Strona główna » Polityka » Koniec pokory w Dobrze Wspólnym? Cięcia w budżecie miasta ponad podziałami politycznymi
Polityka

Koniec pokory w Dobrze Wspólnym? Cięcia w budżecie miasta ponad podziałami politycznymi

Dziś doszło do nie­spo­ty­ka­ne­go jak dotąd w Radzie Mia­sta Ełku zacho­wa­nia. 14 rad­nych, ponad podzia­ła­mi poli­tycz­ny­mi, zło­ży­ło kil­ka wnio­sków doty­czą­cych zmian w budże­cie mia­sta na 2020 r. Rad­nych połą­czył jeden cel — szu­ka­nie oszczęd­no­ści, a tym samym zmniej­sze­nie deficytu.

Rezy­gna­cja z budo­wy nowe­go lodo­wi­ska, impre­zy Ogień i Woda oraz Run­ma­ged­do­nu, remon­tu uli­cy Kolo­nia i Roose­vel­ta, to tyl­ko nie­któ­re przy­kła­dy inwe­sty­cji do tzw. wycię­cia. Łącz­nie rad­ni chcą zmniej­szyć defi­cyt o 5 milio­nów złotych.

— Dziś zło­ży­łem kil­ka wnio­sków w poro­zu­mie­niu z 13 rad­ny­mi w spra­wie oszczęd­no­ści w ełc­kim budże­cie — mówi Adam Bar­to­sze­wicz (klub PiS).

— Naj­bar­dziej cie­szy mnie, że nie­za­leż­nie z jakie­go jeste­śmy klu­bu, potra­fi­my się poro­zu­mieć dla dobra mia­sta i miesz­kań­ców. Nasta­ły cięż­kie cza­sy dla nasze­go budże­tu miej­skie­go, ale razem dzię­ki roz­mo­wie i posza­no­wa­niu swo­je­go zda­nia, damy radę. Jesz­cze raz dzię­ku­ję rad­nym, któ­rzy pod­pi­sa­li się pod wnio­ska­mi za mery­to­rycz­ną dys­ku­sję i wypra­co­wa­nie wspól­ne­go sta­no­wi­ska — pod­su­mo­wu­je Bartoszewicz.

Pod wnio­ska­mi pod­pi­sa­ło się 4 rad­nych klu­bu PiS, 6 z klu­bu KOL i 4 z klu­bu Dobra Wspólnego.

Wnio­ski będą oma­wia­ne teraz na komi­sjach branżowych.

Nie­co­dzien­ną jak dotąd sytu­acją jest wyłam” rad­nych z Dobra Wspól­ne­go. To nie­ko­rzyst­na sytu­acja, w jakiej znaj­cie się pre­zy­dent Ełku z pozo­sta­łą czę­ścią wier­nych rad­nych DW. Do tej pory Andru­kie­wicz potra­fił utrzy­mać w ryzach krnąbr­nych przy­bocz­nych”. Ale jak wyj­dzie napraw­dę, roz­strzy­gnie gło­so­wa­nie pod­czas sesji.

Rad­ni zło­ży­li też kil­ka pro­po­zy­cji (patrz tabela).

Pod wnio­ska­mi pod­pi­sa­li się:

KOL — Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz, Anna Woj­cie­chow­ska, Adam Dobkow­ski, Dariusz Dra­ce­wicz, Krzysz­tof Wiloch oraz Hubert Gór­ski (pod nie­któ­ry­mi wnioskami)

PiS — Łukasz Cegieł­ka, Robert Weso­łow­ski, Rafał Karaś, Adam Bartoszewicz

DW— Robert Kli­mo­wicz, Piotr Kar­pie­nia, Ada Lewan­dow­ska i Michał Tyszkiewicz.

14 osób, któ­re pod­pi­sa­ło się pod wnio­ska­mi, da prze­wa­gę w gło­so­wa­niu na sesji, choć wia­do­mo, że łatwo nie będzie.  Czy rad­nym uda się utrzy­mać 14 gło­sów” przy gło­so­wa­niu na sesji? Czas pokaże.

42 komentarze

napisz komentarz
 • Do KOL. POMYŚLCIE PAŃSTWO by wyeli­mi­no­wać wnu­ka rabi­na z klu­bu. Pożyt­ku już z nie­go nie będzie. Choć nigdy nie było. Kupio­ny zato­pio­ny. My w wybo­rach go podsumujemy.

 • 17.12 komi­sja budże­to­wa mia­sto w ago­nii finan­so­wej a oni dys­ku­tu­ją o sys­te­mie któ­ry kosz­tu­je kro­cie rocz­nie. Kie­dy wresz­cie poj­ma pań­stwo rad­ni że mia­stu gro­zi kata­stro­fa.. I powin­ni odło­żyć te sza­lo­ne pomy­sły na lep­sze cza­sy któ­re za tej wła­dzy pew­nie nie nastąpią.

  • Bied­ny pan pre­zy­dent. Tak bar­dzo wal­czy z zadłu­że­niem mia­sta, a rad­ni się upar­li i mają sza­lo­ne pomy­sły. Obser­wa­tor, ogar­nij się.

