Strona główna » Pod napięciem » Kosztowny chaos śmieciowy. W czerwcu obowiązują dwie uchwały: stara i nowa
Pod napięciem

Kosztowny chaos śmieciowy. W czerwcu obowiązują dwie uchwały: stara i nowa

Choć od czerw­ca musi­my segre­go­wać, to nali­czy się nam jesz­cze opła­ty (13,50 zł/os) za odpa­dy nie­se­gre­go­wa­ne. Jed­nak zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem powin­ni­śmy pła­cić 11 zł od oso­by, gdyż będzie­my segre­go­wać — nie mamy nawet inne­go wyj­ścia. ; -). Sta­re opła­ty obo­wią­zu­ją do koń­ca czerw­ca, choć zasa­dy porząd­ku” śmie­cio­we­go się zmie­ni­ły. A koszy są nie­ade­kwat­ne do sytuacji.
Wycho­dzi na to, będzie­my segre­go­wać, ale pła­cić jak za zmie­sza­ne — czy­li drożej.

Nikt z miesz­kań­ców raczej nie pobie­gnie do urzę­du, aby na jeden mie­siąc zade­kla­ro­wać odpa­dy selek­tyw­ne i wal­czyć o róż­ni­cę 2,50 zł/os, nie ma więc o co kru­szyć kopii.
Jed­nak to poka­zu­je, że mia­sto mówiąc kolo­kwial­nie, wyło­ży­ło się na śmie­ciach, bo w czerw­cu do inte­re­su będzie musia­ło doło­żyć, o czym mówił sam naczel­nik Win­kler pod­czas sesji.

Choć pod­pi­sa­nie nowej umo­wy na odbiór i trans­port odpa­dów jest czę­ścią, któ­ra skła­da się na pod­wyż­kę za śmie­ci, to jed­nak nie idzie w parze z uchwa­łą doty­czą­cą usta­le­nia opła­ty i wybo­ru meto­dy, ponie­waż ta obo­wią­zy­wać będzie mie­siąc póź­niej i to pod warun­kiem, że nie będzie w jej sytu­acji roz­strzy­gnięć nad­zor­czych wojewody.

Jeże­li urząd ofi­cjal­nie mówi, że w czerw­cu do sys­te­mu musi doło­żyć, to poja­wia się pyta­nie — z czego?

Bo jeśli zało­ży­my, że bra­ku­ją­cą kwo­tę zamie­rza pokryć z nad­wyż­ki śmie­cio­wej (79.681 zł nad­wyż­ki za 2019 — o takiej kwo­cie się mówi), to może ozna­czać, że obo­wią­zu­ją­ce, sta­re jesz­cze staw­ki mogły być zawy­żo­ne albo mniej śmie­ci­li­śmy? Wąt­pli­wo­ści i pytań jest dużo.
Jeże­li nie z nad­wyż­ki, to stra­ty” na śmie­ciach mia­sto będzie musia­ło pokryć z budże­tu, kosz­tem np. remon­tu chodnika.

Cha­os, do któ­re­go dopro­wa­dzi­ły dzia­ła­nia naszych wło­da­rzy powo­du­je to, że nie wia­do­mo, do któ­re­go pra­wa się dosto­so­wać. Segre­go­wać i pła­cić jak za zmie­sza­ne, czy nie segregować?
Takich róż­nych ptasz­ków” nasza refor­ma śmie­cio­wa po ełc­ku” ma jesz­cze wię­cej. Będzie­my je na bie­żą­co opisywać.

Sytu­acja doty­czy czerwca.

7 komentarzy

napisz komentarz
 • Pani Rena­to jest Pani bar­dzo oszczęd­na w kry­ty­ce swo­ich kole­siów z Koali­cji Oby­wa­tel­skiej i SLD i dobrze Pani wie, że była to ustaw­ka, innych zmie­sza­ła by Pani z tymi śmie­cia­mi — ale mi obiektywizm

  • Pro­szę udo­wod­nić, że ewa” nie ma racji. Brak ripo­sty będzie przy­zna­niem się do racji komen­tu­ją­cej. Pro­szę o dzien­ni­kar­skie śledz­two doty­czą­ce takie­go gło­so­wa­nia KO i SLD. Dla­cze­go jeden pan nie przy­szedł na gło­so­wa­nie, a dru­gi się wstrzy­mał, dzię­ki cze­mu usta­wa przeszła.

   • Nor­mal­nie umó­wi­li się, że jeden nie przyj­dzie a dru­gi się wstrzy­ma i to niby nie będzie ich wina a tych dobrza­ków. Ot zwy­czaj­na poli­ty­ka, następ­nym razem oni nam tak ja my im.

   • Panie, Idzi !!!!!! Panie Dobkow­ski !!!!!!! Pyta­nie do oby­dwóch panóf- zasad­ni­cze ! Pierw­sza odpo­wiedz pre­mio­wa­na — nagro­dą 1000 zł , do ręki gotów­ką !!!!! Pyta­nie brzmi ‚- cha­rak­te­ry­sty­ka bez­krę­gow­ców Rady Miej­skiej Ełku ???????

  • Rów­nie dobrze rad­ny, zamiast się wstrzy­my­wać od gło­su, mógł­by zagło­so­wać za uchwa­łą — sku­tek i tak był­by ten sam. Po co się było z tym kryć? Nie moż­na być tro­chę w ciąży…

 • Ten Kar­pien­ko zwa­ny wyj­cem. To. Może sobie tłu­ma­czyć. Z jego tłu­ma­cze­nia nie wyj­dzie nic bo on tam jest tyl­ko od pod­no­sze­nia swo­jej kla­kier­skiej łap­ki do góry. Nawet żeby dzień i noc tłu­ma­czył to i tak go nikt nie zro­zu­mie. Podob­nie jak nikt nie rozu­mie jego wypo­wie­dzi na sesjach i komisjach.

OSTATNIE