Strona główna » Pandemia koronawirus » Koronowirus. Przeszło 1000 zakażonych, 14 ofiar śmiertelnych
Pandemia koronawirus

Koronowirus. Przeszło 1000 zakażonych, 14 ofiar śmiertelnych

foto:pixabay.com.pl

Mini­ster­stwo Zdro­wia poin­for­mo­wa­ło w śro­dę o kolej­nych 74 potwier­dzo­nych przy­pad­kach koro­na­wi­ru­sa w Pol­sce, łącz­ny bilans wzrósł do 1031 osób. Resort prze­ka­zał też, że w szpi­ta­lu w Skar­ży­sku-Kamien­nej zmar­ła 14. oso­ba zaka­żo­na koro­na­wi­ru­sem. To 80-let­ni męż­czy­zna, któ­ry miał cho­ro­by współistniejące.

74 nowe przy­pad­ki zaka­że­nia #koro­na­wi­rus, potwier­dzo­ne pozy­tyw­nym wyni­kiem testów labo­ra­to­ryj­nych doty­czą: 39 osób z woj. mazo­wiec­kie­go, 15 osób z woj. łódz­kie­go, 5 osób z woj. dol­no­ślą­skie­go, 4 osób z woj. ślą­skie­go, 4 osób z woj. świę­to­krzy­skie­go, 2 osób z woj. wiel­ko­pol­skie­go, 2 osób z woj. pod­la­skie­go i po jed­nej oso­bie z woj. zachod­nio­po­mor­skie­go, woj. opol­skie­go i woj. małopolskiego.

W war­miń­sko- mazur­skim licz­ba zaka­żo­nych wyno­si 33.

2 komentarze

napisz komentarz
 • Dane z Washing­ton Sta­te Depart­ment of Health (dane z 23 marca) :
  Sta­ty­sty­ki zacho­ro­wal­no­ści (w skró­cie) po kil­ka­na­ście pro­cent dla ludzi w prze­dzia­łach : 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 – 79, 80+.
  Sta­ty­sty­ki zgo­nów : 0 – 39 (lat) — 0%, 40 – 49 — 2%, 50 – 59 — 5%, 60 – 69 — 12%, 70 – 79 — 30%, 80+ — 50%.
  Dane pocho­dzą z USA, więc dla Europy/Polski mogą być inne, ale że ich nie zna­la­złem to nie ozna­cza, że są gor­sze lub lep­sze — są zwy­czaj­nie reprezentatywne.

  Kolej­na spra­wa : cze­mu Pocz­ta Pol­ska dąży do wła­snej likwi­da­cji? Ogra­ni­czy­ła i to bar­dzo wysył­ki expor­to­we. Nie ma powo­du, żeby rugo­wać ze swo­ich usług wysył­kę np. do USA, Kana­dy, Euro­py (te kra­je uwol­nio­ne” to kpi­na, no ale sta­ty­stycz­nie rzecz ujmu­jąc…). Prze­ży­wal­ność wiru­sa na prze­sył­kach to ok. 6 godzin (kar­ton). Dodat­ko­wo moż­na prze­cież prze­pro­wa­dzić kwa­ran­tan­nę prze­sy­łek 24 – 48 h. I doświe­tlać maga­zy­ny lam­pa­mi UV (tak, są takie — uży­wa­ją takich w gabi­ne­tach i szpi­ta­lach do zabi­ja­nia grzy­bów, bak­te­rii i wirusów).
  Usłu­gę wywo­zu w dal­szym cią­gu pro­wa­dzą pry­wat­ne fir­my kurier­skie. Czy­li pań­stwo­wy nie może, pry­wat­ny — tak. Ciekawe.

 • Zamy­ka się fir­my, pra­cow­ni­ków wyga­nia do domów, szy­ku­je się niby pomoc dla firm. A jakie są sta­ty­sty­ki dot. osób, któ­re zmar­ły? Były pracownikami??

OSTATNIE