Strona główna » Poza prawem »  KPP EŁK: Ukradli z biura sprzęt elektroniczny, a nawet używane buty
Poza prawem

 KPP EŁK: Ukradli z biura sprzęt elektroniczny, a nawet używane buty

Kilka godzin po kradzieży policjanci z Ełku zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. 20-latkowie nocą weszli do pomieszczenia biurowego firmy i ukradli sprzęt, m.in. laptop, tablet oraz głośnik o łącznej wartości ponad 6000 złotych. Ich łupem padły nawet używane buty. Ukradzione rzeczy zostały przez policjantów odnalezione i trafiły do prawowitego właściciela. Obaj 20-latkowie usłyszeli zarzuty kradzieży.

W minio­ny pią­tek (4 czerw­ca 2021 r.)  poli­cjan­ci zosta­li powia­do­mie­ni o kra­dzie­ży na tere­nie fir­my budow­la­nej. Spraw­cy pod osło­ną nocy weszli do nie­za­mknię­te­go pomiesz­cze­nia biu­ro­we­go i zabra­li stam­tąd lap­to­pa, tablet, gło­śnik, dru­kar­kę i inny sprzęt o war­to­ści wyce­nio­nej na ponad 6000 zło­tych. Męż­czyź­ni ukra­dli nawet uży­wa­ne spor­to­we buty.

Poli­cjan­ci szyb­ko usta­li­li, kto mógł doko­nać tej kra­dzie­ży. Tego same­go dnia zatrzy­ma­li dwóch 20-latków.

Poli­cjan­ci odzy­ska­li od nich tak­że ukra­dzio­ny sprzęt. Oka­za­ło się, że męż­czyź­ni wra­ca­li z impre­zy i wpa­dli na pomysł, żeby zaj­rzeć na teren pobli­skiej fir­my. Tam zna­leź­li war­to­ścio­wy sprzęt, któ­ry wspól­nie ukra­dli i ucie­kli do swo­ich miesz­kań.
Męż­czyź­ni usły­sze­li zarzu­ty kra­dzie­ży.
Gro­zi za to kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.