Strona główna » Pod napięciem » Koalicja Obywatelska – Lewica przegrała reprezentanta w Związku Międzygminnym
Pod napięciem

Koalicja Obywatelska — Lewica przegrała reprezentanta w Związku Międzygminnym

Jednym z punktów na dzisiejszej sesji Rady Miasta Ełku było wyłonienie kandydata, który będzie reprezentował miasto Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”, który został powołany uchwałą 10 stycznia 2004 r. przez Rady pięciu Gmin i działa przy spółce Eko — Mazury w Siedliskach. Organami Związku są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd Związku.

Ponie­waż kaden­cja dotych­cza­so­we­go przed­sta­wi­cie­la wyga­sa pod koniec mar­ca tego roku, rada mia­sta musi wyzna­czyć nowe­go. Na sesji zgło­szo­no dwóch kan­dy­da­tów; dotych­cza­so­we­go, Dariu­sza Wasi­lew­skie­go (DW) oraz Ada­ma Dobkow­skie­go (KO‑L).

Dariusz Wasi­lew­ski jest obec­nie prze­wod­ni­czą­cym Zarzą­du Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go, któ­ry ma pra­co­wać na rzecz Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków. W poprzed­niej kaden­cji był tak­że rad­nym miej­skim z ramie­nia DW oraz prze­wod­ni­czą­cym Rady Mia­sta Ełku. W 2018 roku sta­ro­wał do rady powia­tu, osią­ga­jąc wynik 406 gło­sów, któ­ry nie dał mu mandatu.

Adam Dobkow­ski to obec­ny rad­ny miej­ski repre­zen­tu­ją­cy w Radzie Mia­sta Ełku klub Koali­cja Oby­wa­tel­ska — Lewi­ca peł­nią­cy funk­cję wice­prze­wod­ni­czą­ce­go rady.

Rad­ni miej­scy wybie­ra­li nowe­go przed­sta­wi­cie­la w gło­so­wa­niu tajnym.
Dariusz Wasi­lew­ski (nie­obec­ny pod­czas sesji) został ponow­nie wybra­ny na repre­zen­tan­ta mia­sta w Związ­ku, wygry­wa­jąc tyl­ko 1 gło­sem. Na bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu 19 rad­nych otrzy­mał 9 gło­sów. Na Dobkow­skie­go zagło­so­wa­ło 8 rad­nych. Nato­miast 1 głos był nie­waż­ny oraz 1 rad­ny wstrzy­mał się od głosu.

Wyda­wać by się mogło, że kan­dy­da­tu­ra Dobkow­skie­go zosta­nie prze­gło­so­wa­na przy wspar­ciu rad­nych PiS. Wynik jed­nak poka­zał, że być może na linii KO‑L / PiS poja­wia­ły się pierw­sze zgrzy­ty, któ­re prze­są­dzi­ły o dzi­siej­szym wyniku.

36 komentarzy

napisz komentarz
 • Jak Pan Dariusz W.poradzi sobie z funk­cja­mi  — pól eta­tu w PUK i jeden dzień wol­ny , no i etat w Związ­ku? Zasta­na­wia­ją­ce — może powi­nien któ­ryś rad­ny o to zapy­tać się , jak to moż­li­we jest do ogar­nię­cia. Ludzi goni się się do pra­cy za mar­ne pie­nią­dze, albo każę się odcho­dzić na eme­ry­tu­rę a Pan Dariusz W. pra­cu­je w dwóch fir­mach ( w roku 2018 był jesz­cze prze­wod­ni­czą­cym r. mia­sta — jak on to wszyst­ko ogar­nął ???????????????). Tak jest -= to prawda.
  W spół­kach miej­skich powi­nien być audyt z mia­sta, ale nie wizy­ta pre­zy­den­ta przy kawie na Wal­nych Zgro­ma­dze­niach, ale taka praw­dzi­wa kon­tro­la, kon­tro­la zaku­pów oraz spraw­dze­nie jaki towar został zaku­pio­ny i gdzie jest.

 • Pan. RADNY W to dobry kan­dy­dat na pre­zy­den­ta. Niczym nie ustę­pu­je obecnemu.

 • Zasta­na­wiam się jaka rolę w tym cyr­ku odgry­wa Pan Poseł. Nie wypo­wia­da się na ten temat, chłop­cy robią błę­dy nie do napra­wie­nia. Nie popie­ram go ale cenię bo sam nigdy nie był przechrztą.

 • Czy to ozna­cza, że Dariusz W. będzie zno­wu prze­wod­ni­czą­cym związ­ku? Jak ten czło­wiek się nie zna. Zresz­tą wyni­ki wybo­rów do powia­tu o tym świad­czą. Ludzie stra­ci­li do nie­go zaufa­nie gdyż przez 4 lata nic nie zrobil.

  • U pre­zia nie jest istot­ne czy się zna czy nie aby był swój i posłusz­ny. No i ta premia.

 • Kan­dy­da­tu­ra Pana Dobko­wxkie­go by prze­szla i sesja nie była­by prze­nie­sio­na gdy­by ten facet miał jaja. Nie rzą­dzi się z fote­la albo przez tele­fon. Czy Pan kie­dyś to zro­zu­mie. Podob­nie czy­ni Sche­ty­na dla­te­go par­tia któ­rą jesz­cze popie­ram ma takie wyniki.

