Strona główna » Poza prawem » Kradli używaną odzież. Pod kontenery przyjechali busem
Poza prawem

Kradli używaną odzież. Pod kontenery przyjechali busem

KPP_ELK
kpp ełk
Policjanci zatrzymali 24-, 20- i 15-latka, którzy podjechali busem pod kontenery przeznaczone na zbiórkę używanej odzieży. Mężczyźni nie mieli pozwoleń na odbiór datków z tego typu pojemników, a w ich pojeździe policjanci ujawnili kilkadziesiąt worków z odzieżą. Prawowity właściciel pojemników zgłosił kradzież około jednej tony tekstyliów.

Dziel­ni­co­wi z gmi­ny Prost­ki zatrzy­ma­li (15.11.2021 r.) trzech mło­dych męż­czyzn, któ­rzy opróż­nia­li kon­te­ne­ry prze­zna­czo­ne do zbiór­ki odzie­ży i innych tek­sty­liów na cele cha­ry­ta­tyw­ne. W trak­cie inter­wen­cji oka­za­ło się, że męż­czyź­ni nie są upraw­nie­ni do odbio­ru odzie­ży z tego typu pojemników.

Męż­czyź­ni pod kon­te­ne­ry przy­je­cha­li busem i w tym pojeź­dzie w bagaż­ni­ku poli­cjan­ci ujaw­ni­li kil­ka­dzie­siąt wor­ków z darami.

W pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niu poli­cjan­ci będą dokład­nie wyja­śniać rolę każ­de­go z męż­czyzn w tym zda­rze­niu. Wła­ści­ciel kon­te­ne­rów zgło­sił kra­dzież nie mniej niż jed­nej tony tekstyliów.

Z doro­sły­mi męż­czy­zna­mi prze­by­wał tak­że 15-latek. Oka­za­ło się, że jest on na uciecz­ce z mło­dzie­żo­we­go ośrod­ka wycho­waw­cze­go i poma­gał im, żeby zaro­bić sobie tro­chę pieniędzy.

Za kra­dzież gro­zi kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

1 komentarz

napisz komentarz

OSTATNIE