Strona główna » Lokalne » Kolej na wschód – Rail Baltica. Jak zmienią się ełckie perony
Lokalne

Kolej na wschód — Rail Baltica. Jak zmienią się ełckie perony

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują m.in. pięć peronów na stacji Ełk oraz przystanku Ełk Szyba Wschód. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Jak zmienią się perony?

Info­gra­fi­ka przed­sta­wia zakres prac, jaki będzie wyko­na­ny na sta­cjach Ełk i przy­stan­ku Ełk Szy­ba Wschód.

W gór­nej czę­ści znaj­du­je się opis: PKP Pol­skie Linie Kole­jo­we S.A. w ramach budo­wy linii kole­jo­wej Rail Bal­ti­ca w Pol­sce prze­bu­du­ją m.in. sta­cję Ełk oraz przy­sta­nek Ełk Szy­ba Wschód. W efek­cie podróż­ni zyska­ją dostęp do pię­ciu kom­for­to­wych pero­nów dosto­so­wa­nych do potrzeb osób o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach poru­sza­nia się.

W środ­ko­wej czę­ści znaj­du­ją się dwa zdjęcia.

Pierw­sze z nich przed­sta­wia zdję­cie lot­ni­cze sta­cji Ełk z ozna­czo­ny­mi trze­ma pero­na­mi. Linia od zdję­cia pro­wa­dzi do opi­su. Trzy prze­bu­do­wa­ne pero­ny będą wyż­sze i szer­sze, dostęp do nich zapew­ni przej­ście pod tora­mi. Pero­ny wypo­sa­żo­ne zosta­ną m.in. w: wia­ty z ław­ka­mi, ścież­ki napro­wa­dza­ją­ce, ozna­cze­nia w alfa­be­cie Braille’a, win­dy, anty­po­śli­zgo­wą nawierzch­nię, gablo­ty informacyjne.

Dru­gie ze zdjęć przed­sta­wia uję­cie lot­ni­cze na przy­sta­nek Ełk Szy­ba Wschód z ozna­czo­ny­mi pero­na­mi. Linia od zdję­cia pro­wa­dzi do opi­su. Dwa jed­no­kra­wę­dzio­we pero­ny o dłu­go­ści 200 m zosta­ną wypo­sa­żo­ne w: wia­ty z ław­ka­mi, porę­cze do odpo­czyn­ku na sto­ją­co, gablo­ty infor­ma­cyj­ne, pochylnie.

Klik­nij w zdję­cie, aby powiększyć

 

Źró­dło: www.plk-sa.pl/biuro-prasowe

1 komentarz

napisz komentarz

  • Już to widzę pręd­kość cza­su-prze­strzen­ną. A eko­lo­gia poszła w czam­buł. Elek­try­fi­ka­cja linii Ełk-Kor­sze może do koń­ca 2030 roku.Opcja poli­tycz­na się zmie­ni i tak będzie jak z S‑16 od bli­sko 30 lat w zależ­no­ści kto rzą­dzi POPiS

OSTATNIE