Strona główna » Pandemia koronawirus » KORONAWIRUS: Mniej upomnień, więcej mandatów za brak maseczek
Pandemia koronawirus

KORONAWIRUS: Mniej upomnień, więcej mandatów za brak maseczek

Przechodzimy na politykę wystawiania mandatów za brak maseczek – powiedział w czwartek w Poznaniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że to konieczność w obliczu rosnącej liczby zakażeń.

Mini­ster poin­for­mo­wał, że w pią­tek będzie roz­ma­wiał o tej spra­wie z sze­fo­stwem policji.

Jeże­li cho­dzi o kara­nie za brak mase­czek, myślę, że ta poli­ty­ka będzie nie­ste­ty bar­dziej dole­gli­wa. Do tej pory pod­sta­wo­wym ele­men­tem to było zwra­ca­nie uwa­gi albo upo­mnie­nie, teraz prze­cho­dzi­my na poli­ty­kę wysta­wia­nia man­da­tów. Mamy dobre pod­sta­wy praw­ne, przy­po­mnę, że pod tym kątem został zmie­nio­ny Kodeks wykro­czeń” – powie­dział w czwar­tek dziennikarzom.

Dodał, że celem jest zmia­na podej­ścia Pola­ków do obo­wiąz­ku nosze­nia mase­czek w wyzna­czo­nych miej­scach. Zazna­czył, że potrzeb­na jest egze­ku­cja tego obo­wiąz­ku i zwra­ca­nie rów­nież uwa­gi innym” – powiedział.

Zda­ję sobie spra­wę, że cza­sem reak­cje po zwró­ce­niu uwa­gi są mało akcep­to­wal­ne, ale pro­szę pamię­tać że to świad­czy o tej oso­bie. My dbaj­my o swo­je bez­pie­czeń­stwo rów­nież w ten spo­sób” – dodał.

Mini­ster powtó­rzył, że szcze­pie­nia to zawsze będzie dobro­wol­ny wybór, dobro­wol­na decyzja”.

Ale jak pań­stwo widzi­cie, patrząc cho­ciaż­by na dzi­siej­sze wyni­ki i porów­nu­jąc je z wyni­ka­mi sprzed roku, ten efekt szcze­pień dla zdro­wia publicz­ne­go jest zauwa­żal­ny” – powiedział.

W czwar­tek Mini­ster­stwo Zdro­wia poda­ło, że bada­nia potwier­dzi­ły bli­sko 8,4 tys. nowych przy­pad­ków zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Zmar­ło 101 osób z COVID-19. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny/PAP

rpo/ joz/

OSTATNIE