Strona główna » Polityka » “Kryzys na pewno nie dotknie nas w ciągu najbliższych 2–3 lat” [video]
Polityka

Kryzys na pewno nie dotknie nas w ciągu najbliższych 2 – 3 lat” [video]

 – Kryzys na pewno nie dotknie nas w ciągu najbliższych 2 – 3 lat – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club. – Ryzyko zaistnienia kryzysu pojawiłoby się, gdyby rząd PiS‑u zdecydował się na pełną realizację swoich obietnic wyborczych.

Mówi: prof. Sta­ni­sław Gomułka
Funk­cja: głów­ny eko­no­mi­sta BCC

Jed­ną z nich jest ponow­ne obni­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go – do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż­czyzn. Zadłu­że­ni we fran­ku szwaj­car­skim i innych walu­tach zyska­li z kolei zapew­nie­nie, że mogą liczyć na wspar­cie. Pra­ce nad pre­zy­denc­kim pro­jek­tem prze­pi­sów w tej spra­wie dobie­ga­ją koń­ca. Prof. Gomuł­ka oba­wia się, że skut­ki tej pomo­cy będą dotkli­we dla sek­to­ra bankowego.

Jak pod­kre­śla, gospo­dar­ka udźwi­gnie pro­gram Rodzi­na 500 plus”. W cią­gu trzech mie­się­cy dzia­ła­nia pro­gra­mu na świad­cze­nia dla dzie­ci tra­fi­ło ok. 5 mld zł. Do koń­ca roku ma to być 17 mld zł. W tego­rocz­nym budże­cie w pokry­ciu wydat­ków pomo­gą dodat­ko­we wpły­wy, m.in. z aukcji czę­sto­tli­wo­ści LTE.

Prze­wi­dy­wa­ny defi­cyt budże­to­wy na przy­szły rok w wyso­ko­ści 2,9 proc. jest zbyt wyso­ki jak na obec­ną sytu­ację. Wzrost gospo­dar­czy mamy dość dobry. Powin­ni­śmy więc w pierw­szej kolej­no­ści dopro­wa­dzić do bra­ku defi­cy­tu, tak aby nie było go w ogó­le. Inny­mi sło­wy, w przy­szłym roku będzie­my mieć defi­cyt o jakieś 3 pkt proc. wyż­szy, niż być powi­nien – pro­gno­zu­je prof. Sta­ni­sław Gomułka.

W przy­ję­tym pod koniec kwiet­nia br. przez Radę Mini­strów tzw. Wie­lo­let­nim Pla­nie Finan­so­wym Pań­stwa na lata 2016 – 2019 Mini­ster­stwo Finan­sów zapi­sa­ło, że przy­szło­rocz­ny wzrost PKB wynie­sie 3,9 proc. Defi­cyt finan­sów publicz­nych ukształ­tu­je się na pozio­mie ok. 2,9 proc. W kolej­nych latach – według resor­tu – tem­po wzro­stu gospo­dar­cze­go przy­spie­szy, by w 2018 roku wynieść 4 proc., a rok póź­niej – 4,1 proc. Zda­niem prof. Sta­ni­sław Gomuł­ki rela­cja dłu­gu publicz­ne­go do PKB w przy­szłym roku praw­do­po­dob­nie będzie na sta­bil­nym pozio­mie i wynie­sie nie­co powy­żej 50 proc. (według Pla­nu w 2017 będzie to 52,5 proc.).

To nie jest poziom uzna­wa­ny przez inwe­sto­rów zagra­nicz­nych za nie­bez­piecz­ny – uspo­ka­ja prof. Sta­ni­sław Gomuł­ka. – W związ­ku z tym spra­wy na razie są pod kontrolą.