Strona główna » Lokalne » KONIECZKI : Uwiecznij chwilę zanim przeminie
Lokalne

KONIECZKI : Uwiecznij chwilę zanim przeminie

 

Zespół redak­cyj­ny por­ta­lu osie­dlo­we­go konieczki.elk.pl, zapra­sza miesz­kań­ców osie­dla do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym. Na stro­nie por­ta­lu czy­ta­my Zachę­ce­ni przez naszych czy­tel­ni­ków, nie­śmia­ło chce­my Wam zapro­po­no­wać kon­kurs foto­gra­ficz­ny na naj­cie­kaw­sze, naj­faj­niej­sze let­nie zdję­cie z nasze­go osie­dla Konieczki.Dla uczest­ni­ków kon­kur­su do wygra­nia będą nasze koniecz­ko­we” kub­ki i koszulki.Czekamy  do 30 wrze­śnia na Wasze zdję­cia. Prze­sy­łaj­cie je na adres: konieczki.elk@wp.pl lub na facebooka.Wszystkie zdję­cia oczy­wi­ście opu­bli­ku­je­my  Pozdra­wia­my bar­dzo serdecznie”

POPIERAMY 🙂 śmiało

tagi

OSTATNIE