Strona główna » Polityka » Tylko Klimowicz i Dzienisiewicz podpisali się pod oświadczeniem do TK
Polityka

Tylko Klimowicz i Dzienisiewicz podpisali się pod oświadczeniem do TK

— Mamy dość dzielenia ludzi, niszczenia wspólnot, zarówno tych lokalnych, które codziennie budujemy z mieszkańcami, jak i naszej wspólnoty narodowej. Mamy dość państwa, które zamiast chronić i pomagać, zmusza do wyjścia na ulice miliony osób w szczycie pandemii! Polki i Polacy ryzykują własnym bezpieczeństwem, aby bronić swoich podstawowych praw — czytamy w oświadczeniu ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pod którym podpisali się samorządowcy z całej Polski.

Wśród nazwisk pre­zy­den­tów i wój­tów (patrz lista ‑3 listo­pa­da) wid­nie­ją tyl­ko dwa pod­pi­sy z Ełku rad­nych miej­skich: Ire­ne­usza Dzie­ni­sie­wi­cza i Rober­ta Kli­mo­wi­cza. Brak jest też pod­pi­su popar­cia pre­zy­den­ta Ełku — Toma­sza Andru­kie­wi­cza oraz pozo­sta­łych rad­nych. 

Oświad­cze­nie ws. wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go: samo­rzą­dy dla Pol­ski;
Mamy dość dzie­le­nia ludzi, nisz­cze­nia wspól­not, zarów­no tych lokal­nych, któ­re codzien­nie budu­je­my z miesz­kań­ca­mi, jak i naszej wspól­no­ty naro­do­wej. Mamy dość pań­stwa, któ­re zamiast chro­nić i poma­gać, zmu­sza do wyj­ścia na uli­ce milio­ny osób w szczy­cie pan­de­mii! Polki i Pola­cy ryzy­ku­ją wła­snym bez­pie­czeń­stwem, aby bro­nić swo­ich pod­sta­wo­wych praw. Praw, któ­re są nam sys­te­ma­tycz­nie odbie­ra­ne. W ich miej­sce wpro­wa­dza­ny jest fun­da­men­ta­lizm i jedy­na słusz­na ide­olo­gia pań­stwa PiS”.

Po 27 latach prze­sta­ło w Pol­sce obo­wią­zy­wać pra­wo abor­cyj­ne. Nie ma naszej zgo­dy na ska­zy­wa­nie kobiet na tor­tu­ry. Nie ma zgo­dy na kosz­mar matek, któ­re będą zmu­sza­ne rodzić isto­ty nie­zdol­ne do samo­dziel­ne­go życia i patrzeć na ich powol­ne umie­ra­nie. Albo natych­mia­sto­we. Albo na cier­pie­nie.

Kobie­ty, jeste­śmy z Wami!
Pol­skie kobie­ty chcą i mają pra­wo żyć god­nie i decy­do­wać o sobie.
Kobie­ty potra­fią budo­wać, potra­fią dzia­łać ponad podzia­ła­mi, ale potra­fią tak­że nie­złom­nie wal­czyć o swo­je pra­wa.
Dziś wszy­scy jeste­śmy kobie­ta­mi!

Oświad­cze­nie podpisali:

