Strona główna » Poza prawem » KPP EŁK: Policjanci ustalają, w jakich okolicznościach nastolatkowie z powiatu ełckiego nabyli alkohol
Poza prawem

KPP EŁK: Policjanci ustalają, w jakich okolicznościach nastolatkowie z powiatu ełckiego nabyli alkohol

Przypominamy, że sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia jest karalna, poważne konsekwencje czekają także osoby, które namawiają lub dostarczają alkohol małoletnim — ostrzega ełcka policja.
  •  O tym, że spo­ży­wa­nie alko­ho­lu w mło­dym wie­ku jest poważ­nym zagro­że­niem dla zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa prze­ko­nał się 16-latek z Ełku, któ­re­go irra­cjo­nal­ne zacho­wa­nie zanie­po­ko­iło doro­słe oso­by. Chło­pak tra­fił do szpi­ta­la z podej­rze­niem zatru­cia alkoholowego.

Poli­cjan­ci dokład­nie przy­glą­da­ją się spra­wom, któ­re doty­czą pija­nych osób mało­let­nich. W ostat­nim cza­sie było kil­ka takich przy­pad­ków na tere­nie powia­tu ełc­kie­go. Inter­wen­cje z pija­ny­mi mło­dy­mi ludź­mi nie­ste­ty poka­zu­ją zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce ze spo­ży­wa­nia alko­ho­lu. Waka­cje to czas, gdy dzia­ła­nia służb w szcze­gól­ny spo­sób ukie­run­ko­wa­ne na bez­pie­czeń­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży.

Kil­ka dni temu póź­nym wie­czo­rem poli­cjan­ci zosta­li popro­sze­ni o pomoc, ponie­waż na teren budo­wy wszedł mło­dy chło­pak, któ­ry zacho­wy­wał się agre­syw­nie i irra­cjo­nal­nie. Oka­za­ło się, że 16-latek ma w ręku mło­tek i ude­rza nim w róż­ne miej­sca. Chło­pak był kom­plet­nie pija­ny, sam przy­znał, że tego dnia wypił kil­ka piw. Z podej­rze­niem zatru­cia alko­ho­lo­we­go tra­fił do szpi­ta­la. Poli­cjan­ci usta­la­ją teraz szcze­gó­ły tego zda­rze­nia, m.in. skąd nasto­la­tek miał alko­hol.

Tak­że straż­ni­cy miej­scy zauwa­ży­li wczo­raj dwóch mło­dych chło­pa­ków, któ­rzy pili piwo na ław­ce przy ełc­kiej pro­me­na­dzie. Oka­za­ło się, że to 15-lat­ko­wie. W tej spra­wie poli­cjan­ci tak­że wyja­śnia­ją oko­licz­no­ści naby­cia alko­ho­lu przez mało­let­nich.

O wszyst­kich tych zda­rze­niach zosta­nie poin­for­mo­wa­ny sąd rodzin­ny i nie­let­nich.
Przy­po­mi­na­my, że za sprze­daż alko­ho­lu oso­bom poni­żej 18 roku życia prze­wi­dzia­na jest odpo­wie­dzial­ność kar­na. Tak­że oso­by, któ­re nama­wia­ją, dostar­cza­ją  i uła­twia­ją spo­ży­cie alko­ho­lu oso­bom mało­let­nim, pod­le­ga­ją karze do 2 lat pozba­wie­nia wolności.

 KPP EŁK

 

OSTATNIE