Strona główna » Poza prawem » KPP EŁK: Był bez maseczki na zakupach w sklepie, a powinien być w domu na kwarantannie
Poza prawem

KPP EŁK: Był bez maseczki na zakupach w sklepie, a powinien być w domu na kwarantannie

Niestety, nie wszystkie osoby odpowiedzialnie podchodzą do obowiązujących zasad i lekceważą obostrzenia wynikające z pandemii — informuje rzecznik prasowy ełckiej policji. W czasie kontroli jednego ze sklepów w powiecie ełckim policjanci zauważyli mężczyznę, który nie miał w pomieszczeniu maseczki. Ponadto okazało się, że w ogóle nie powinien się tam znaleźć, bo objęty jest kwarantanną.

Poli­cjan­ci z Ełku codzien­nie spraw­dza­ją, jak miesz­kań­cy rejo­nu sto­su­ją się do obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze sta­nu epi­de­mii. Ełcza­nie poważ­nie trak­tu­ją zale­ce­nia i zwy­kle nie naru­sza­ją nało­żo­nych rygo­rów. Z mały­mi wyjątkami.

We wto­rek (21.09.2021 r.) dziel­ni­co­wi kon­tro­lo­wa­li jeden ze skle­pów w gmi­nie Prost­ki, spraw­dza­jąc, czy oso­by prze­by­wa­ją­ce w pomiesz­cze­niu mają zało­żo­ne obo­wiąz­ko­we masecz­ki. Zauwa­ży­li męż­czy­znę, któ­ry nie zakry­wał nosa i ust. W cza­sie kon­tro­li oka­za­ło się tak­że, że ten 33-latek  jest obję­ty kwa­ran­tan­ną i powi­nien prze­by­wać w domu. Przy­cho­dząc do skle­pu na zaku­py, świa­do­mie zła­mał obo­wią­zu­ją­ce go zasa­dy, licząc na to, że nikt tego nie ujawni.

Nie­sto­so­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cej kwa­ran­tan­ny jest nie tyl­ko zła­ma­niem spo­łecz­nej soli­dar­no­ści i nara­ża­niem innym osób, ale nie­sie za sobą kon­se­kwen­cje praw­ne.

O wszyst­kich takich przy­pad­kach poli­cjan­ci infor­mu­ją służ­by sani­tar­ne, któ­re za zła­ma­nie obo­wiąz­ków mogą nało­żyć karę admi­ni­stra­cyj­ną w kwo­cie do 30000 złotych.

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Tu KMIOCIE nie cho­dzi o Pisow­ską mili­cję’ jak twier­dzisz ale o bez­pie­czeń­stwo zdro­wot­ne spo­łe­czeń­stwa. Czy wiesz że przez takie zacho­wa­nie jest nara­żo­ne duże gro­no osób na zaka­że­nie covid-19 a nawet śmierć jak ktoś ma wraż­li­wy sys­tem odpor­no­ścio­wy. Sam cho­ro­wa­łem w ubie­głym roku łącz­nie z poby­tem w szpi­ta­lu. Bądź­my odpo­wie­dzial­ni nie tyl­ko za sie­bie ale i innych wokół. Jeste­śmy spo­łe­czeń­stwem stad­nym więc się szanujmy.

   • Kmio­tów przy­błę­do szu­kaj u sie­bie w rodzi­nie jak się boisz to nie wyłaź z nory.

    • On się po pro­stu boi, że spo­tka gdzieś po dro­dze takie­go obsra­ja­na, dotknie przy­pad­kiem, a potem plam i smro­du nawet Vizir nie usu­nie i trze­ba będzie wdzian­ko zako­pać, tak samo jak po kon­tak­cie ze skunksem.

    • Dodam kmiot i menda.Jeszcze będziesz bła­gał oszcze­pion­ke ale będzie za późno.Tak bła­ga­ją teraz nie­zasz­cze­pie­ni któ­rych przy­wo­żą do szpitali.