Strona główna » Pod napięciem » Kto ma wieś, ma i prawo i blokowisko? Protest mieszkańców Chruściel
Pod napięciem

Kto ma wieś, ma i prawo i blokowisko? Protest mieszkańców Chruściel

Foto: Renata Szymaszko

12 blo­ków, 750 nowych miesz­kań, oko­ło 3 tys. miesz­kań­ców i 1000 samo­cho­dów – to wła­sne przy­bli­żo­ne wyli­cze­nia, któ­re wyka­zu­ją miesz­kań­cy Chru­ściel sprze­ci­wia­ją­cy się budo­wie nowych blo­ków w swo­jej wsi. Jak wyli­cza­ją, licz­by te osza­co­wa­ne są tyl­ko dla dzia­łek jed­ne­go inwe­sto­ra. We wsi jest jesz­cze w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie oko­ło 15 ha, któ­re praw­do­po­dob­nie mogą docze­kać się podob­nej zabu­do­wy za spra­wą spe­cu­sta­wy miesz­ka­nio­wej tzw. Lex dewe­lo­per. Ist­nie­je zatem ryzy­ko, że siel­ski cha­rak­ter wsi może zostać zakłó­co­ny przez inten­syw­ne wyso­kie beto­no­we obiekty.

Miesz­kań­cy wsi Chru­ście­le, któ­ra gra­ni­czy z mia­stem Ełk, nie chcą wyso­kich blo­ków w swo­jej oko­li­cy, któ­ry jak wska­zu­je wyło­żo­ny do publicz­nej wia­do­mo­ści pro­jekt zmia­ny Stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny Ełk, dla tere­nu poło­żo­ne­go w obrę­bie Chru­ście­le, obej­mu­ją­ce­go dział­ki o nr ewid. 17 i 18 wraz z pro­gno­zą oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko dopro­wa­dzi do wybu­do­wa­nia czte­ro­pię­tro­wych blo­ków. Na to nie ma zgo­dy mieszkańców.

Rada Gmi­ny Ełk, 30 grud­nia 2016 roku pod­ję­ła uchwa­łę doty­czą­cą zmian Stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny Ełk dla dzia­łek w Chru­ście­lach. Celem zmia­ny Stu­dium jest w szcze­gól­no­ści umoż­li­wie­nie loka­li­za­cji na ww. tere­nie zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej wie­lo­ro­dzin­nej, jed­no­ro­dzin­nej, zabu­do­wy miesz­kal­no — usłu­go­wej, usług.

I to wła­śnie zapis zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej wie­lo­ro­dzin­nej” spo­wo­do­wał sprze­ciw miesz­kań­ców. Argu­men­tów na nie” miesz­kań­cy wsi mają wie­le. Jed­nym z nich jest to, że czte­ro­kon­dy­gna­cyj­ne blo­ki nie będą paso­wa­ły do ist­nie­ją­cej we wsi zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej. Miesz­kań­cy chcie­li­by, aby stu­dium zosta­ło zmie­nio­ne tak, aby nie zabu­rza­ło ładu urba­ni­stycz­ne­go oko­li­cy. Oprócz blo­ko­wi­ska oba­wia­ją się, że wraz z nowy­mi loka­to­ra­mi wzro­śnie natę­że­nie ruchu, a na dro­dze poja­wi się oko­ło 1000 dodat­ko­wych samochodów.

Opo­nen­ci zarzu­ca­ją też wój­to­wi, że ten bar­dziej nad inte­res swo­ich miesz­kań­ców prze­kła­da inte­res dewe­lo­pe­rów. Twier­dzą, że wójt i rada gmi­ny pla­no­wa­li blo­ko­we inwe­sty­cje już wcze­śniej. Ogło­sze­nie po dwóch latach od pod­ję­cia uchwa­ły pro­jek­tu stu­dium uwa­run­ko­wań budzi ich ogrom­ny nie­po­kój, a dotych­cza­so­we dzia­ła­nia nazy­wa­ją róż­ny­mi, nie­zro­zu­mia­ły­mi zabiegami”.
Jak mówią: dro­ga, kana­li­za­cja czy kotłow­nia to ogrom­ne kosz­ty, któ­re ma ponieść gmi­na, ale sko­rzy­sta na nich głów­nie deweloper.

— Kupo­wa­li­śmy tu dział­ki z myślą miesz­ka­nia z dala od miej­skie­go zgieł­ku — mówi miesz­kan­ka wsi. — Zapew­nia­no nas, że nic tutaj się nie zmie­ni. Za enkla­wę ciszy i spo­ko­ju zapła­ci­li­śmy dużo, są to nie­kie­dy oszczęd­no­ści nasze­go życia. Teraz może to się zmienić.

Loka­to­rzy Chru­ściel zło­ży­li już jeden pro­test do urzę­du gmi­ny, pod któ­rym pod­pi­sa­ło się 201 osób. I jak mówią miasto-gazecie.pl nie zamie­rza­ją na tym poprze­stać. W ramach pro­te­stu mają poja­wić się bane­ry infor­mu­ją­ce o pro­te­ście. Bar­dziej zde­cy­do­wa­na część opo­nen­tów zasta­na­wia się też nad odwo­ła­niem Toma­sza Osew­skie­go ze sta­no­wi­ska. Dużo pre­ten­sji kie­ru­ją tak­że w stro­nę rad­nych. Wyda­je się, że samo­rzą­dow­cy zapo­mnie­li, kto ich wybrał i że powin­ni dbać o swo­ich miesz­kań­ców, a nie dewe­lo­pe­rów” — piszą w publicz­nym już proteście.

Miesz­kań­cy pod­kre­śla­ją też, że są otwar­ci na nowych loka­to­rów i nową zabu­do­wę, ale chcie­li­by, aby była to niska zabu­do­wa, któ­ra nie obni­ży war­to­ści ich nie­ru­cho­mo­ści. Liczą na to, że razem z wła­dza­mi gmi­ny uda się wypra­co­wać kompromis.

