred­nio w recep­cji hote­lu (  te. 87 621 89 00)  lub  przez Inter­net na kupbilecik.pl , biletyna.pl, eBilet.pl. Gru­po­we moż­na nabyć pod nr tele­fo­nu 515 400 723. 

 

KRONIKA POLICYJNA