Strona główna » Polityka » Komunikat kancelarii prezydenta RP ws. stanu wyjątkowego
Polityka

Komunikat kancelarii prezydenta RP ws. stanu wyjątkowego

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.

Decy­zja o wpro­wa­dze­niu sta­nu wyjąt­ko­we­go zosta­ła pod­ję­ta w związ­ku ze szcze­gól­nym zagro­że­niem bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­li oraz porząd­ku publicz­ne­go, zwią­za­nym z obec­ną sytu­acją na gra­ni­cy pań­stwo­wej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Repu­bli­ką Białorusi.

Mając na wzglę­dzie moż­li­wość sku­tecz­ne­go reago­wa­nia na zaist­nia­łą sytu­ację, w roz­po­rzą­dze­niu, zgod­nie z zakre­sem upo­waż­nie­nia usta­wo­we­go oraz wnio­skiem Rady Mini­strów, wpro­wa­dzo­no nastę­pu­ją­ce rodza­je ograniczeń:

  1. zawie­sze­nie pra­wa do orga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dza­nia, na obsza­rze obję­tym sta­nem wyjąt­ko­wym, zgro­ma­dzeń w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 24 lip­ca 2015 r. – Pra­wo o zgro­ma­dze­niach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  2. zawie­sze­nie pra­wa do orga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dza­nia, na obsza­rze obję­tym sta­nem wyjąt­ko­wym, imprez maso­wych w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz pro­wa­dzo­nych w ramach dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej imprez arty­stycz­nych i roz­ryw­ko­wych, nie­bę­dą­cych impre­za­mi masowymi;
  3. obo­wią­zek posia­da­nia przy sobie dowo­du oso­bi­ste­go lub inne­go doku­men­tu stwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość przez oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat, prze­by­wa­ją­ce w miej­scach publicz­nych na obsza­rze obję­tym sta­nem wyjąt­ko­wym, a w przy­pad­ku osób uczą­cych się, któ­re nie ukoń­czy­ły 18 lat – legi­ty­ma­cji szkolnej;
  4. zakaz prze­by­wa­nia w usta­lo­nym cza­sie w ozna­czo­nych miej­scach, obiek­tach i obszarach;
  5. zakaz utrwa­la­nia za pomo­cą środ­ków tech­nicz­nych wyglą­du lub innych cech okre­ślo­nych miejsc, obiek­tów lub obszarów;
  6. ogra­ni­cze­nie pra­wa posia­da­nia bro­ni pal­nej, amu­ni­cji i mate­ria­łów wybu­cho­wych oraz innych rodza­jów bro­ni poprzez wpro­wa­dze­nie zaka­zu ich noszenia;
  7. ogra­ni­cze­nie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej doty­czą­cej czyn­no­ści pro­wa­dzo­nych na obsza­rze obję­tym sta­nem wyjąt­ko­wym w związ­ku z ochro­ną gra­ni­cy pań­stwo­wej oraz zapo­bie­ga­niem i prze­ciw­dzia­ła­niem nie­le­gal­nej migracji.

Okre­śla­jąc kata­log ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów usta­wy z dnia 21 czerw­ca 2002 r. o sta­nie wyjąt­ko­wym, wybra­no rodza­je ogra­ni­czeń jak naj­mniej dole­gli­we dla osią­gnię­cia zamie­rzo­ne­go celu, jakim jest umoż­li­wie­nie sku­tecz­nej reali­za­cji dzia­łań przez wła­ści­we służ­by państwowe.

Zakres wpro­wa­dze­nia i sto­so­wa­nia ogra­ni­czeń okre­ślo­nych w pkt 1 – 5 i 7, zosta­nie okre­ślo­ny w roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów, nato­miast w sto­sun­ku do ogra­ni­cze­nia z pkt 6 – w roz­po­rzą­dze­niu mini­stra wła­ści­we­go do spraw wewnętrznych.

Obsza­ry obej­mu­ją­ce obrę­by ewi­den­cyj­ne, poło­żo­ne w gmi­nach i powia­tach woje­wódz­twa pod­la­skie­go oraz woje­wódz­twa lubel­skie­go, w któ­rych zosta­je wpro­wa­dzo­ny stan wyjąt­ko­wy, poło­żo­ne bez­po­śred­nio przy gra­ni­cy z Repu­bli­ką Bia­ło­ru­si, wska­za­ne zosta­ły w załącz­ni­ku do rozporządzenia. 

Roz­po­rzą­dze­nie wcho­dzi w życie z dniem ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Ustaw Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, co uza­sad­nio­ne jest szcze­gól­ną sytu­acją przy gra­ni­cy z Repu­bli­ką Bia­ło­ru­si oraz koniecz­no­ścią nie­zwłocz­ne­go umoż­li­wie­nia sku­tecz­nej reali­za­cji dzia­łań przez wła­ści­we służ­by pań­stwo­we, z uwa­gi na waż­ny inte­res państwa.

Jed­no­cze­śnie Pre­zy­dent RP skie­ro­wał roz­po­rzą­dze­nie do Mar­szał­ka Sej­mu RP w celu jego roz­pa­trze­nia przez Sejm RP.

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH STANOWIĄCYCH OBSZAR, NA KTÓRYM WPROWADZA SIĘ
STAN WYJĄTKOWY TUTAJ

1 komentarz

napisz komentarz

  • Do wymie­nio­nych obsza­rów Pan Pre­zy­dęt powi­nien dopi­sać jesz­cze Nowo­grodz­ką i Mic­kie­wi­cza. Kamiń­ski mógł­by wte­dy inter­no­wać nad­pre­ze­sa na jakieś 10 – 15 minut, żeby ten­że nad­pre­zes mógł uzu­peł­nić swój boha­ter­ski życio­rys o fakt internowania.

KRONIKA POLICYJNA