Strona główna » Polityka » Konfederacja chce programu 1000+ i likwidacji urzędów pracy a Żydów odsyła do Berlina
Polityka

Konfederacja chce programu 1000+ i likwidacji urzędów pracy a Żydów odsyła do Berlina

Materiały nadesłane

15 wrze­śnia odby­ła się w Ełku wybor­cza kon­fe­ren­cja pra­so­wa Konfederacji.
Ełcza­nin, Kamil Wysoc­ki i jed­no­cze­śnie czło­nek par­tii Ruch Naro­do­wy będzie sta­rał się o man­dat do sej­mu z list KW Kon­fe­de­ra­cja i Niepodległość.

- Po trzech deka­dach rzą­dów PO PSL i PiS naresz­cie mamy wybór. Może­my oddać swój głos na auten­tycz­ną ide­ową pra­wi­cę lub na utrwa­la­czy sys­te­mu – mówił pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia Wysocki.

Sto­imy po stro­nie pro­stych i niskich podat­ków zamiast jał­muż­ny roz­da­wa­nej w pro­gra­mach socjal­nych. Pro­po­nu­je­my pro­stą i uczci­wą ofer­tę, czy­li powszech­ną ulgę podat­ko­wą w posta­ci likwi­da­cji podat­ku PIT oraz dobro­wol­ność w pła­ce­niu skła­dek ZUS. W pro­stych sło­wach nazwij­my to pro­gra­mem 1000+.

- Dziś naj­waż­niej­si poli­ty­cy par­tii rzą­dzą­cej weszli w buty swo­ich poprzed­ni­ków i mówią nam, że jeśli nie pasu­je nam ich poli­ty­ka, to powin­ni­śmy zmie­nić pra­cę i zająć się czymś innym. To Bro­ni­sław Komo­row­ski w wybo­rach pre­zy­denc­kich do mło­dych wybor­ców mówił, żeby zmie­ni­li pra­cę i wzię­li kre­dyt. Dziś Jaro­sław Kaczyń­ski mówi nam to samo. Poli­ty­cy nie są od tego, żeby mówić nam, jak mamy żyć i gdzie pra­co­wać. Poli­ty­cy są od tego, by nas słu­chać i reali­zo­wać to, cze­go od nich chcemy.

A chce­my tanie­go pań­stwa, dla­te­go zli­kwi­du­je­my nie­po­trzeb­ne urzę­dy i insty­tu­cje takie jak np. urzę­dy pra­cy. W dobie niskie­go bez­ro­bo­cia oraz nie­sprzy­ja­ją­cych pro­gnoz demo­gra­ficz­nych urzę­dy pra­cy sta­ją się relik­tem prze­szło­ści. W nowo­cze­snym pań­stwie lukę powsta­łą po urzę­dach pra­cy zastą­pią spraw­nie dzia­ła­ją­ce pry­wat­ne agen­cje pracy.

W sfe­rze edu­ka­cji zapro­po­nu­je­my Pola­kom bon oświa­to­wy. Dzię­ki temu roz­wią­za­niu to rodzi­ce będą decy­do­wać o tym, do jakiej szko­ły chcą posłać swo­je dziec­ko. Roz­wią­za­nie to pod­nie­sie poziom kształ­ce­nia oraz zapew­ni kon­tro­lę rodzi­ców nad tym, co dzie­je się w szko­le, w któ­rej kształ­cą się ich dzie­ci. Będzie to sys­tem, w któ­rym wyróż­nia­ją­cy się nauczy­cie­le będą dobrze wyna­gra­dza­ni, ponie­waż ich kom­pe­ten­cje, wie­dza i umie­jęt­ność pra­cy z ucznia­mi będą mia­ły wyso­ką wartość.

Spra­wy wyna­gro­dzeń w sfe­rze publicz­nej są tak­że przy­czy­ną zapa­ści w służ­bie zdro­wia. Nie może być tak, że kształ­ci­my leka­rzy oraz kadrę medycz­ną za publicz­ne pie­nią­dze, na publicz­nych uczel­niach, a następ­nie tra­ci­my tych ludzi, gdyż są fatal­nie opła­ca­ni i wyjeż­dża­ją do pra­cy za gra­ni­cę. To podwój­na stra­ta. Sko­ro mamy pie­nią­dze na socjal to dla­cze­go bra­ku­je na odpo­wied­nie wyna­gro­dze­nie dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia. To jest przy­czy­na zapa­ści w tym sek­to­rze. Tra­ci­my naj­bar­dziej war­to­ścio­wą cząst­kę nasze­go spo­łe­czeń­stwa, a następ­nie musi­my szu­kać pomo­cy w róż­nych fun­da­cjach, bo naj­lep­si leka­rze leczą w Zachod­niej Euro­pie lub Sta­nach Zjednoczonych.

W dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go sta­wia­my na sil­ną i dobrze uzbro­jo­ną pol­ską armię, powszech­ne wyszko­le­nie mło­dzie­ży i doro­słych w posłu­gi­wa­niu się bro­nią oraz pod­sta­wo­we prze­szko­le­nie woj­sko­we na kształt szwajcarski.

W poli­ty­ce mię­dzy­na­ro­do­wej posta­wi­my na wie­lo­wek­to­ro­wą poli­ty­kę zagra­nicz­ną zamiast jed­ne­go kie­run­ku. Nie będzie­my pisać pol­skich ustaw w amba­sa­dach Ber­li­na, Moskwy, Waszyng­to­nu czy Tel Awi­wu. Sta­wia­my jasno spra­wę bez­praw­nych rosz­czeń mająt­ko­wych śro­do­wisk żydow­skich. Nie będzie żad­nych roz­mów na ten temat. Wska­zu­je­my tak­że jasny kie­ru­nek: po rosz­cze­nia do Berlina!

Na koniec chciał­bym poru­szyć kwe­stie regio­nal­ne. Jed­ną z moich misji, jakie będę reali­zo­wał jako poseł Zie­mi Mazur­skiej, i będzie to dla mnie spra­wa prio­ry­te­to­wa, jest reali­za­cja dłu­go ocze­ki­wa­nej budo­wy dro­gi eks­pre­so­wej nr 16. Dro­ga ta ma połą­czyć Ełk ze sto­li­cą regio­nu i dalej nad morze. Ta inwe­sty­cja zagwa­ran­tu­je moż­li­wość roz­wo­ju gospo­dar­cze­go nasze­mu regio­no­wi oraz zakoń­czy wyklu­cze­nie komu­ni­ka­cyj­ne, w któ­rym tkwi­my od dekad — tak przed­sta­wiał swój pro­gram Kamil Wysocki.

37 komentarzy

napisz komentarz
 • Czy to praw­da że kon­fe­de­ra­cja pro­si Puti­na o bom­bę ato­mo­wą. Dzia­łacz Kon­fe­de­ra­cji że Świę­to­krzy­skie­go powie­dział że to pierw­sza potrzeba.

 • Tytuł tego arty­ku­łu suge­ru­je, że Kon­fe­de­ra­cja chce usu­wać Żydów z Pol­ski i wysy­łac do Ber­li­na. W tre­ści mowa jest o rosz­cze­niach śro­do­wisk żydow­skich, a to coś zupeł­nie innego.

  • Oczy­wi­ście że odsy­la­ja do Ber­li­na. Oni ubie­ga­ją się też o broń ato­mo­wą co uro­czy­ście oznaj­mił dzia­łacz Kon­fe­de­ra­cji że Świę­to­krzy­skie­go. Kor­win naka­zu­je bicie dzie­ci i wyrżnię­cie lgbt. To fak­ty. Dla­te­go maja 1,2%poparcia.

 • Ludzie są okra­da­ni w kil­ku­dzie­sie­ciu ist­nie­ją­cych absur­dal­nych podat­kach, a potem dosta­ja łaska­wie od urzed­ni­ka ochłap popie­ra­ją czy­li zło­dzie­ja. W obec­nej chwi­li widać jak są juz wypra­ne mózgi. Daj­cie dalej się okra­dać to już nie­dłu­go wycho­wy­wa­nie dzie­ci przez homo będzie wam normalne.

   • Uwa­ża­ją że bicie żon i dzie­ci to nor­ma. Kor­win ostat­nio powie­dział że lgbt do wyrżnię­cia. Miłe­go gło­so­wa­nia na szaleńców.

 • Mają rację np. co służ­by zdro­wia, prze­cież żad­na par­tia czy to PIS, PO PSL nie ma roz­wią­za­nia tyl­ko prze­wa­la a to zwięk­szyć nakła­dy kie­dyś tam do iluś tam %. Trze­ba dzia­łać teraz, zatrzy­mać leka­rzy i pie­lę­gniar­ki w kra­ju, mar­no­traw­stwem mająt­ku pań­stwo­we­go jest wypusz­cza­nie wykształ­co­nych ludzi za gra­ni­cę. Do wizyt w przy­chod­niach wpro­wa­dzić obo­wiąz­ko­wo opła­tę mani­pu­la­cyj­ną np. 5 czy 10 zł. Zaraz będą krzy­ki że bez­płat­na służ­ba zdro­wia, że kon­sty­tu­cja, ale nigdzie nie ma że doku­men­ta­cja, reje­stra­cja ma być bez­płat­na, albo wyży­wie­nie w szpi­ta­lach. Nale­ży jak naj­szyb­ciej wpro­wa­dzić dopła­ty. Szpi­tal jest od lecze­nia a nie karmienia.

