Strona główna » Pandemia koronawirus » Koronawirus. Odpowiedzi na pytania, co wolno zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa
Pandemia koronawirus

Koronawirus. Odpowiedzi na pytania, co wolno zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa

Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, np. rekreacyjna jazda na rowerze; czy restauracje nadal będą wydawać posiłki na wynos; czy potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy – m.in. na te pytania odpowiada rządowy portal gov.pl/koronawirus.

By ogra­ni­czać roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, rząd zde­cy­do­wał o wpro­wa­dza­my nowych zasad bez­pie­czeń­stwa. Jed­no z nich zakła­da, że nie będzie moż­na się swo­bod­nie prze­miesz­czać poza cela­mi byto­wy­mi, zdro­wot­ny­mi, zawo­do­wy­mi m.in. zaku­pem jedze­nia, lekarstw, dojaz­du do pra­cy czy opie­ki nad bliskimi.

Na por­ta­lu gov.pl/koronawirus zna­la­zły się czę­ste pyta­nia doty­czą­ce zmian wraz z odpo­wie­dzia­mi. Poni­żej wybra­ne z nich.

- Do kie­dy będą obo­wią­zy­wać dodat­ko­we ograniczenia?

Do sobo­ty 11 kwiet­nia 2020 r.

- Dla­cze­go wpro­wa­dza­ne są dodat­ko­we ograniczenia?

W Pol­sce coraz wię­cej osób jest zara­żo­nych koro­na­wi­ru­sem. Wciąż jed­nak mamy lep­szą sytu­ację niż inne kra­je w Euro­pie i na świe­cie. Pod­ję­ta przez pol­ski rząd decy­zja o wpro­wa­dze­niu dodat­ko­wych ogra­ni­czeń ma za zada­nie jak naj­szyb­ciej zwal­czyć koro­na­wi­ru­sa w Pol­sce. Wpro­wa­dze­nie ogra­ni­czeń na wcze­snym eta­pie może pozwo­lić unik­nąć sytu­acji z Włoch, czy Hiszpanii.

- Czy komu­ni­ka­cja miej­ska będzie funk­cjo­no­wać normalnie?

Tak. Nie zosta­je zawie­szo­na. Dla bez­pie­czeń­stwa pasa­że­rów wpro­wa­dzo­no jed­nak pew­ne ogra­ni­cze­nia. Śro­dek publicz­ne­go trans­por­tu może prze­wo­zić, w tym samym cza­sie, nie wię­cej osób niż wyno­si poło­wa miejsc sie­dzą­cych. A więc jeśli miejsc sie­dzą­cych jest w danym pojeź­dzie 70, to na jego pokła­dzie może być jed­no­cze­śnie mak­sy­mal­nie 35 osób.

- Czy przez wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nie będę mógł uczest­ni­czyć w nabo­żeń­stwie w kościele?

Tyl­ko w zakre­sie limi­tu osób. Ogra­ni­cze­nia w prze­miesz­cza­niu się nie doty­czą osób, któ­re chcą uczest­ni­czyć w spra­wo­wa­niu kul­tu reli­gij­ne­go. Wpro­wa­dzo­no jed­nak nowe zasa­dy — na danym tere­nie lub w danym obiek­cie może znaj­do­wać się, zarów­no wewnątrz jak i na zewnątrz pomiesz­czeń, nie wię­cej niż 5 osób (wyłą­cza­jąc z tego oso­by spra­wu­ją­ce posługę).

- Jestem rol­ni­kiem. Czy mogę wyko­ny­wać swo­ją pra­cę normalnie?

Tak. Ogra­ni­cze­nie w prze­miesz­cza­niu się nie doty­czy pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej, wyko­ny­wa­nia poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i prac w gospo­dar­stwie rol­nym, a tak­że zaku­pów towa­rów i usług zwią­za­nych z tymi aktyw­no­ścia­mi (np. zakup nawo­zów sztucz­nych przez rol­ni­ków, czy zakup towa­rów do skle­pu spo­żyw­cze­go pro­wa­dzo­ne­go przez indy­wi­du­al­ne­go przedsiębiorcę).

- Czy skle­py spo­żyw­cze i apte­ki będą otwarte?

Tak. Nie zamy­ka się skle­pów spo­żyw­czych, aptek, ban­ków, pral­ni i drogerii.

- Opie­ku­ję się star­szą oso­bą. Czy przez wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia będę mógł jej pomagać?

Tak. Nadal będzie moż­na poma­gać takiej osobie.

- Nie mogę pra­co­wać zdal­nie. Czy mogę prze­miesz­czać się do miej­sca pracy?

Tak. Ogra­ni­cze­nia w prze­miesz­cza­niu się nie doty­czą pra­cow­ni­ków w dro­dze do i z pracy.

- Czy restau­ra­cje nadal będą mogły wyda­wać posił­ki na wynos?

Tak nadal będą mogły pro­wa­dzić tego typu usługi.

- Czy mogę wyjść na spa­cer do par­ku lub lasu, wyjść z dzieć­mi na plac zabaw?

Prze­pi­sy odno­szą się do nie­zbęd­nych codzien­nych potrzeb. Do takiej kate­go­rii moż­na zali­czyć spa­cer czy wyj­ście do lasu, ale z zacho­wa­niem ogra­ni­czeń odle­gło­ści oraz limi­tu prze­miesz­cza­ją­cych się osób (mak­sy­mal­nie dwie oso­by, z wyłą­cze­niem rodzin). Zale­ca­my, aby ogra­ni­czać tego typu wyj­ścia do nie­zbęd­ne­go mini­mum. Ogra­ni­cze­nia doty­czą nato­miast pla­ców zabaw, któ­re są miej­scem gro­ma­dze­nia się róż­nych osób, a tym samym wyso­kie­go ryzy­ka zakażenia.

- Dojeż­dżam do pra­cy. Czy muszę mieć zaświad­cze­nie od pra­co­daw­cy w razie kontroli?

Nie. W przy­pad­ku ewen­tu­al­nej kon­tro­li nale­ży poin­for­mo­wać funk­cjo­na­riu­szy o celu podró­ży — czy jedzie­my do pra­cy, czy wra­ca­my z niej, a tak­że miej­scu wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków zawodowych.

- Czy zła­ma­niem obostrzeń jest samo­dziel­ne upra­wia­nie spor­tu na zewnątrz, w tym rekre­acyj­na jaz­da na rowerze?

Prze­pi­sy pozwa­la­ją wycho­dzić z domu m.in. w celu reali­za­cji nie­zbęd­nych codzien­nych potrzeb. Do takiej kate­go­rii moż­na zali­czyć np. jed­no­ra­zo­we wyj­ście w celach spor­to­wych. Nale­ży jed­nak pamię­tać m.in. o zacho­wa­niu odpo­wied­niej odle­gło­ści od innych.

(PAP)
Autor: Kata­rzy­na Lechowicz-Dyl
ktlmhr/

OSTATNIE