 1. Jacek Kar­now­ski, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia Samo­rzą­dy dla Pol­ski”, pre­zy­dent Sopotu
 2. Rafał Adam­czyk bur­mistrz Sławkowa
 3. Kon­rad Ant­ko­wiak, bur­mistrz Wschowy
 4. Zdzi­sław Banaś, bur­mistrz Siewierza
 5. Mar­cin Bazy­lak, pre­zy­dent Dąbro­wy Górniczej
 6. Syl­wia Bian­kow­ska, wice­bur­mistrz Kartuz
 7. Andrzej Boli­sę­ga, wice­sta­ro­sta dzieżgoniowski
 8. Bogu­sław Bro­nie­wicz, prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Bia­łej Podlaskiej
 9. Rafał Bru­ski, pre­zy­dent Bydgoszczy
 10. Emi­lia Bury, bur­mistrz Białogardu
 11. Marek Cebu­la, bur­mistrz Kro­sna Odrzańskiego
 12. Arka­diusz Chę­ciń­ski, pre­zy­dent Sosnowca
 13. Mag­da­le­na Cza­rzyń­ska-Jachim, wice­pre­zy­dent Sopotu
 14. Bar­tosz Derech, wójt Rokietnicy
 15. Bar­tosz Domi­niak, zastęp­ca bur­mi­strza dziel­ni­cy Warszawa-Ursynów
 16. Zenon Dre­wa, rad­ny Tczewa
 17. Alek­san­dra Dul­kie­wicz, pre­zy­dent Gdańska
 18. Kamil Dybich, wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Dąbro­wy Górniczej
 19. Leszek Dzier­że­wicz, bur­mistrz Ciechocinka
 20. Jan Dzię­ciel­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Świdnicy
 21. Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz, rad­ny Ełku
 22. Doro­ta Koniecz­na-Enzo­el, bur­mistrz Pieszyc
 23. Leszek Fili­piak, zastęp­ca bur­mi­strza Alek­san­dro­wa Łódzkiego
 24. Joan­na Fuhr­mann, soł­tys i rad­na gmi­ny Morzeszczyn
 25. Patryk Gabriel, wice­sta­ro­sta powia­tu starogardzkiego
 26. Joan­na Gadziń­ska, wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Mia­sta Świdnicy
 27. Lon­gi­na Gaszyń­ska, wice­prze­wod­ni­czą­ca Rady Miej­skiej w Jaworze
 28. Olgierd Geble­wicz, mar­sza­łek woje­wódz­twa zachodniopomorskiego
 29. Mar­cin Goła­szew­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Łodzi
 30. Mie­czy­sław Gołuń­ski, bur­mistrz Kartuz
 31. Sabi­na Gorz­kul­la, wice­sta­ro­sta krapkowicki
 32. Maciej Gra­ma­ty­ka, zastęp­ca pre­zy­den­ta Tychów
 33. Jacek Gross, sta­ro­sta nowodworski
 34. Ber­nard Gru­cza, wójt Sulęczyna
 35. Paweł Jaga­sek, bur­mistrz Kożuchowa
 36. Mar­cin Jaku­bow­ski, bur­mistrz Miń­ska Mazowieckiego
 37. Wie­sław Jani­szew­ski, bur­mistrz Czerwionki-Leszczyny
 38. Anna Jan­kow­ska, rad­na gmi­ny Bierzwnik
 39. Sta­ni­sław Jastrzęb­ski, wójt Długosiodła
 40. Jacek Jaś­ko­wiak, pre­zy­dent Poznania
 41. Michał Jaśniok, rad­ny Gliwic
 42. Elż­bie­ta Jedlec­ka, wójt Wądro­ża Wielkiego
 43. Jaro­sław Kie­lar, bur­mistrz Kluczborka
 44. Mag­da­le­na Koło­dziej­czak, wójt gmi­ny Pruszcz Gdański
 45. Zbi­gniew Kot, bur­mistrz Mię­dzy­rze­ca Podlaskiego
 46. Andrzej Kota­la, pre­zy­dent Chorzowa
 47. Beata Kli­mek, pre­zy­dent Ostro­wa Wielkopolskiego
 48. Robert Kli­mo­wicz, rad­ny Ełku
 49. Paweł Kule­sza, bur­mistrz Łęczycy
 50. Łukasz Kulik, pre­zy­dent Ostrołęki
 51. Miro­sław Lech, wójt Korycina
 52. Jerzy Łuż­niak, pre­zy­dent Jele­niej Góry
 53. Piotr Lewan­dow­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Kołobrzegu
 54. Mał­go­rza­ta Matu­siak, sta­ro­sta trzebnicki
 55. Anna Michal­czuk, wice­sta­ro­sta powia­tu Żagańskiego
 56. Jacek Michal­ski, bur­mistrz Nowe­go Dwo­ru Gdańskiego
 57. Anna Miecz­kow­ska, pre­zy­dent Kołobrzegu
 58. Jolan­ta Moć­ko, prze­wod­ni­czą­ca Rady Mia­sta Czeladzi
