Strona główna » Poza prawem » KPP: oszukała sklep na 12 złotych. Usłyszała zarzut oszustwa
Poza prawem

KPP: oszukała sklep na 12 złotych. Usłyszała zarzut oszustwa

foto: pixabay.com.pl
20-latka na kasie samoobsługowej w markecie oszukiwała, wybierając tańsze produkty- informuje ełcka policja. Kobieta ważyła mango i awokado, a na panelu kasy celowo wybrała ikonkę z jabłkiem i gruszką, bo były tańsze. Jej działanie zarejestrowały sklepowe kamery. Młoda kobieta oszukała sklep na 12 złotych. Usłyszała zarzut oszustwa. Kodeks karny przewiduje za to karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Poli­cjan­ci inter­we­nio­wa­li w jed­nym z mar­ke­tów w Ełku. Tam pra­cow­nik ochro­ny pra­cu­jąc przy moni­to­rin­gu, zauwa­żył przy kasie samo­ob­słu­go­wej nie­po­ko­ją­ce zacho­wa­nie mło­dej kobiety.

Oka­za­ło się, że 20-lat­ka pod­czas zaku­pów pró­bo­wa­ła zaosz­czę­dzić kil­ka zło­tych. Na wadze poło­ży­ła dwa owo­ce man­go, a póź­niej awo­ka­do. Jed­nak na pane­lu kasy celo­wo wybra­ła tań­sze owo­ce: jabł­ko i grusz­kę. W ten spo­sób oszu­ka­ła sklep na 12 zło­tych. Mimo że ta kwo­ta nie jest wyso­ka, kobie­ta usły­sza­ła zarzut oszustwa.

Zgod­nie z pol­skim pra­wem, takie dzia­ła­nie trak­to­wa­ne jest jako prze­stęp­stwo i w tym przy­pad­ku war­tość strat nie ma więk­sze­go zna­cze­nia. 20-lat­ka nie sądzi­ła, że jej zacho­wa­nie może zostać zauwa­żo­ne i że mogą ją za to spo­tkać dotkli­we konsekwencje.

Zgod­nie z kodek­sem kar­nym za oszu­stwo gro­zi kara do 8 lat pozba­wie­nia wolności.

 kpp ełk

5 komentarzy

napisz komentarz
 • Pra­wo jest dla wszystkich.Ale w Pol­sce zwy­kly oby­wa­tel jest kara­ny wedlug pra­wa a dzia­lacz PO nie jest kara­ny wedlug prawa.Kasta nisz­czy spo­le­czen­stwo i malo ludzi tego nie widzi.

 • ZODZEJE z PO krad­no po 12 milo­ny i wycho­dzo na wol­nosc a tu za 12 zl smie­chu warte

  • Ani pan Sasin ani pan Kar­czew­ski ani pan Czar­nec­ki ani bra­cia Szu­mow­scy nie nale­żą do PO

  • Nie ma to jak instruk­tor nar­ciar­stwa! Tak, naj­le­piej spro­wa­dzać prze­ter­mi­no­wa­ne masecz­ki, respi­ra­to­ry, któ­rych nie ma czy też sprze­da­wać za kil­ka­set zł w tysią­cach sztuk woj­sku chiń­skie kom­pa­sy bez ate­stu, któ­re się kupi­ło za 1 euro. Pla­sti­ko­we g.…, z któ­rym każ­dy zabłądzi.

  • Zodze­je… krad­no… milo­ny… wychodzo…
   Z praw­do­po­do­bień­stwem gra­ni­czą­cym z pew­no­ścią wiem, na kogo gło­so­wa­łeś, woł­ku zbożowy.