 • Pan, zwa­ny mydla­ne oczy lub wnu­czek rabi­na to się już prze­chrzcił? Bo kadzi Panu Pre­zy­den­to­wi aż w uszach szu­mi. Nedaw­no zarzu­cał pre­zy­den­to­wi chęć oglą­da­nia roz­ne­gli­żo­wa­nych bok­se­rów. Może lepiej zajął­by się kole­gą z komu­no — wio­sny Kula­skiem, któ­re­mu 9000 tys zł to tyl­ko na waci­ki”

  • Cie­szy się aż pod­ska­ku­je z pozy­ska­ne­go pomiesz­cze­nia. Będzie teraz o nim ciszej.

  • Ostat­nio pro­si o zdję­cie ze wszyst­ki­mi napo­tka­ny­mi. , podob­no sej­mo­wy por­tier mu odmówił.

 • My wybor­cy, miesz­kań­cy Ełku jeste­śmy obu­rze­ni cham­skim ode­zwa­niem się skarb­ni­ka Mia­sta do Rad­ne­go Pana Krzysz­to­fa Wilo­cha. Panie Rad­ny myśli­my że Pan nie zosta­wi tej spra­wy. Oprócz będą­cych na sali komi­sje oglą­da­ło kil­ka­set miesz­kań­ców na YouTu­be. Zadzi­wia brak zde­cy­do­wa­nej reak­cji zastęp­cy Pana Pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza któ­ry był bez­po­śred­nim świad­kiem zda­rze­nia. Mamy też nadzie­ję że pan Pre­zy­dent Andru­kie­wicz podej­mie odpo­wied­nią decyzję.

  • Zło­ży­łem ofi­cjal­ną skar­gę do Pre­zy­den­ta na zacho­wa­nie Skarb­ni­ka. O spo­so­bie zała­twie­nia skar­gi poin­for­mu­ję miesz­kań­ców Ełku.

 • Nie pod­nie­caj­my się zacho­wa­niem rad­nych dobrzac­kich. Zoba­czy­my po sesji jak się zacho­wa­ją. To nie tajem­ni­ca że wzy­wa­ni są na dywa­nik. Dro­dzy rad­ni jest jesz­cze coś takie­go jak honor. Prze­cież was nie wywa­lą bo to będzie koniec DW.

  • W Radzie się nie jest żeby coś zmie­niać. W Radzie die­ta naj­waż­niej­sza. 12 lat dobrza­cy pod­no­si­li swo­je rącz­ki nawet nie czy­ta­jąc uchwał. Mamy teraz 150 mln dłu­gu, to efekt ich ciezkiej“pracy.w inter­ne­cie mamy dokład­ne dane kto i jak gło­so­wał.. To była jedy­na taka rada w Pol­sce. Może nie­któ­rzy zapo­mnie­li jaką więk­szość mie­li dobrzacy.

   • Mia­sta nie zadlu­żył humo­rza­sty. Mia­sto zadłu­żył rząd RP. W koń­cu mamy winowajcę.

 • Ktoś może wyja­śnić o co cho­dzi w samo­cho­dzie w ECK za 1,2 mln zł? Czy ja coś źle widzę w tej tabelce?

 • Komi­sja budże­to­wa trwa­ją­ca 4 godzi­ny. Pro­szę obej­rzeć i zwró­cić uwa­gę na obec­ność rad­nych. Nie ma, przy­cho­dzą i szyb­ko wychodzą.

  • Niech lepiej wycho­dzą. Kemi­ce­ra i Gór­skie­go nie spo­sób już słuchać.

 • A może poda­tek od nie­ru­cho­mo­ści Kościelnych?
  Zli­kwi­do­wać Spół­ki i zosta­wić jed­ną dużą sku­pia­ją­cą pozo­sta­łe jako jed­ność. A nie każ­da spół­ka gene­ru­je wyso­kie apa­na­że dla SWOICH !

 • Pre­zio dobrze prze­ra­żo­ny że brał udział w komi­sji budże­to­wej oso­bi­ście co się nie zdarza.

 • Już Pan Prze­chrzta K dziw­nie gło­so­wał czyż­by otrzy­mał ostrze­że­nie że o dobrą pra­cę cięż­ko. Pocze­kaj­my do Sesji.

 • To dopie­ro pro­jekt i oba­wiam się że rad­ni uza­leż­nie­ni od pre­zia i sta­ro­stwa jak zwy­kle zmie­nią zda­nie. Dla­cze­go? wszy­scy wiemy.

 • Naj­więk­szy sza­cun Rad­nym mamy nadzie­ję że to pierw­szy krok.