Na razie wójt gmi­ny Ełk — Tomasz Osew­ski zapo­wie­dział, pod­czas sesji gmin­nej, że dys­ku­sję podej­mie pod­czas deba­ty poświę­co­nej temu tema­to­wi. Publicz­ne posie­dze­nie ma być zor­ga­ni­zo­wa­ne 4 grud­nia i jest jed­nym z ele­men­tów udzia­łu spo­łe­czeń­stwa w pro­ce­du­rze. Miesz­kań­cy swo­je uwa­gi i wnio­ski doty­czą­ce pro­jek­tu zmia­ny Stu­dium i pro­gno­zy, mogą skła­dać na piśmie do Wój­ta Gmi­ny Ełk, w sekre­ta­ria­cie Urzę­du Gmi­ny Ełk do 9 stycz­nia 2020 roku.

Wg adwer­sa­rzy, budo­wa osie­dla blo­ków, a co za tym idzie i obiek­tów usłu­go­wych, mar­ke­tów czy kotłow­ni będzie mia­ło fatal­ne oddzia­ły­wa­nie na sąsia­du­ją­cy Rezer­wat Przy­ro­dy Osto­ja Bobrów” w Obsza­rze Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu Poje­zie­rza Ełckiego.

Miesz­kań­cy wsi Chru­ście­le zawią­za­li już gru­pę na FB, za pomo­cą któ­rej komu­ni­ku­ją publicz­nie swo­je uwa­gi i nie­po­ko­je. Przy­go­to­wa­li nawet spe­cjal­ną gra­fi­kę, któ­ra obra­zu­je Man­hat­tan ” pośród jezior. I na pew­no nie mają na myśli beto­no­wej dżun­gli, w któ­rej rodzą się sny. Na razie wal­czą na sło­wa, ale jak mówią, w razie potrze­by są goto­wi na więcej.

Czy wła­dze gmi­ny uwzględ­nią postu­la­ty prze­ciw­ni­ków? Co wybie­rze wójt? Czy myśl Igna­ce­go Kra­sic­kie­go — kto ma wieś, ma i pra­wo” prze­ło­ży się na życie miesz­kań­ców — czas pokaże?

Pro­jekt stu­dium w obec­nej chwi­li wyło­żo­ny jest do publicz­ne­go wglą­du. Miesz­kań­cy i nie tyl­ko mogą zgła­szać swo­je uwa­gi do 9 stycz­nia 2020 roku. Uwa­gi do stu­dium może też zło­żyć Zarząd powia­tu, ze wzglę­du na sła­bą dro­gę”. Dopie­ro potem będzie roz­pa­try­wa­nie tych wnio­sków i uwag.

110 komentarzy

napisz komentarz
 • Chru­ście­le kil­ka­na­ście lat temu były bar­dzo małą wio­secz­ką nie­opo­dal Ełku oto­czo­ną lasa­mi, jezio­ra­mi i przy­ro­dą. Maso­wa zabu­do­wa jed­no­ro­dzin­na miesz­kań­ców Ełku zamie­ni­ła je w wiel­ką sypial­nię nisz­cząc przy­ro­dę i kra­jo­braz. Teraz spraw­cy tej, roz­po­czę­tej przez sie­bie eks­pan­sji chcą ją zatrzy­mać lecz utra­ci­li do tego pra­wo bo sami ją rozpoczęli.

  • Dokład­nie jest jak piszesz. Nie­le­gal­nie zagro­dzo­ny dostęp do brze­gu jezio­ra ełckiego.

 • To jak nie chcą blo­ków to ja wybu­du­ję im far­mę świń na 10 tys. sztuk i będzie wte­dy swoj­sko jak na wsi. A i robo­tę dam przy obrząd­ku. Wybie­raj­cie: blo­ki czy fer­ma, kasa ma się zga­dzać to proste.

  • Bra­wo za pomy­sło­wość! Na wąskim tere­nie pomię­dzy dwo­ma jezio­ra­mi, na poje­zie­rzu ełc­kim bra­ku­je jesz­cze spa­lar­ni śmie­ci bądź kre­ma­to­rium. Win­szu­ję raz jeszcze.

 • Osew­ski w wybo­rach uzy­skał gło­sy 64% bio­rą­cych udział w głosowaniu.Następny był Łapinski12% kolej­ni to 10 % i 6 %. Czy to nie masa­kra. A oni chcą refe­ren­dum robić.

 • Panie wój­cie Osew­ski jak miesz­ka­niec wsi pro­szę o zaję­cie się spra­wą pomo­stów przy linii brze­go­wej. Podob­no Więk­szość wła­ści­cie­li nie ma pozwo­leń na wybu­do­wa­nie pomo­stow wogo­le a część nie ma pozwo­leń na pomo­sty o dłu­go­ści 70 m. Ci pro­te­stu­ją­cy wykrzy­ku­ja­cy o naru­sze­nie pra­wa przez Gmi­nę sami naru­szy­li pra­wo. Nale­ży spraw­dzić czy mają pozwo­le­nie. Pro­jek­ty i czy opła­ca­ją należ­ne kwoty.

  • Panie wócie Osew­ski jako miesz­ka­niec wsi pro­szę Gmi­nę o wypeł­nia­nie swo­ich obo­wiąz­ków. Bez wyjątków.

 • Mam zagad­kę. Ma dwie nogi, dwie ręce, gło­wą, ser­ce i wątro­bę, umie pisać i czy­tać ma pra­wa wybor­cze ale nie chce aby do nie­go mówić czło­wie­ku”? Co lub kto to jest? Pies, koń, jeleń, ptak (nie zbyt dużo waży) może tucz­nik? Kto zgad­nie dosta­je nagrodę.

  • Obsta­wiam osob­ni­ka o nad­mia­ro­wym otłusz­cze­niu, w sza­licz­ku. W Miko­łaj­ki za Miko­ła­ja robił, chyba.

