Strona główna » Lokalne » Koronawirus odbił się na sprzedaży alkoholu. W 2020 piliśmy mniej
Lokalne

Koronawirus odbił się na sprzedaży alkoholu. W 2020 piliśmy mniej

FOTO: PIXABAY.COM.PL

Izo­la­cja spo­łecz­na oraz zamknię­cie klu­bów, pubów i restau­ra­cji spra­wi­ły, że sprze­daż, jak i spo­ży­cie alko­ho­lu w cza­sie pan­de­mii moc­no spadło. 

W zeszłym roku w Ełku obro­ty ze sprze­da­ży alko­ho­lu spa­dły o pra­wie 14,5 proc. — infor­mu­je Urząd Mia­sta Ełku. Wią­że się to ze spad­kiem spo­ży­cia, któ­re w prze­li­cze­niu na 1 miesz­kań­ca wynio­sło 11,7 litra spi­ry­tu­su, czy­li pra­wie o 2 litry mniej niż w 2019 roku.

W 2020 roku w porów­na­niu do 2019 r. obro­ty ze sprze­da­ży alko­ho­lu spa­dły o 14,45% i wynio­sły one ponad 73,6 mln zł. Spa­dła rów­nież cał­ko­wi­ta (o 13,69 proc.) oraz jed­nost­ko­wa (o 14,22 proc.) ilość spo­ży­te­go w Ełku alko­ho­lu. W zeszłym roku miesz­kań­cy mia­sta oraz tury­ści skon­su­mo­wa­li łącz­nie ok. 724 tys. litrów spi­ry­tu­su, czy­li ok. 115 tys. litrów mniej niż w 2019 roku. Z tego wyni­ka, że na jed­ne­go miesz­kań­ca Ełku przy­pa­dło 11,7 litra wypi­te­go spi­ry­tu­su, czy­li o 1,94 litra mniej niż rok wcześniej.

Aktu­al­nie na tere­nie Ełku funk­cjo­nu­ją 179 punk­ty sprze­da­ży alko­ho­lu. Sprze­daż deta­licz­ną w skle­pach pro­wa­dzi łącz­nie 120 punk­tów, nato­miast pozo­sta­łe 59 to punk­ty sprze­da­ży alko­ho­lu w gastronomii.

W Ełku w 2020 roku docho­dy z tytu­łu wyda­wa­nia zezwo­leń na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych wynio­sły ok. 1,453 mln zł. W stycz­niu bie­żą­ce­go roku z tytu­łu I raty opłat za zezwo­le­nia na sprze­daż alko­ho­lu w Ełku wpły­nę­ło ponad 683 tys. zł, czy­li o ok. 28 tys. zł wię­cej niż w roku ubie­głym — czy­ta­my na urzę­do­wej stronie.

Środ­ki z zezwo­leń na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych prze­zna­cza­ne są na reali­za­cję pro­gra­mów prze­ciw­dzia­ła­nia alko­ho­li­zmo­wi i narkomanii.

TABELKA:URZĄD MIASTA EŁKU 

źró­dło: UM EŁKU 

OSTATNIE