Strona główna » Lokalne » Kolędnicy misyjni na start…!Meta Madagaskar…!
Lokalne

Kolędnicy misyjni na start…!Meta Madagaskar…!

W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4 w Ełku ruszy­ła do akcji dru­ży­na kolęd­ni­cza, ma się rozu­mieć akcji charytatywnej.

Wcze­śniej było Kon­go, w poprzed­nim roku Indie z naszym dzba­nem pomo­cy ducho­wej i finan­so­wej”. A w tym roku Mada­ga­skar – naj­czę­ściej koja­rzo­ny przez dzie­ci z pin­gwi­na­mi. My nato­miast pomoc­ni­cy i przy­ja­cie­le misyj­ni mamy poważ­ną misję. Przez Papie­skie Dzie­ła Misyj­ne Dzie­ci wspie­ra­my ok. 100 pro­jek­tów pomo­cy dzie­ciom na Mada­ga­ska­rze. W tym mię­dzy inny­mi poma­ga­my w for­ma­cji chrze­ści­jań­skiej, edu­ka­cji, doży­wia­niu, opie­ce zdro­wot­nej, utrzy­ma­niu ośrod­ków dla dzie­ci uli­cy, cho­rych i odrzuconych.

Misa­otra anao! — Mal­ga­skie zwy­kłe dzię­ku­ję bar­dzo” niech będzie tym­cza­so­wym wyna­gro­dze­niem za wszel­ką pomoc: zło­tów­ko­wą” i ducho­wą. Może już wkrót­ce ktoś z nas odwie­dzi tę Czer­wo­ną Wyspę i spo­tka noc­ne­go ducha” małe­go lemur­ka. s. Tomisława

GALERIA

autor: Wan­da Wojnowska