   • Nad­wa­ga wystę­pu­je z róż­nych powo­dów może dopaść każ­de­go. Dzi­wię się że kobie­ta jeśli to kobie­ta zabie­ra ocho­czo głos. Każ­dy chciał­by być pięk­ny i mło­dy. Zanim zacznie­cie kry­ty­ko­wać innych spójrz­cie w lustro zwłasz­cza ty wie­cho r napraw­de nie masz z cze­go się cie­szyć. Moż­na kry­ty­ko­wać poglą­dy wie­dzę ale z kry­ty­ka wyglą­du raczej trze­ba być ostroż­nym ty też Barbaro.

  • To już sta­je się nud­ne. Popatrz sam w lustro. To nie jest cie­ka­wy widok.

 • Jak widac-rad­ni w gmi­nie już sami zauwa­ży­li, że ta spra­wa jest ” na gru­bo” i mają zagwozd­ke kogo poprzeć. Wójt zwo­łu­je co chwi­la nad­zwy­czaj­ne posie­dze­nia rady, komi­sję i inne zło­ty, na któ­rych nad rad­ny­mi pra­cu­je”.
  BRAWO RADNI! MIEJCIE SWOJ OSAD W TEJ SPRAWIE, NIE DAWAJCIE SOBA MANIPULOWAC!

  • To chy­ba oczy­wi­ste że Wójt wygrał wybo­ry i miesz­kań­cy star­tu­ją­cy z jego komi­te­tu weszli do rady. 90% z nich w tych wybo­rach z innej opcji do rady by nie weszło.. Wójt ma więk­szość w Radzie i nie o to się sta­rał by mu ktoś mówił co ma robić. Popa­trz­cie na wyni­ki. Po pro­stu zma­sa­kro­wal kon­ku­ren­tów. Może­cie nowo­bo­gac­cy wymy­ślać cuda my miesz­kań­cy Gmi­ny w więk­szo­ści jeste­śmy z Wój­tem Panem Osewskim.I nie zapo­mi­naj­cie kto rzą­dzi w kraju.

   • NOWOBOGACCY — zno­wu to widzę. Mam jakieś wra­że­nie, że to pisze jed­na i ta sama osoba. 🙁

    Szko­da …

 • Popie­ram Wój­ta. Chęt­nie kupię miesz­ka­nie w nowych blo­kach w Chruścielach

 • Dziś odby­ła się w ug ełk dys­ku­sja na temat blo­ko­wi­ska w Chru­ście­lach. Wój­ta nie było, zapo­wia­da­nej wizu­ali­za­cji osie­dla przez dewe­lo­pe­ra nie było, oka­za­ło się, że pro­jekt kana­li­za­cji nie daje moż­li­wo­ści pod­łą­czyć nowych 2,5 tysią­ca miesz­kań­ców w blo­ko­wi­sku ale zna­le­zio­no wyj­ście, osie­dle Bocia­nie Gniaz­do nie będzie i nie ma szans na pod­łą­cze­nie do tej kana­li­za­cji bo pierw­szeń­stwo będzie miał dewe­lo­per, wszel­kie uwa­gi miesz­kań­ców będzie roz­pa­try­wał jed­no oso­bo­wo wójt (znam wynik tej pro­ce­du­ry) po uchwa­le­niu stu­dium wszyst­ko będzie poza­mia­ta­ne. Jest tyl­ko jed­no wyj­ście, prze­ko­nać więk­szość rady gmi­ny do gło­so­wa­nia prze­ciw zmia­ną stu­dium lub po uchwa­le­niu tych zmian odwo­łać radę gminy.

  • No faj­nie pan Osew­ski (bo dla mnie to on żad­nym wój­tem nie jest)
   pod­su­mo­wał nas na komi­sji 6.12 mówiąc do rad­nych coś takiego:nie bój­cie się ich, to ban­da krzy­ka­czy a blo­ko­wi­sko i tak tam powstanie
   Przy­kro mi — są na to świadkowie.
   Jak widze — swo­ją pro­ce­du­rę już pan zakoń­czył”.
   Panie Osew­ski — mogl nam pan to powie­dzieć pro­sto w oczy na dys­ku­sji. Ale jak widać brak panu odwa­gi żeby przyjść i bro­nić tego co chce pan nam zro­bić. Lepiej było oglą­dać na kamerce.
   Więc taka jest pana chęć dyskusji?
   Masakra …

 • No to się pan wójt popi­sał odwa­gą i posia­da­niem cojo­nes, nie przy­cho­dząc na spo­tka­nie z miesz­kań­ca­mi Chru­ściel. W głę­bo­kim posza­no­wa­niu ma swój elek­to­rat, jak widać…
  Swo­ją dro­gą, cie­ka­we, że na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Gmi­ny jest zawsze info, że a to kawa­łek płot­ka gdzieś posta­wi­li albo wójt oso­bi­ście kępę pokrzyw sko­sił, a o tak istot­nej dla kil­ku­set osób spra­wie ani mru-mru.

  • Na stro­nach PKW Widać jak Chru­scie­le gło­so­wa­ły na Osewskiego.

  • Gmi­na liczy 11247 miesz­kań­ców. Posia­da­ją­cych pra­wa wybor­cze jest. 8904. 200 pod­pi­sa­ło się pod pro­te­stem. Moż­na uwa­żać że 1000 to poant­ko­we towa­rzy­stwo. Wycho­dzi na to że 7700 sta­nie murem za Panem wój­tem. Chce­my nowych dróg. Wodo­cią­gów czy kana­li­za­cji. Cze­ka­my na decy­zję Pana Wój­ta Osewskiego.

   • A jak przyj­dzie co do cze­go, to oka­że się, że sze­ściu tysiąc­om temat zwi­sa kala­fio­rem. Kal­ku­luj­cie dalej…

    • Co do referendum,Masz rację Pola­cy refe­ren­da ole­wa­ja ale na wybo­ry cho­dzą. I tam wygra Wójt bo w porów­na­niu z poprzed­ni­ka­mi upo­rząd­ko­wał gmi­nę. Mia­łem taki przy­pa­dek w mojej wsi że pekła rura wodo­cią­gu. Zadzwo­ni­łem i po 15 minu­tach już eki­pa Zug była. Ci co kry­ty­ku­ją wój­ta to prze­waż­nie reszt­ki” rozkochanych“w ant­ku miesz­kań­ców. To garstka.