 59. Seba­stian Nowacz­kie­wicz, wójt gmi­ny Sitkówka-Nowiny
 60. Andrzej Olszew­ski, wójt Alek­san­dro­wa Kujawskiego
 61. Andrzej Pichet, rad­ny woje­wódz­twa wielkopolskiego
 62. Sta­ni­sław Pie­chu­la, bur­mistrz Mikołowa
 63. Nata­lia Pobłoc­ka, rad­na Sopotu
 64. Miro­sław Pobłoc­ki, pre­zy­dent Tczewa
 65. Grze­gorz Pod­lej­ski, wójt Mierzęcic
 66. Elż­bie­ta Anna Polak, mar­sza­łek woje­wódz­twa lubuskiego
 67. Michał Postek, zastęp­ca wój­ta gmi­ny Izabelin
 68. Arka­diusz Popra­wa, bur­mistrz Obor­nik Śląskich
 69. Jan Pował­ka, prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu Będzińskiego
 70. Marek Pro­fa­ska, wice­sta­ro­sta rybnicki
 71. Han­na Pruch­niew­ska, bur­mistrz Pucka
 72. Grze­gorz Prze­wieź­lik, rad­ny Dąbro­wy Górniczej
 73. Damian Racz­kow­ski, rad­ny mia­sta Łodzi
 74. Bar­tło­miej Sabat, zastęp­ca pre­zy­den­ta Częstochowy
 75. Leszek Sar­now­ski, rad­ny powia­tu sztumskiego
 76. Ste­fan Sko­niecz­ny, sta­ro­sta gdański
 77. Roman Sze­łe­mej, pre­zy­dent Wałbrzycha
 78. Miro­sław Mar­cin­kie­wicz, wice­prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Lubuskiego
 79. Seba­stian Mlak, rad­ny powia­tu wadowickiego
 80. Michał Mło­tek, prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Iławy
 81. Michał Rosa, wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Piaseczna
 82. Mar­cin Sko­niecz­ka, wójt Płużnicy
 83. Beata Moskal-Sła­niew­ska, pre­zy­dent Świdnicy
 84. Mie­czy­sław Struk, mar­sza­łek woje­wódz­twa pomorskiego
 85. Adam Stru­zik, mar­sza­łek woje­wódz­twa mazowieckiego
 86. Jacek Sutryk, pre­zy­dent Wrocławia
 87. Krzysz­tof Swat, bur­mistrz Kry­ni­cy Morskiej
 88. Anna Syno­wiec, rad­na sej­mi­ku woje­wódz­twa lubuskiego
 89. Zbi­gniew Sza­le­niec, bur­mistrz Czeladzi
 90. Bog­dan Szcze­siak, rad­ny gmi­ny Izabelin
 91. Ewa Szo­sta, prze­wod­ni­czą­ca Rady Mia­sta Sosnowca
 92. Bar­tosz Szy­mań­ski, rad­ny Torunia
 93. Mariusz Śpie­wok, zastęp­ca pre­zy­den­ta Gliwic
 94. Tomasz Szczer­ba, bur­mistrz Wojkowic
 95. Tade­usz Tru­sko­la­ski, pre­zy­dent Białegostoku
 96. Rafał Trza­skow­ski, pre­zy­dent War­sza­wy, prze­wod­ni­czą­cy ruchu Wspól­na Polska”
 97. Piotr Wach, wice­prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Opolskiego
 98. Dariusz Walusz­czyk, wice­sta­ro­sta będziński
 99. Leszek Wasz­kie­wicz, sta­ro­sta bytowski
 100. Aga­ta Win­nic­ka, zastęp­ca bur­mi­strza Polanicy-Zdroju
 101. Arka­diusz Wiśniew­ski, pre­zy­dent Opola
 102. Marek Wojt­kow­ski, pre­zy­dent Włocławka
 103. Grze­gorz Wol­nik, rad­ny sej­mi­ku śląskiego
 104. Mariusz Wołosz, pre­zy­dent Bytomia
 105. Dariusz Wój­to­wicz, pre­zy­dent Mysłowic
 106. Paweł Zaga­ja, bur­mistrz Nowe­go Korczyna
 107. Han­na Zda­now­ska, pre­zy­dent Łodzi
 108. Joan­na Zie­liń­ska, prze­wod­ni­czą­ca Rady Mia­sta Gdyni
 109. Robert Zie­liń­ski, wójt gmi­ny Sztutowo
 110. Doro­ta Zmar­z­lak, wójt Izabelina
 111. Dariusz Zwo­liń­ski, wójt Nadarzyna
 112. Mał­go­rza­ta Żebrow­ska-Pio­trak, bur­mistrz Łomianek

5 komentarzy

napisz komentarz
 • Sko­ro o Rad­nych to przy oka­zji chcę zapy­tać czy dziś kie­dy zmar­ło 367 osób Kar­pie­nia dalej uwa­ża że żad­ne­go wiru­sa nie ma.

 • Ci dwaj pano­wie pod­pi­szą wszyst­ko żeby choć na chwi­lę zaistnieć

 • Nasz nie pod­pi­su­je, bo cze­ka jak się usta­wić, aby być na fali. Typo­wy lawirant.