Strona główna » Poza prawem » KPP Ełk. Dzieci kradły w sklepach słodycze, napoje i lody, a nawet bułki
Poza prawem

KPP Ełk. Dzieci kradły w sklepach słodycze, napoje i lody, a nawet bułki

W ostat­nim cza­sie poli­cjan­ci z Ełku dosta­li zgło­sze­nia o kil­ku­na­stu kra­dzie­żach skle­po­wych doko­ny­wa­nych przez dzie­ci. Naj­wię­cej takich czy­nów mają na kon­cie dwaj kole­dzy w wie­ku 13 i 14 lat, któ­rzy kil­ku­krot­nie wspól­nie kra­dli w róż­nych skle­pach w Ełku. Mło­dzi ludzie nie są bez­kar­ni, a każ­da taka spra­wa tra­fia do sądu rodzin­ne­go i nieletnich.

Oko skle­po­wych moni­to­rin­gów czę­sto wyła­pu­je spraw­ców kra­dzie­ży nawet po pew­nym cza­sie. Prze­ko­na­li się o tym dwaj nasto­lat­ko­wie z Ełku. W maju zosta­li uję­ci przez skle­po­wą ochro­nę, gdy ukra­dli buł­kę i loda. W trak­cie usta­leń oka­za­ło się, że to nie pierw­sza kra­dzież 13 i 14-lat­ka. Zapi­sy z kamer poka­za­ły, że chłop­cy wspól­nie kil­ku­krot­nie odwie­dza­li róż­ne skle­py na tere­nie mia­sta, wybie­ra­li drob­ne sło­dy­cze, lody lub napo­je, po czym nie pła­cąc,  pospiesz­nie wycho­dzi­li na zewnątrz.

Czuj­ni pra­cow­ni­cy ochro­ny uję­li tak­że 14-lat­ka, któ­ry pró­bo­wał wybiec ze skle­pu z ukra­dzio­nym piwem i cukier­ka­mi mię­to­wy­mi. Nasto­la­tek naj­wy­raź­niej nie spo­dzie­wał się, że jego pró­by ukry­cia alko­ho­lu w swo­jej odzie­ży są obser­wo­wa­ne na skle­po­wym moni­to­rin­gu i dopro­wa­dzi to do inter­wen­cji Policji.

Podob­nie postę­po­wał 8‑latek, któ­ry uległ namo­wom star­szych kole­gów i kil­ku­krot­nie kradł napo­je i chip­sy. O nie­wła­ści­wym zacho­wa­niu nasto­lat­ków wobec młod­sze­go kole­gi, mogą­cym świad­czyć o demo­ra­li­za­cji, tak­że zosta­nie poin­for­mo­wa­ny sąd rodzin­ny i nieletnich. 

Dzie­ci czę­sto nie zda­ją sobie spra­wy, że ich drob­ne prze­wi­nie­nia mogą być dostrze­żo­ne i nieść ze sobą przy­kre następ­stwa. Jed­na nie­od­po­wie­dzial­na decy­zja czy chwi­lo­wy impuls może skut­ko­wać przy­kry­mi kon­se­kwen­cja­mi, bo każ­da ujaw­nio­na przez pra­cow­ni­ków skle­pu kra­dzież jest zgła­sza­na policjantom.

Poli­cjan­ci ape­lu­ją też do rodzi­ców, aby zwra­ca­li uwa­gę na to, gdzie i jak bawią się ich dzie­ci. War­to poroz­ma­wiać z dzieć­mi o posza­no­wa­niu czy­jejś wła­sno­ści, aby unik­nąć moż­li­wych kon­se­kwen­cji prawnych.
KPP EŁK

3 komentarze

napisz komentarz
  • Rodzi­ce, jak widać, nie­zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi pre­mier Szy­dło­wej zago­spo­da­ro­wu­ją 500+. Prze­cież to mia­ło iść na zaspo­ko­je­nie potrzeb dzie­cią­tek. Żeby mię­dzy inny­mi kraść nie musiały.
    Dodat­ko­wo na reli­gii kate­che­ta zapew­ne nie wytłu­ma­czył wystar­cza­ją­co zro­zu­mia­le, o czym mówi przy­ka­za­nie szó­ste oraz dziesiąte.
    W jed­nym i dru­gim przy­pad­ku pie­nią­dze wywa­lo­ne w bło­to. Tro­chę żal.

    • No kur­de. Myślę siód­me, piszę szó­ste. A edy­cji komen­ta­rza nie ma. Sor­ry za oczy­wi­stą pomył­kę pisar­ską, jak mawia­ją sądy.