  • Doszu­ki­wać się cojo­nes u osob­ni­ka o postu­rze i apa­ry­cji naczel­ne­go trze­bień­ca w hare­mie suł­ta­na Meh­me­da Czwar­te­go? Optymiści…

 • Dziś Chru­ście­le, jutro Nowa Wieś , poju­trze Stra­du­ny , a potem przyj­dzie kolej i nas w Ełku. W koń­cu może będzie­my miastem:)

 • Nie­ba­wem zawi­ta do nas sieć gazo­wa. Koń­czo­ne są pro­jek­ty. Potrzeb­ni będą odbior­cy. Nie te cza­sy że zwo­żo­no kole­ją tysią­ce ton węgla jak w PECu. W pierw­szej kolej­no­ści pod­łą­czo­ne będzie osie­dle po lasem. Miesz­kam w gmi­nie i mam ogrze­wa­nie gazo­we. Piec gazo­wy któ­ry wisi w budyn­ku gospo­dar­czym ma wymiar 100 cm na 80cm..zasilanie że zbior­ni­ka na zewnątrz. Na tele­fon przy­jeż­dża cyster­na. Oczy­wi­ście żeby zasi­lić osie­dle to poważ­niej­sze spra­wa. Kupu­ją­cy pokry­ja kosz­ty. A że ludzie mają kasę to sprawdź ile pła­ci­li za m2 w budyn­ku obok poczty.

  • Jeśli wójt nie doga­da się z humo­rza­stym z Ełku to wszyst­ko moż­li­we. Cho­dzi o kasę któ­rej huma­rza­ste­mu bra­ku­je bo zadlu­zyl mia­sto jak nikt i nigdy. Jed­nak zna­jąc wój­ta coś wymyśli.

  • Od 6 lat humo­rza­sty nie poda­je ręki Wój­to­wi. I tu jest pro­blem. Kon­flik­ty będą zawsze. Na szczę­ście nowa usta­wa gwa­ran­tu­je dwukadencyjność.

 • Budyn­ki wie­lo­ro­dzin­ne są w Gmi­nie Ełk Budo­wa­ne od lat, to budyn­ki prze­waż­nie 4 rodzin­ne ale są też w gmi­nie Ełk budyn­ki np 16 i wię­cej rodzin­ne jak w Choj­nia­ku. To nic nowe­go moż­na zro­bić małą wyciecz­kę i zoba­czyć. Budyn­ki te budo­wa­ne były przy PGR. Dzis nowo­bo­gac­cy pro­te­stu­ją ale podob­nie było w Ełku na uli­cy Kole­jo­wej gdzie miesz­kań­cy ul Sosno­wej pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko budo­wie budyn­ku socjal­ne­go. Budy­nek jest na ukoń­cze­niu i podob­nie będzie w Chruscielach.

  • Nie, nie będzie podob­nie. Przy Kole­jo­wej sieć grzew­cza jest, w Chru­ście­lach wójt czy dewe­lo­per będzie musiał cie­płow­nię posta­wić (nie za swo­je, wsa­dzi to w cenę miesz­kań). Chy­ba że zaofe­ru­je miesz­ka­nia z ogrze­wa­niem elek­trycz­nym ;p

  • Miesz­kan­ko nowo­wiej­ska, zatem słusz­ne było­by i spra­wie­dli­we, aby dewe­lo­per sta­wiał nowe blo­ki w Choj­nia­ku, a od Chru­ściel się odja­nie­paw­lił. Taka jest moja koncepcja.

   • Tu cho­dzi­ło że takie budyn­ki wie­lo­ro­dzin­ne w gmi­nie już są bo nie­któ­rzy piszą że wieś to tyl­ko niska zabu­do­wa. Jest ich o wie­le wię­cej niż myślą.

  • Pan Wójt dosko­na­le wie o tym, że wystar­czy ok. 1500 gło­sów odda­nych za odwo­ła­niem Wój­ta na refe­ren­dum i przy cał­ko­wi­tej fre­kwen­cji ok. 2800 osób Wójt w refe­ren­dum zosta­nie odwo­ła­ny w mig. Poprzed­ni Wójt Polkow­ski, któ­ry odszedł w nie­sła­wie, i orga­ni­zo­wał refe­ren­dum w poje­dyn­kę nie miał szans. 300 osób żywo zain­te­re­so­wa­nych odwo­ła­niem Wój­ta zmo­bi­li­zu­je 2 – 3 tysią­ce osób w tydzień, do tego kil­ka­dzie­siąt innych osób deli­kat­nie mówiąc nie darzą­cych Wój­ta sym­pa­tią zmo­bi­li­zu­je następ­ne 300 – 400 osób i tym spo­so­bem szyb­ko Wójt może zostać odwołany

 • Dzi­siaj Chru­ście­le, jutro inne tere­ny. Dla­te­go popie­ram refe­ren­dum, ale nie ogra­ni­czo­ne tyl­ko do Chru­ście­li, ale obej­mu­ją­ce wszyst­kie tere­ny wiej­skie. Czy ich miesz­kań­cy zga­dza­ją się na zabu­do­wę miej­ską. Ale czy wte­dy ist­nie­nie gmi­ny wiej­skiej jesz­cze ma sens?

  • Gmi­na pier­ście­nio­wa ota­cza­ją­ca gmi­nę miej­ską i mają­ca sie­dzi­bę w mie­ście sen­su logicz­ne­go nie ma. Niech wójt z urzę­dem prze­nie­sie się do Nowej Wsi albo Stra­dun, to będzie bar­dziej wia­ry­god­ny. Teraz jest śmiesz­ny z tymi pokrzy­ki­wa­nia­mi, że nie odda mia­stu ani guzika.