 • Czas trud­nych decy­zji, mam nadzie­ję, że to dopie­ro począ­tek owoc­nej współ­pra­cy rad­nych ponad podzia­ła­mi. Mam już dość, wysy­ła­nia pra­cow­ni­ków w dele­ga­cje do miast ościen­nych. Naj­pierw oszczęd­no­ści, potem sty­mu­la­cja real­ne­go roz­wo­ju mia­sta. Dość kupo­wa­nych pochwał przez wło­da­rza i uda­wa­nia, że wszyst­ko jest OK. Bra­wo Radni

 • Niech Pan­stwo rad­ni zaczna od sie­bie i swo­ich nomi­na­tow. Pre­ze­si spół­ek miej­skich moga spac spo­koj­nie. Szef Admi­ni­stra­to­ra wycią­ga prawie15 tys mie­siecz­nie a zarza­rza­ja jedy­nie czter­dzie­sto­ma kil­ko­ma budyn­ka­mi komu­nal­ny­mi i do tego robi to znacz­na ilo­scia zatrud­nio­nych tam ludzi. Co wie­cej wszel­kie robo­ty zle­ca­ja na zewnątrz, taki pośred­nik pośred­ni­ka. Likwi­du­jac takie­go gnio­ta i zle­ca­jac jego obo­wiaz­ki fir­mom ełc­kim oszcze­dza­my ponad 60 tys mięs. Po dwóch mie­sia­cach mamy na run­ma­ge­don po kolej­nych fajer­wer­ki, po nastep­nych lodo­wi­sko i zosta­nie dla mazu­ra. Jed­nak widze że nie ma red­ne­go umie­ja­ce­go zajac sie powa­znie trud­nym tema­tem jakim jest obcie­cie dla swo­je­go. Dla nas potra­fi­cie opier­dzie­lac najszybszej

  • Taaa, a te fir­my ełc­kie po zle­ce­niu im obo­wiąz­ków Admi­ni­stra­to­ra będą je wyko­ny­wać cał­ko­wi­cie za dar­mo i dla idei. Oszczęd­no­ści jakieś mogą być, ale nie w tej ska­li, co TL raczył wyliczyć.
   A tak dodat­ko­wo — jak coś piszesz, czło­wie­ku, to prze­czy­taj cho­ciaż raz przed wysła­niem. Naj­le­piej na głos.

   • Ski­per, nie masz racji. Fir­my pry­wat­ne nie maja pre­ze­sow, sekre­ta­rek, rad nad­zor­czych i wiel­kich budyn­kow do utrzy­ma­nia. Patrz Olec­ko, Pisz, Prost­ki. Te mia­sta daw­no odda­ly zada­nia gmi­ny ppd­mio­tom pry­wat­nym zaosz­cze­dza­jac ponad 50 % poprzed­nich kosz­tów . Zaj­rzyj do doku­men­tow zanim cos napi­szesz i nie cze­piaj sie szcze­gó­łów. Zobacz sed­no pro­ble­mu a nie lite­row­ki. W umo­wie admi­ni­sta­to­ra z mia­stem kwo­ta za admi­ni­stro­wa­nie zaso­bem gmin­nym to 1,23 za metr a cena ryn­ko­wa nie prze­kra­cza 0,50. Posiedz policz i doj­dziesz do tego co napisalem

 • Oczy­wi­ście, że nie wszy­scy zosta­ną twar­dzi do koń­ca. Zobacz­cie ile z tych osób jest zależ­nych bez­po­śred­nio, bądź pośred­nio od samo­rzą­du miej­skie­go. Wiel­ką zagad­ką jest nie obra­ża­jąc nie zapra­wio­na w bojach poli­tycz­nych nauczy­ciel­ka. A dla­cze­go na liście nie ma tego, któ­ry tak bar­dzo potrze­bo­wał wspar­cia na noc­le­gow­nię? Już pana nakarmili?

  • A co on by robił ten gada­tli­wy gdy­by go pre­zio pozba­wił budyn­ku. 5 pen­sjo­na­riu­szy o to ośrodek.

 • Nikt nie chce zostać na toną­cym okrę­cie, takim okrę­tem jest Ich Dobro i Ich Pre­zy­dent. Były lata pro­pa­gan­dy, teraz są lata za nie płacenia 🙁

 • DW w roz­syp­ce, KO raczej też, PiS mło­dzi Rad­ni wg mnie zysku­ją mimo że na nich nie głosowałem

 • Spo­koj­nie bez emo­cji Dobro Wspól­ne jesz­cze nigdy nie przegrało.Wszystko będzie dobrze.Polityki trze­ba uczyć się wie­le lat. Koali­cja słabnie.

  • Śro­da, poszu­kaj tro­chę w sie­ci to dowiesz że dobrza­ki prze­gra­ły a opo­zy­cja Górą. Śro­da słu­chaj dalej, zobacz kto jest prze­wod­ni­czą­cym Rady to upew­nisz się kto prze­grał. Na koniec, śro­da napisz coś jesz­cze kie­dyś ale naj­pierw pomyśl.

 • Czyż­by w koń­cu mamy Radę Mia­sta zoba­czy­my po gło­so­wa­niu. Za ten pierw­szy krok rato­wa­nia mia­sta przed ban­kruc­twem ser­decz­ne GRATULACJE.

  • Dla sie­bie na pod­wyż­ki zbie­ra­ją. Nie ma co się cie­szyć zawczasu.

  • Rada tak ale bez jed­ne­go. To kum­pel par­tyj­ny Kula­ska któ­re­mu 9000 zł to tyl­ko na waciki.

OSTATNIE