 • Do joanny.Wiekszość oby­wa­te­li musi wie­dzieć że samo­rząd szcze­gól­nie rada to też poli­ty­ka ze wzglę­du na opcje polityczne.Rady w samo­rzą­dach to deli­kat­na mate­ria ‚;sta­rzy :rad­ni muszą wie­dzieć że dobry pasterz LIDER umie swo­ją deli­kat­no­ścią osią­gnąć kom­pro­mis wte­dy gru­pa jest zjednoczona.Najczęściej wysta­wia się mlo­dych rad­nych na pierw­szą linię fron­tu resz­ta kibi­cu­je. Zyczę rad­nym dobrych dzia­łan na rzecz miasta

  • Zasta­na­wia mnie ze mło­dzi ludzie nie myślą o prze­szło­ści. Prze­cież w Ełku na zawsze zosta­nie­cie Kału­ża i , prze­chrzta i , lawi­ran­ta­mi czy gałaz­ka­mi na wie­trze. Opa­mie­taj­cie się chło­pa­ki. Z pre­ziem nikt nigdy nie zyskał.

 • Ta kaden­cja w odróż­nie­niu od poprzed­nich będzie cie­ka­wa. Przed nami takie smacz­ki jak abso­lu­to­rium, czy dys­ku­sja o sta­nie mia­sta, i będzie ostro, bo rad­ni KO nie popusz­czą bez wzglę­du na wszyst­ko — taką mam nadzie­ję. A co do kału­ży, to jest taki w DW, któ­ry już w poprzed­niej kaden­cji to prze­te­sto­wał. Nie wiem jak może sobie spoj­rzeć w lustro.

  • Choć chę­ci są wiel­kie to na nic wysi­łek, gdy nie ma się więk­szo­ści w radzie.

  • Czy to praw­da że Tysz­kie­wicz był w PiS a Kli­mo­wicz w PO? Czy to praw­da że to Przechrzty?

  • Cho­dzi Ci o Tysz­kie­wi­cza czy Kli­mo­wi­cza? Chy­ba że coś poszlo w tajemnicy.

  • Pani Porucz­nik też zmie­ni­ła opcję w cza­sie trwa­nia kaden­cji. Prze­szła do pisow­skie­go DW.

   • Czy­li kolej­na prze­chrzta. Powiem jej na uli­cy, uprzej­mie witam i pozdra­wiam Panią przechrztę.

 • Jed­no jest pew­ne Weso­łow­ski i kole­dzy są tym­cza­so­wo spa­le­ni. Ja pierw­szy każ­de­mu z ich na uli­cy powiem Dzień dobry Panie Kału­ża. Mogą napra­wić błę­dy, czekamy.

 • Więk­szość KOL to doświad­cze­ni w samo­rzą­dach ludzie. Dali się okrut­nie wymanewrować.Nie było żad­nej stra­te­gii. Wstyd! Nie było Kar­pie­ni. Wsio­wa­te­go i Tysz­kie­wi­cza i prze­gra­li. Prze­my­śl­cie to pań­stwo rad­ni. Jeste­ście o kla­sę lep­si niż te żar­ło­ki z Burmistrza.

  • Sły­sza­łem w UM że jedy­ny ratu­nek finan­so­wy dla Bur­mi­strza jest wil­czy ape­tyt rad­nej dobrzakow.

 • Mimo wszyst­ko gra­tu­la­cje dla KO‑L. Dobrze, ze jest. Cho­ciaż nic nie wskó­ra­ją. Jest ich za mało. Pozo­sta­łe łap­ki zno­wu pój­dą w górę bez zasta­no­wie­nia. I tak nic się nie zmie­ni w mie­ście. Czas wyjeż­dżać, a mia­łem nadzie­ję. na nor­mal­ne miasto.

 • Rad­ni z PiSu chy­ba jaj nie mają, raz tak gło­su­ją raz tak. Albo ktoś nimi steruje?

  • Przed­dzień sesji o 16 spo­tka­nie z pre­ziem w Rau­szu. To odpo­wiedź. W UM to nie tajemnica.

 • Pisu­ary mia­ły zbiór­kę u pre­zia poprzed­nie­go popo­łu­dnia każ­dy w U to wie. Albo coś dosta­li albo coś im obie­ca­no. Tym­cza­sem w oczach wybor­ców to sprzedajna
  gru­pa. To upa­dek mło­dych ludzi któ­rzy zaczy­na­ją od złych nawy­ków. Cięż­ko będzie to odro­bić. Będą za nimi na uli­cy krzy­czeć Kału­że!!! W Pol­sce Kału­ża to ohyd­ne słowo.

  • Pis to mało lubia­na for­ma­cja w Ełku. Teraz zaczę­li dobi­jać gwoź­dzie do trum­ny. Już zapi­sa­li­smy nazwi­ska przechrztów.

 • Nie­ste­ty wszyst­ko wska­zu­je na to, że jed­nak DW dopnie swe­go i nadal bez­tro­sko będzie zadłu­żać nasze mia­sto. Szko­da. Pozy­ty­wem jest dotych­cza­so­wa posta­wa koali­cji oby­wa­tel­skiej i jej dzia­ła­nia pod­czas posie­dzeń komi­sji. Wie­rzę, że sobie pora­dzą bez wzglę­du na chwiej­ny pis.

 • PiS gło­so­wał dziś jak chciał czy­li byle jak. Była szan­sa na cię­cia w budże­cie ale rad­ni z PiS nie byli tym zain­te­re­so­wa­ni i popar­li DW o prze­rwę w obra­dach sesji do 30 stycznia.