Strona główna » Kultura » Koncerty, spotkania, filmy — ruszył II Ełcki Festiwal Filmowy KinoTerapia
Kultura

Koncerty, spotkania, filmy — ruszył II Ełcki Festiwal Filmowy KinoTerapia

Ełcki Festiwal Filmowy, pierwotnie zainicjowany pod szyldem KinoTerapii, istnieje od 2019 roku. Każdy kontakt z kinem pozostawia u widza ślad – w postaci emocji, nowych doświadczeń czy wiedzy. W tym roku hasłem przewodnim Festiwalu jest „Kino kontAKT Życie”. Postaramy się zrozumieć, w jaki sposób kino wpływa na naszą aktualną rzeczywistość i co nasza codzienna egzystencja może dać kinu. W programie Festiwalu znajdą Państwo koncerty, spotkania z filmowcami i ludźmi, których największą pasją jest film. Nie zabraknie filmów dokumentalnych oraz najnowszych polskich produkcji fabularnych.(ECK).

Kino­Te­ra­pia” w Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry roz­po­czął się dziś i potra­wa do 3 października. 

W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no m.in. kino dla malu­chów, kon­cer­ty, poka­zy fil­mo­we, warsz­ta­ty aktor­skie, spo­tka­nia z reży­se­ra­mi, pane­le dys­ku­syj­ne. Bile­ty na poszcze­gól­ne wyda­rze­nia są dostęp­ne w Kasie ECK oraz na stro­nie www.eck.elk.pl

Szcze­gó­ły na: http://kino.elk.pl/wydarzenie/ii-elcki-festiwal-filmowy-kinoterapia/

30.09. CZWARTEK

 • godz. 12:00 Kino na pufach dla Malu­cha Przy­tul mnie”, po sean­sie warsz­ta­ty pla­stycz­ne Nama­luj mi baj­kę” dla dzie­ci 4+
 • godz. 17:00 Kon­cert Nut­ko Sfe­ra i Drob­Nut­ki – CeZik dzie­ciom
 • godz. 19:00 Film Otwar­cia Żeby nie było śladów”

01.10. PIĄTEK

 • godz. 12:00 Kino na pufach dla Malu­cha Przy­tul mnie”, po sean­sie warsz­ta­ty pla­stycz­ne Nama­luj mi baj­kę” dla dzie­ci 4+
 • godz. 13:00 Panel dys­ku­syj­ny – Pan­de­micz­ne seria­li oglą­da­nie, czy­li co nam dają seria­le – gość Igor Brejdygant
 • godz. 17:00 Sek­cja Doku­ment Położ­na”
 • godz. 19:15 Kino­te­ra­pia Teścio­wie” – pro­wa­dze­nie Tomasz Raczek

02.10. SOBOTA

 • godz. 10:00 – 16:00 Warsz­ta­ty aktor­skie dla mło­dzie­ży – pro­wa­dze­nie Maciej Marczewski
 • godz. 12:00 Seans dla dzie­ci Żubr Pom­pik”, po sean­sie kolo­ro­wa­nie na dywa­nie oraz nie­spo­dzian­ki dla dzieci
 • godz. 15:00 Kon­cert Muzy­ki Fil­mo­wej w wyko­na­niu Miej­skiej Orkie­stry Dętej w Ełku
 • godz. 16:30 Sek­cja Doku­ment – prze­gląd twór­czo­ści Paw­ła Zie­mil­skie­go, pro­jek­cja fil­mów In Touch”, Roga­lik”, Miej­scy kow­bo­je” i spo­tka­nie z reżyserem
 • godz. 20:00 Kon­cert Dr Misio
 •  

03.10. NIEDZIELA

 • godz. 10:00 – 16:00 Warsz­ta­ty aktor­skie dla mło­dzie­ży – pro­wa­dze­nie Maciej Marczewski
 • godz. 12:00 Seans dla dzie­ci Żubr Pom­pik”, po sean­sie kolo­ro­wa­nie na dywa­nie oraz nie­spo­dzian­ki dla dzieci
 • godz. 13:30 Pro­jek­cja Repu­bli­ka dzie­ci” i spo­tka­nie z reży­se­rem Janem Jaku­bem Kolskim
 • godz. 16:30 Spo­tka­nie z Arka­diu­szem Jaku­bi­kiem, pro­jek­cja fil­mu Czar­na owca” (start 17:30)
 • godz. 20:00 Kino nie­me z muzy­ką na żywo Upiór w ope­rze” 1925r. – wyko­na­nie Kac­per Kasprzak i Mar­cin Pyciak