   • Powiedz to miesz­kań­com któ­rzy miesz­ka­ją w gmi­nie a kupi­li nawet po kil­ka miesz­kań w mie­ście i je wynaj­mu­ją. Są ich setki.

    • No to im mówię.
     I co w związ­ku z tym?
     Robi im to jakąś róż­ni­cę, gdzie będzie sie­dzi­ba gminy?

  • Takie refe­ren­dum to jak dmu­cha­nie pod wiatr. Jeśli jest popyt to będzie i podaż — czy się to komuś podo­ba, czy nie.

 • W Pol­sce jest tak, kto się pierw­szy obu­dzi ten chce rzą­dzić. Są wła­dze któ­re wybra­li­śmy są Rad­ni i oni w naszym imie­niu usta­la co tam będzie budo­wa­ne. Tyle że sobie poga­da­cie. Rzą­dzić to może­cie u sie­bie w dom­ku, swo­im skle­pi­ku czy gabi­ne­cie. Tam jeste­ście pana­mi dopó­ki żon­ka was nie zga­si. W Chru­scie­lach nie musi­cie mieszkać.

  • Wła­dze zosta­ły wybra­ne, ale wła­dze moż­na też odwo­łać. W refe­ren­dum. Tak jak w Ostró­dzie, gdzie już raz sku­tecz­nie pogo­nio­no bur­maj­stra w poło­wie kaden­cji, a teraz przy­mie­rza­ją się do spusz­cze­nia drugiego.

   • Już jeden zro­bił refe­ren­dum i go Osew­ski zmiótl i wybił mu ze łba wój­to­wa­nie. Prze­grał z kre­te­sem i za to gmi­na zapła­ci­ła. Jeśli tego nie wiesz to poszpe­raj w sie­ci. Dziś Pozy­cja Osew­skie­go jest moc­niej­sza bo nie trze­ba tu kadzić że wie­le już zro­bił. Za Ant­ka jeź­dzi­li­śmy po dziu­rach dziś tego nie ma. Potrzeb­ne pie­nią­dze i popie­ra­my wła­śnie takie pla­ny. To że nie budo­wa­no wyso­kich domów to nie zna­czy za tak nie będzie. Andru­kie­wicz ogra­ni­czał budo­wę w górę i dziś krzy­czy że bra­ku­je mu miej­sca. Miesz­kam tu i wiem że otrzy­ma od nas popar­cie. Chru­scie­le to jed­na wio­ska. Tyl­ko jed­na wio­ska zwłasz­cza że więk­szość nie­daw­no tam się osie­dli­ła i chce gmi­ną rządzić.

  • To odkup ode mnie dom i miesz­kaj obok blo­ków. Gmi­na nas oszukała.
   Ludzie, któ­rzy w tym roku kupo­wa­li zie­mię pyta­jąc w gmi­nie nie otrzy­ma­li info o pla­nach Wójta.
   I kto tutaj jest zły?

 • Ty nie będziesz mam mówił jak my w gmi­nie mamy miesz­kać. Będzie tak jak Pan Wójt i rada przez nas wybra­na zade­cy­du­ją. Już was nowo­bo­gac­kich część się zapi­sa­ła do kon­fe­de­ra­cji i zapisz­cie się pozo­sta­li i odwal­cie się od naszych spraw. Nie jeste­śmy gor­si o was i chce­my miesz­kać w odpo­wied­nich warun­kach. Ale to nasze wła­dze zade­cy­du­ją o wszyst­kim. Macie swo­je dział­ki przy­do­mo­we i tam może­cie rzą­dzić ale też tyl­ko tak jak zale­ca gmin­ny plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Wójt ma nasze popar­cie bo widzi­my jak Gmi­na się zmie­nia. Was nikt w gmi­nie nie trzyma.

  • Ty mądra­la, wła­śnie gmin­ny plan zago­spo­da­ro­wa­nia dla Chru­ściel prze­wi­dy­wał niską zabu­do­wę jed­no­ro­dzin­ną. Tak to jest z zaufa­niem do władz i papie­rów urzę­do­wych. Życzę ci, żeby wójt z radą ulo­ko­wa­li jakąś świ­niar­nię czy obo­rę tuż przy two­im pło­cie, zoba­czy­my jak zaśpiewasz.

  • Nowo­bo­gac­ki” — co to za poję­cie. Czu­ję się, jak bym się doro­bił na czy­jejś krzyw­dzie. To, do cze­go dosze­dłem kosz­to­wa­ło mnie ogrom pra­cy, zdro­wia i róż­nych wyrze­czeń, nie mówiąc o wykształ­ce­niu — do tego pod­cho­dzi­łem dosyć poważ­nie. Ci ludzie — ci jak to piszesz nowo­bo­gac­cy” — tak samo.
   Kto ci bro­ni wziąć się do robo­ty i doro­bić się mająt­ku? Może coś jest na rzeczy.
   Gorzej, jak chcesz mieć wła­sny kąt w spo­koj­nym miej­scu, idziesz do gmi­ny i pytasz. Tam ci mówią: Panie, tam w życiu nic nie będzie zmie­nia­ne, będzie to spo­koj­na wioska”
   Więc kupu­jesz zie­mię i budu­jesz — oczy­wi­ście ści­śle wg pla­nu, czy­li dom ma nawią­zy­wać do zabu­do­wy mazur­skiej, sko­sy dachu, kolor itd…
   A tu ktoś przy­cho­dzi i mówi, że nas_ra mi tu kil­ka­na­ście blo­ków. No masakra.
   A ty gościu piszesz, że nikt mnie w gmi­nie nie trzy­ma. To teraz kto jest zły: ja, czy gmi­na, któ­ra mnie oszukała.

   • No to kon­ty­nu­uj­my modli­twę Pola­ka (któ­ry ma pew­nie w pobli­żu nowo­bo­gac­kie­go”):
    Żeby mu okra­dli garaż,
    żeby go zdra­dza­ła stara,
    żeby mu spa­li­li sklep,
    żeby dostał cegłą w łeb,
    żeby mu się cór­ka z czarnym
    i w ogó­le, żeby miał marnie!
    Żeby miał AIDS‑a i raka,
    oto modli­twa Polaka!”

