Strona główna » Pandemia koronawirus » Koronawirus. Zmarła szósta osoba. Miała 27 lat
Pandemia koronawirus

Koronawirus. Zmarła szósta osoba. Miała 27 lat

foto:pixabay.com.pl
Zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem wykry­to u kolej­nych 11 osób. Licz­ba potwier­dzo­nych przy­pad­ków w Pol­sce wzro­sła do 378 – poda­ło w pią­tek przed połu­dniem Mini­ster­stwo Zdro­wia. Resort prze­ka­zał też, że zmar­ła szó­sta oso­ba; to 27-let­nia kobieta.

Nowe potwier­dzo­ne przy­pad­ki zaka­że­nia doty­czą trzech osób z woj. lubel­skie­go, trzech osób z dol­no­ślą­skie­go, dwóch oso­by w woj. wiel­ko­pol­skie­go oraz po jed­nej z woj. pod­kar­pac­kie­go, pod­la­skie­go i małopolskiego.

Resort prze­ka­zał, że w szpi­ta­lu w Łań­cu­cie (woj. pod­kar­pac­kie) zmar­ła szó­sta oso­ba zaka­żo­na koro­na­wi­ru­sem. To 27-let­nia kobie­ta, któ­ra była w sta­nie cięż­kim. W sumie licz­ba potwier­dzo­nych bada­nia­mi zaka­żeń w Pol­sce to 378. Sześć z tych osób zmarło.

(PAP) autor: Kata­rzy­na Lecho­wicz-Dyl ktl/ pko/