Strona główna » Poza prawem » KPP EŁK: Oszustwo „na szklankę wody”. Ełczanin stracił ponad pięć tysięcy złotych
Poza prawem

KPP EŁK: Oszustwo na szklankę wody”. Ełczanin stracił ponad pięć tysięcy złotych

78-letni ełczanin stracił swoje oszczędności i dokumenty. Po wizycie w jego mieszkaniu dwóch kobiet, które poprosiły o szklankę wody, mężczyzna spostrzegł, że z szafy zginęło mu 5 400 złotych.
Do drzwi 78-lat­ka zapu­ka­ły dwie nie­zna­ne mu kobie­ty, któ­re popro­si­ły o szklan­kę wody. Uprzej­my senior wpu­ścił kobie­ty do miesz­ka­nia. Gdy przy­go­to­wy­wał wodę, kobie­ty wyko­rzy­sta­ły jego nie­obec­ność w poko­ju i ukra­dły mu z sza­fy pie­nią­dze w kwo­cie 5 400 zło­tych oraz doku­men­ty. Męż­czy­zna zauwa­żył to dopie­ro po ich wyjściu.

Poda­je­my tę infor­ma­cję ku prze­stro­dze, aby ostrzec inne oso­by o tego typu kra­dzie­żach — infor­mu­je  sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz Ofi­cer Pra­so­wy KPP w Ełku.  — Waż­ne, by zwłasz­cza oso­by star­sze i samot­nie miesz­ka­ją­ce zacho­wa­ły ostroż­ność w kon­tak­tach z nie­zna­jo­my­mi, któ­rzy chcąc wejść do miesz­ka­nia. Oszu­ści wyko­rzy­stu­ją uprzej­mość i dobre ser­ce miesz­kań­ców, a w rezul­ta­cie bez skru­pu­łów wyko­rzy­stu­ją sytu­ację i krad­ną war­to­ścio­we rzeczy.