  • Hau Hau!! Szcze­kam jak mi każą! Jak ład­nie sprecyzowaleś 🙂

 • Po pro­stu na wsi powin­na być zabu­do­wa wiej­ska, a w mie­ście — miej­ska. Ina­czej kra­jo­braz i śro­do­wi­sko ucier­pią. Nie moż­na ule­gać doraź­nym inte­re­som dewe­lo­pe­rów, a roz­wa­żyć trze­ba wszyst­kie aspek­ty z myślą o przy­szłych poko­le­niach. To wyma­ga poważ­nej, wspól­nej pra­cy Wło­da­rzy Gmi­ny i Mia­sta. Zachęcam!

  • Rozu­miem że wolał by Pan chlew­nie, kur­nik itp. to typo­we dla wsi

 • Gmi­na ma się roz­wi­jać ??? Zna­czy jak ? , Zakom­plek­sio­ne z prze­ro­śnię­tym ego pege­erow­cy ! Zarów­no mia­sto jak i gmi­na Ełk , roz­wi­ja się niczym sza­ry papier do dupy . Wbij­ta sobie w te puste zakom­plek­sio­ne łby iź byli­śmy , jeste­śmy i będzie­my ciut więk­szą wio­ską w Pol­sce kate­go­rii C” ponie­śli ?? mało­mia­stecz­ko­we cepy z peda­łem na czele !!!!

 • Sil­na pozy­cję w Chru­scie­lach ma Kon­fe­de­ra­cja. Tyl­ko w nich nadzieja.

 • naj­le­piej brać zasił­ki i zazdro­ścić innym, a ci źli nowo­bo­gac­cy” któ­rzy całe życie zapie­prza­ją jak głu­pi by pobu­do­wać czy kupić dom są nie­do­brzy i przed­sta­wiać argu­men­ty że kil­ku krzy­ka­czy (200 pod­pi­sów) nie chcę roz­wo­ju gmi­ny. Chy­ba pan Wójt rzu­cił swo­je szwa­dro­ny do pisa­nia komen­ta­rzy. Dzi­siaj Chru­ście­le jutro kolej­ne miej­sco­wo­ści zosta­ną sprzedane.

  • Haha­ha­ha A inni to dosta­li miesz­ka­nia w blo­kach za dar­mo i nie zapie­prza­ją” Tyl­ko ból, że prze­sta­nie to być miej­sce eli­tar­ne” i nie daj Boże spad­nie war­tość domków.

    • Takim chce­cie je widzieć tyl­ko dla wybrań­ców” A co zro­bi­li­ście dla tego miej­sca oprócz tego krzy­ku? I z nowe­go chod­ni­ka faj­nie sko­rzy­stać i sciez­ki rowe­ro­wej bo bez­piecz­niej i pew­nie chęt­nie z innych udo­god­nień Tyl­ko broń Boże niech inni nie przyj­dą, bo to tyl­ko dla nas”

   • Nie cho­dzi o zwo­len­ni­ków blo­ków, czy zwo­len­ni­ków zabu­do­wy typo­wej dla wsi. Nie cho­dzi też o bied­nych, czy boga­tych. Nie daj­my się skłó­cić i podzie­lić. Cho­dzi o bli­skie wszyst­kim hasło: Nic o nas, bez nas.

  • Nam miesz­kań­com gmi­ny zale­ży by w koń­cu coś się u nas ruszy­ło. Pamię­ta­my o co dba­li poprzed­ni­cy Pana Wój­ta Osew­skie­go. Dziś czy to W Chru­scie­lach czy innych wsiach powsta­ną podob­ne osie­dla. Nasta­ły inne cza­sy. Wieś się wylud­nia mło­dzi któ­rzy jesz­cze nie ucie­kli z kra­ju chęt­nie wła­śnie w takich osie­dlach wyku­pią miesz­ka­nia i pra­co­wać będą w oko­li­cy np Gra­je­wie bo w Ełku zapo­mnia­no o gospo­dar­ce. Być może Panu Wój­to­wi uda się też spro­wa­dzić inwe­sto­rów któ­rzy stwo­rzą miej­sca pra­cy. Pań­stwo z Chru­sciel to nie rdze­ni miesz­kań­cy prze­waż­nie prze­nie­śli się z Ełku i niech nam nie mówią jak ma roz­wi­jać się nasza Gmi­na. Oczy­wi­ście jeśli będzie taka potrze­ba my miesz­kań­cy Gmi­ny zbie­rze­my kil­ka tysię­cy pod­pi­sów. Panie Wój­cie jeste­śmy z Panem.

  • I na to liczy­my. Gmi­na ma się roz­wi­jać. Budo­wać dro­gi wodo­cią­gi kana­li­za­cję. Nam miesz­kań­ców kala­fio­rem wisi wasz pro­test. Poprze­my wój­ta i zablo­ku­je­my co się da.

 • Z tego co wiem wie­lu nowo­bo­gac­kich pro­wa­dzi inten­syw­ne życie towa­rzy­skie. Będą więc mie­li nowych znajomych.

 • Jeśli cho­dzi o osto­je bobrów to niech pań­stwo nowo­bo­gac­cy nie prze­ży­wa­ją tak moc­no. W tej chwi­li są set­ki miejsc byto­wa­nia bobrów w naszej gmi­nie. Bóbr to takie stwo­rze­nie że budu­je żere­mie bez­piecz­ne w miej­scu oto­czo­nym woda a przyj­dzie np susza i wody zabrak­nie bobr prze­no­si się w miej­sce bez­piecz­ne. I budu­je nowe miej­sce. Tro­ska aku­rat o bobry jest zby­tecz­na pora­dzą sobie same. Bez pomo­cy sza­now­nych pań­stwa nowobogackich.

