Strona główna » Poza prawem » KPP: Zaatakował gazem łzawiącym przypadkowego przechodnia i zażądał od niego pieniędzy
Poza prawem

KPP: Zaatakował gazem łzawiącym przypadkowego przechodnia i zażądał od niego pieniędzy

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu
Policjanci zatrzymali 33-latka, który jest podejrzany o to, że zaatakował gazem łzawiącym przypadkowego przechodnia i zażądał od niego pieniędzy. Pokrzywdzony 72-latek nie oddał mu gotówki, zaczął wzywać pomocy, więc sprawca ostatecznie uciekł.

Do zda­rze­nia doszło w minio­ną nie­dzie­lę wie­czo­rem. Dotych­cza­so­we usta­le­nia wska­zu­ją, że 72-let­ni miesz­ka­niec Ełku wra­cał do domu, gdy nagle w oko­li­cy dwor­ca wybiegł zza budyn­ku nie­zna­ny mu męż­czy­zna i pry­snął na nie­go gazem łza­wią­cym. Agre­syw­nie zażą­dał od nie­go pie­nię­dzy. Pokrzyw­dzo­ny zaczął gło­śno wzy­wać pomo­cy i wyka­zał posta­wę obron­ną, więc spraw­ca uciekł i nie zdo­łał mu nic ukraść.

Poli­cjan­ci powia­do­mie­ni o tym zda­rze­niu wyko­na­li sze­reg czyn­no­ści i wyty­po­wa­li napast­ni­ka. 33-latek został zatrzy­ma­ny już następ­ne­go dnia. Usły­szał zarzut usi­ło­wa­nia roz­bo­ju mniej­szej wagi. Kodeks kar­ny prze­wi­du­je za to karę od 3 mie­się­cy do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Męż­czy­zna był też oso­bą poszu­ki­wa­ną, ponie­waż uni­kał zasą­dzo­nej kary za wcze­śniej­sze groź­by. W związ­ku z tym tra­fił do zakła­du kar­ne­go na 8 miesięcy.

OSTATNIE