  • Widać że jesteś kon­fe­de­rat. Do szpi­ta­la pod­ło­ża eme­ry­ta z eme­ry­tu­ra 1100 zł jak to jest­cze­sto teraz i każesz mu pła­cić dodat­ko­wo za wyży­wie­nie. OPAMIETAJ SIĘ potom­ku Kor­wi­na. Prze­stań. Bredzic.

 • Jedy­na słusz­na opcja to Kon­fe­de­ra­cja i tyle w tema­cie. Resz­ta to jak pie­ski uja­da­ją­ce jeden na dru­gie­go ale uwa­ża­ją­ce żeby nie ugryźć i nie zostać ugryzionym.

  • Jak słu­cha się ich przed­sta­wi­cie­la Kor­win to strach ogar­nia. Dzie­ci nale­ży bić a lgbt wyrznąc w pień. Nie zapo­mi­naj­cie że może was spo­tkać sytu­acja ze wasze dziec­ko oświad­czy mamo, tato jestem gejem, les­bij­ką,. Co wte­dy zro­bi­cie, zabi­je­cie zgod­nie z roz­ka­zem Kor­wi­na? Odpo­wiedz­cie Pola­kom Kon­fe­de­ra­ci Cze­ka­my na odpowiedź.

   • To będzie sytu­acja nad­zwy­czaj­na i wyjąt­ko­wa. Coś jak z nie­chcia­ną cią­żą u pisu­itów, kie­dy to abor­cja jest jak naj­bar­dziej właściwa.

 • Dobrze że za marze­nia nie kara­ją buha­ha­ha­ha­ha­ha wy i do sej­mu chy­ba kacz­ki szczać prowadzić

 • Ato­mo­wa bom­ba to ich cel. Oso­bi­ście wygło­sił to kan­dy­dat Kon­fe­de­ra­cji w Świę­to­krzy­skim. Świat dąży do ogra­ni­czeń ato­mo­wych kon­fe­de­ra­cja za zwięk­sze­niem. Jed­no im w gło­wie widzi­my te czar­ne bucio­ry i łyse gło­wy na ich defi­la­dach. Dreszcz prze­cho­dzi co by było gdy­by weszli do Sejmu.

 • Jedy­nie gło­so­wa­nie na listę nr 4 czy­li Kon­fe­de­ra­cję to jest słusz­ny wybór. Chy­ba wystar­czy PO, PIS, PSL, Lewi­cy. Jesz­cze Kukiz15 mógł­by być ale oni teraz z PSL, a więc zosta­je tyl­ko Konfederacja.

  • Masz jesz­cze Mary­ju­sza Mak­sa Kolan­ko z jego Rewo­lu­cją — bre­dzi podob­nie, tyle że bidu­lek nie zdą­żył par­tii zare­je­stro­wać przed wyborami.

 • Powta­rza­ją slo­ga­ny innych par­tii. O leka­rzach mówią wszy­scy. Wam już się w kan­cia­kach poprzew­ra­ca­lo. O bom­bie ato­mo­wej myśli­cie. Nikt na was nie zagło­su­je. Czło­nek Kon­fe­de­ra­cji z Świę­to­krzy­skie­go marzy by pol­ska mia­ła bom­bę ato­mo­wą. Pola­cy mają pro­blem z zaku­pem leków a oni bom­by szu­ka­ją któ­ra kosz­tu­je miliar­dy. Nigdy na oszo­lo­mów nie zagło­su­je­my bo oszo­lo­mow mamy już dość. Wasze para­dy w cięż­kich bucio­rach i łysy­mi gło­wa­mi przerażają.

 • 13X nie zagło­su­ję na kon­fe­de­ra­cję . Był­by to zmar­no­wa­ny głos.

 • Czło­nek Kon­fe­de­ra­cji chce bro­ni ato­mo­wej co ofi­cjal­nie ogło­sił w rejo­nie Świę­to­krzy­skim. Mam pyta­nie. Czy bom­ba ato­mo­wa już w dro­dze a może opo­wia­dał wła­sny sen.

  • Każ­de pań­stwo powin­no mieć broń ato­mo­wą żeby wyrów­nać szan­se w przy­pad­ku wojny

   • Nie­ste­ty, kra­jo­wi, w któ­rym Macie­re­wi­cza zro­bio­no mini­strem obro­ny, nikt takiej bro­ni nawet nie poka­że z daleka.

 • Bra­wo! To są racjo­nal­ne postulaty.
  Dość już rzą­dów mag­da­len­ko­wej ban­dy czworga

 • Ład­nie to wszyst­ko brzmi — i sensownie.
  Zupeł­nie jak 8 tysię­cy wol­ne od podatku.

OSTATNIE