  • Nie ma cze­goś takie­go jak leśnik ama­tor”. To jak jesiotr dru­giej świe­żo­ści albo jajecz­ko czę­ścio­wo nie­świe­że. Ewen­tu­al­nie półdziewica 😉

 • Dewe­lo­per znisz­czy śro­do­wi­sko budu­jąc apar­ta­men­ty dla eli­ty. Stra­cą wszy­scy, a zyska tyl­ko bogacz.

 • Dok­tor­ki i resz­ta nowo­bo­gac­kich chcą decy­do­wać o roz­wo­ju gmi­ny. Panie wój­cie popie­ra­my Pana.

  • Jakoś mi się nagle przy­po­mnia­ła modli­twa Pola­ka z Dnia świra”:
   Gdy wie­czor­ne zga­sną zorze,
   Zanim gło­wę do snu złożę,
   Modli­twę moją zanoszę
   Bogu Ojcu i Synowi:
   Dopier­dol­cie sąsiadowi!
   Dla sie­bie o nic nie wnoszę,
   Tyl­ko mu dosraj­cie proszę.”

   itd. itd. Jak ktoś nie zna, to niech sobie wygugla.

 • Panie Wój­cie. Mamy nadzie­ję my miesz­kań­cy Gmi­ny że Pan się z tego nie wyco­fa. Gołym okiem widać jak gmi­na się zmie­nia. Humo­rza­sty z mia­sta kom­bi­nu­je jak ogra­bic gmi­nę z zie­mi poko­cha­li się na dobre z Kosą. Dla­te­go pój­dzie­my i zapro­te­stu­je­my wszę­dzie zPa­nem. Gmi­na potrze­bu­je środ­ków na roz­wój na dro­gi. Nowo­bo­gac­cy mogą sobie krzy­czeć. Wresz­cie jest czas by to gmi­na się rozwijała.

  • Może kie­dyś zapro­jek­tu­ją jakąś dro­gę pro­sto przez Two­ją cha­łu­pę. Wte­dy pierw­szy będę się wydzie­rał, że gmi­na ma się roz­wi­jać, a nie że jakiś skan­sen, a pro­te­stu­ją­ce zaco­fań­ce niech się gonią.

  • Sko­ro już zaglą­da­my ludziom do kie­sze­ni, to może już czas zana­li­zo­wać oświad­cze­nie mająt­ko­we Pana wój­ta Osew­skie­go? Pole­cam — przed­nia literatura.

  • Teraz to już nie beton No chy­ba, że ktoś jest tak bar­dzo skru­pu­lat­ny Tyl­ko dom­ki, któ­re tam sto­ją też nie są z drew­na czy papieru 🙂

 • Nowe osie­dle blo­ków na Chru­ście­lach będzie w przy­szło­ści połą­czo­ne nową dwu­pa­smo­wą dro­gą w kie­run­ku na Nową Wieś Ełc­ką przez Sza­rej­ki aż do włą­cze­nia z już budo­wa­ną S61 i węzłem Ełk-Połu­dnie oraz w kie­run­ku mia­sta z nowym mostem przez jezio­ro. W dru­gą stro­nę pój­dzie dwu­pa­smo­wa tra­sa prze­ci­na­jąc Bocia­nie Gniaz­do aż do włą­cze­nia z węzłem na tra­sie S16 Ełk-Zachód. Tak więc pro­blem komu­ni­ka­cji zosta­nie roz­wią­za­ny. Woda i kana­li­za­cja jest już w dro­dze, gaz jest pla­no­wa­ny aby ogrze­wa­nie było eko­lo­gicz­ne. A podat­ki do urzę­du gmi­ny będą pły­nę­ły sze­ro­kim stru­mie­niem. Następ­ne tere­ny na budyn­ki wie­lo­ro­dzin­ne to ul.Olsztyńska, ok. Sza­re­jek i teren mie­dzy Ręku­sa­mi, Szar­kiem a Bar­to­sza­mi. Koło Ruskiej Wsi powsta­ną potęż­ne zakła­dy, któ­re dadzą pra­cę miesz­kań­com w/w zabu­do­wa­nych terenów.

  • Sro­gie pigu­ły łykasz… Gdzie taki towar moż­na nabyć? 😉
   PS Zapo­mnia­łeś napi­sać, gdzie zosta­nie zlo­ka­li­zo­wa­ne lot­ni­sko, no bo chy­ba miesz­kań­cy blo­ko­wi­ska chru­ściel­skie­go nie będą zmu­sza­ni do woja­ży aż pod Pisanicę…

   • Oczy­wi­ście, że Pisa­ni­ca za dale­ko, bli­żej pięk­na rów­ni­na pod Talu­sa­mi w sam raz na port lot­ni­czy Ełk- Mazury 🙂

 • Bra­wo wój­cie, buduj­cie tam , z chę­cią kupię miesz­ka­nie w blo­ku nad Szar­kiem. Będę sobie z góry patrzył jak nowo­bo­gac­cy koszą te swo­je traw­ni­ki przy dom­kach i pod­glą­dał kto i z kim.
  Ja na tara­sie na szó­stym pię­trze będę widział dwa jezio­ra i leżał sobie na hama­ku. Podat­ki za to będą w gminie.

  • Aku­rat zoba­czysz dwa jezio­ra. Sąsied­nie blo­ki będziesz widział, jak to już od lat na Jezior­nej się dzie­je. Co jakiś z wido­kiem na jezio­ro” posta­wią, to za 2 lata zaczy­na­ją sta­wiać nowy, też z wido­kiem”, bo ci wcze­śniej­si już się dosyć napatrzyli.

  • będziesz u nowo­bo­gac­kie­go mógł doro­bić 10 za godz przy kosze­niu tej tra­wy to szyb­ciej spła­cisz kredyt.

