Strona główna » Poza prawem » Kolizja. Kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście jadącemu drogą dla rowerów. Zapłaci 500 zł
Poza prawem

Kolizja. Kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście jadącemu drogą dla rowerów. Zapłaci 500 zł

pixabay.com.pl
Dziś, w Ełku, przed godziną 11 kierowca osobowego opla potrącił rowerzystę jadącego drogą dla rowerów. Po badaniach lekarskich okazało się, że rowerzysta nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca potrącenia został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Zarów­no kie­row­cy samo­cho­dów, jak i rowe­rów, powin­ni wyka­zać się czuj­no­ścią oraz ogra­ni­czo­nym zaufa­niem wobec innych użyt­kow­ni­ków dro­gi. Nale­ży pamię­tać, że samo­chód zbli­ża­ją­cy się do skrzy­żo­wa­nia ze ścież­ką rowe­ro­wą ma obo­wią­zek ustą­pić pierw­szeń­stwa prze­jaz­du rowe­ro­wi. Podob­nie w cza­sie skrę­tu kie­row­cy samo­cho­du w pra­wo przez ścież­kę rowerową.

Prze­pi­sy te zła­mał 82-let­ni kie­row­ca oso­bo­we­go opla.

Do zda­rze­nia doszło przed godzi­ną 11:00 w Ełku przy ul. Dąbrow­skie­go. Z usta­leń poli­cjan­tów wyni­ka, że kie­row­ca opla nie ustą­pił pierw­szeń­stwa prze­jaz­du rowe­rzy­ście jadą­ce­mu dro­gą dla rowe­rów. 79-let­ni rowe­rzy­ście udzie­lo­na zosta­ła pomoc medycz­na, oka­za­ło się, że nie doznał poważ­nych obra­żeń. Kie­row­ca samo­cho­du został uka­ra­ny man­da­tem w wyso­ko­ści 500 złotych.

 KPP EŁK

3 komentarze

napisz komentarz
  • Czuj­ność, czuj­no­ścią, ale co jak nie widać wjeż­dża­ją­ce­go rowerzysty?

    • …zwłasz­cza, że nie­mal wszy­scy śmi­ga­ją po przej­ściach dla pie­szych w peł­nym bie­gu”. Wpa­da­ją z chod­ni­ka z impe­tem… jak­by byli nie­śmier­tel­ni… jak w grze kom­pu­te­ro­wej. Nim się kie­ru­ją­cy samo­cho­dem spo­strze­że… albo i nie, bo on też sam jest moc­no zaję­ty roz­mo­wą przez telefon…

      Jak tu roz­strzy­gać czy­ja wina. Bo jeden i dru­gi bez­myśl­nie parł do śmier­ci, może co naj­mniej do koli­zji. A jeśli poja­wi się śmierć? Przy­zwo­ity czło­wiek ma wów­czas trau­mę do koń­ca życia. Któ­ry z nich ma tę szan­sę na przy­zwo­itość? Kie­ru­ją­cy samo­cho­dem czy rowerzysta?

      • Ach, cóż za uro­cze, nastro­jo­we aka­pi­ty… Pan się z takim talen­tem w tym naszym graj­do­le mar­nu­jesz, jak — nie uwła­cza­jąc — rad­ny Weso­łow­ski. Kie­dy jakaś epo­pe­ja, np. z husa­rzem zwy­cięz­cą jako głów­nym pod­mio­tem lirycznym?