   • Te 10 zl niech sobie wsa­dzi ten wiel­ce prze­pra­co­wa­ny Nawet obcy” za tyle nie przyjdzie 🙂

  • To nie jest prze­ciw ludziom a dla ludzi Ełk jest juz tak zatlo­czo­ny ze miesz­kań­cy jed­ne­go blo­ku zaglą­da­ją w okna dru­gie­mu. No naj­le­piej sie odizo­lo­wać a niech inni się cisną A miesz­kań­cy Chru­ście­ków do pra­cy cho­dzą pie­cho­tą czy każ­dy ma po dwa auta. I gdzież ta dba­łość o śro­do­wi­sko. Im wolno?

 • Bra­wo! W mie­ście już nie ma miej­sca na nowe osie­dla. Podat­ki z nowych miesz­kań­ców będą wpły­wać do Gmi­ny! Nowo­bo­gac­cy pobu­do­wa­li się pod mia­stem i teraz sza­le­ją, gmi­na musi się roz­wi­jać zwłasz­cza że mia­sto się zwi­ja gospodarczo.

  • Nie zga­dzam się. Miesz­kań­cy powin­ni mieć pra­wo wypo­wie­dzieć się w refe­ren­dum, czy chcą przy­łą­cze­nia do mia­sta, bo budo­wa blo­ków na wsi to tak napraw­dę roz­sze­rze­nie miasta.

  • I dobrze, ludzie chcą miesz­kać w ład­nym miej­scu, nie tyl­ko wybrań­cy, popie­ram roz­bu­do­wę, jak chcą miesz­kać poza mia­stem, niech jadą dalej

   • Wła­śnie ci wybrań­cy” chcie­li miesz­kać w ład­nym miej­scu poza mia­stem i poje­cha­li dalej… Myślisz cokol­wiek, zanim coś napiszesz?

 • w takim cudow­nym miej­scu taki PGR posta­wić ? Mam nadzie­ję że inwe­stor splaj­tu­je i nikt tam nie zechce miesz­kać. Jak do mia­sta doje­chać ? Przez most i Zam­ko­wą ? A karet­ka czy straż ? Poza tym zasra­ją oby­dwa jezio­ra , zadep­czą Bunel­kę i odbio­rą ełcza­nom prze­pięk­nie miej­sce do rowe­ro­wych wycie­czek . Ktoś zwa­rio­wał i leczy jakieś mało­mia­stecz­ko­we , burac­kie kompleksy.

  • Zga­dzam się, już widzę te tria­th­lo­ny, mara­to­ny i rowe­ro­we Gwiaz­dy Mazur­skie mię­dzy blo­ka­mi, ha,ha!

  • Kie­dy nastą­pi sprze­daż miesz­kań. Jest bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie. Miesz­kam na wsi i mam tro­je doro­słych dzie­ci. Wyku­pię im miesz­ka­nia w tym osie­dlu. Syn i cór­ka nie chcą pra­co­wać na roli zain­te­re­so­wa­ni są zamiesz­ka­niem w tym osiedlu.

   • Zapy­taj Pan za kil­ka lat. Prze­cież na razie jesz­cze nawet pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia gmi­na nie zmie­ni­ła, a co tu o począt­ku budo­wy mówić.

 • Widzę że cień czte­ro­pię­tro­wych blo­ków przy­kry­je całą wieś! Oso­ba któ­ra two­rzy­ła tą wizu­ali­za­cję to jakiś wybit­ny arty­sta 🙂 Jeże­li będzie to ład­ne niskie i nowo­cze­sne osie­dle to dla­cze­go nie.

 • Wójt nawet nie powi­nien’ a musi’ szu­kać inwe­sty­cji na tere­nie Gmi­ny. Nowe pomy­sły, wdro­żo­ne reali­za­cje tyl­ko Ją napę­dza­ją, a nie oszu­kuj­my się — Chru­ście­le to ści­słe obrze­ża Ełku — teren, któ­ry wcze­śniej czy póź­niej będzie bar­dziej roz­wi­nię­ty wsze­la­ką infrastrukturą.
  Bra­wo Panie wójcie!
  Gra­fi­ka tych­że miesz­kań­ców jasno poka­zu­je wyol­brzy­mio­ną ska­lę pre­ten­sji w ich poglą­dzie na sprawę.
  Te blo­ki z gra­fi­ki po ile mają pię­ter — po 100? po 200?
  Nie­sa­mo­wi­cie wyol­brzy­mio­na perspektywa.
  Wia­do­mo w jakim celu 🙂
  prze­sa­da za przesadą…

  • Oczywiście,że prze­sa­dzo­ne Tu nie cho­dzi o wyso­kość tyl­ko o blo­ki Był­by prost nawet gdy­by to były blo­ki dwupiętrowe

 • Pre­zen­ta­cja wyglą­da dobrze, mi się podo­ba. Kil­ku krzy­ka­czy zawsze się poja­wi, trze­ba pamię­tać, że nigdy nie dogo­dzi się każ­de­mu. Przed gmi­ną wie­le cie­ka­wych per­spek­tyw, któ­rym z całe­go ser­ca kibi­cu­ję, bo roz­wój gmi­ny, to też roz­wój mia­sta. A bolącz­ką obu samo­rzą­dów, jest brak inwe­sto­ra, któ­ry wybu­do­wał­by fabry­kę i zatrud­nił 1000 – 1500 osób, choć to może się zmie­nić w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat. A jeden z dru­gim powi­nien patrzeć na dobro wspól­ne ogó­łu miesz­kań­ców, a nie tyl­ko przez pry­zmat swo­je­go nosa, choć wiem i rozu­miem, że to trudne.

  • Fabry­kę cze­go, przepraszam?
   Bo ten od wie­sza­ków i listów inten­cyj­nych to miał 10 razy mniej osób zatrud­nić, a i tak wyszło, jak wyszło.

  • Wśród krzy­ka­czy jest taki jeden niby przed­się­bior­ca, pła­ci pra­cow­ni­cy jed­na ósma eta­tu a resz­ta do kie­sze­ni. Całe życie miesz­kał w Ełku. Wybu­do­wal rezy­den­cje i teraz chce rzą­dzić w gminie.