Strona główna » Lokalne » Listopadowe diety radnych większe od wypłaty. Na konto wpłynie wyrównanie od sierpnia
Lokalne

Listopadowe diety radnych większe od wypłaty. Na konto wpłynie wyrównanie od sierpnia

1 listopada w życie wejdzie ustawa mówiąca o tym, że „wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej”. Wcześniej „krotność” ta wynosiła 1,5 kwoty bazowej. Dodatkowo ustawodawca wskazał, że przepisy mają „zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.”.

10 listo­pa­da na kon­ta rad­nych miej­skich wpły­nie sta­ra” die­ta za paź­dzier­nik plus wyrów­na­nie za sier­pień, wrze­sień i paź­dzier­nik, z racji tego, że prze­pi­sy wej­dą w życie 1 listo­pa­da. Za listo­pad rad­ni otrzy­ma­ją die­tę w grud­niu już bez wyrów­na­nia, po nowej stawce.

W przy­pad­ku miej­skich rad­nych pod­wyż­ki nastę­pu­ją z auto­ma­tu tj. bez koniecz­no­ści podej­mo­wa­nia uchwa­ły. (Dla­cze­go z auto­ma­tu wyja­śnia­my poniżej).

I tak:

 1. Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta w listo­pa­dzie otrzy­ma z wyrów­na­niem za 3 mies. 5600 zł / w grud­niu 3200 zł.
 2.  Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta w listo­pa­dzie otrzy­ma z wyrów­na­niem za 3 mies. 5040 zł/ w grud­niu 2880 zł.
 3.  Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady w listo­pa­dzie otrzy­ma  z wyrów­na­niem za 3 mies. 5040 zł / w grud­niu 2880 zł.
 4. Wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady w listo­pa­dzie otrzy­ma  z wyrów­na­niem za 3 mies. 4060 zł / w grud­niu 2320 zł.
 5.  Sze­re­go­wy” rad­ny w listo­pa­dzie otrzy­ma 3780 zł / w grud­niu 2160 zł.

Rad­ni klu­bu PiS zło­ży­li wczo­raj pro­jekt uchwa­ły, któ­ry pozo­sta­wiał­by die­ty na pozio­mie sprzed pod­wyż­ki. Jed­nak Dobro Wspól­ne przy wspar­ciu Huber­ta Gór­skie­go i Ada­ma Dobkow­skie­go wyco­fa­ło uchwa­łę z porząd­ku obrad.

War­to też dodać, że gdy­by rad­ni opo­wie­dzie­li­by się za obniż­ką diet to i tak wyrów­na­nia wpły­nę­ły­by na ich kon­ta, bo wyż­sze die­ty nale­żą się od 1 sierp­nia.  Nato­miast uchwa­ła obni­ża­ją­ca obo­wią­zy­wa­ła­by od 1 listo­pa­da. W budże­cie mia­sta na ten cel (wyrów­na­nie) zabez­pie­czo­no już 80 tys. zł do koń­ca roku.

Dla­cze­go z automatu?

Obo­wią­zu­ją­ca uchwa­ła raj­ców miej­skich jest tak skon­stru­owa­na, że pod­wyż­ka diet nastą­pi z tzw. auto­ma­tu. Ozna­cza to, że rad­ni miej­scy nie będą musie­li podej­mo­wać uchwa­ły pod­no­szą­cej” die­ty. Upo­sa­że­nie usta­lo­ne jest tutaj procentowo.

Pod­sta­wą pro­cen­to­we­go okre­śle­nia wyso­ko­ści diet rad­nych miej­skich jest mak­sy­mal­na wyso­kość die­ty okre­ślo­na w przepisach.

Tak było: 1,5 (krot­ność) x 1.789,42 zł (kwo­ta bazo­wa) = 2684,13 zł mak­sy­mal­na dieta

Dla rad­nych Ełku mak­sy­mal­na die­ta zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem może wynieść nie wię­cej niż 75 % mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty tj. nie wię­cej niż 2013,10 zł (mak­sy­mal­na).

Po zmia­nach: 2,4 (krot­ność) x 1.789,42 zł = 4294,61 zł.

75% mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty tj.nie wię­cej niż 3 220,97 zł (mak­sy­mal­na)

§ 3. 1. Uchwa­ła  Rady Mia­sta Ełku

 •  Usta­la się nastę­pu­ją­ce staw­ki die­ty wypła­ca­nej za udział we wszel­kich posiedzeniach:
 •  1) Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta w wyso­ko­ści 99,35 % staw­ki (mak­sy­mal­nej)
 •  2) Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta 89,42 % staw­ki  (mak­sy­mal­nej)
 •  3) Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady  89,42 % staw­ki  (mak­sy­mal­nej)
 • 4) Wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rady 73,03 % (mak­sy­mal­nej)
 • 5) Pozo­sta­li rad­ni Rady Mia­sta w wyso­ko­ści 67,07 % staw­ki  (mak­sy­mal­nej).

Radni miejscy, którzy poparli wycofanie z porządku obrad uchwały obniżającej diety.

5 komentarzy

napisz komentarz

 • Naj­pierw Dobro Wła­sne póź­niej Dobro Wspólne.
  Ane­ta Wol­na — mil­czy a mil­cze­nie jest zło­tem, pod­wyż­ka jej się należy.
  Bogu­sław Wiso­wa­ty — za mało doro­bił się na miej­skich inwe­sty­cjach, pod­wyż­ka mu się należy.
  Emi­lia Gór­ska — daw­no zosta­ła rad­ną i się napra­co­wa­ła, pod­wyż­ka jej się należy.
  Ewa Awra­mik — zawsze śpie­wa jak pre­zy­dent zagra, pod­wyż­ka jej się należy.
  Michał Tysz­kie­wicz — w gmi­nie nad­sta­wia ucha i dono­si co pod­słu­cha, pod­wyż­ka mu się należy.
  Niko­dem Kemi­cer — naj­mą­drzej­szy, wie wszyst­ko o wszyst­kim, pod­wyż­ka mu się należy.
  Andrzej Surynt — zasłu­żył na odszko­do­wa­nie za pra­cę w Eck, pod­wyż­ka mu się należy.
  Miro­sław Saw­czyń­ski — ma wiel­ki pociąg do pie­nię­dzy, pod­wyż­ka mu się należy.
  Hubert Gór­ski — może kie­dyś nakło­ni do coming out … wie­cie kogo, pod­wyż­ka mu się należy.
  Adam Dobkow­ski — kiwa wszyst­kich i się zaki­wał, pod­wyż­ka mu się należy.
  Piotr Kar­pie­nia — ma naj­mniej­szą staw­kę za godzi­nę, pod­wyż­ka mu się należy.
  Robert Weso­łow­ski — jego miej­sce jest w kosmo­sie a kosmos jest dro­gi, pod­wyż­ka mu się należy.

 • Tych 12 nazwisk zapamiętamy !
  Przy naj­bliż­szych wybo­rach do rady Miasta.
  Szcze­gól­nie przy­ku­wa nazwi­sko Pana Dobkow­skie­go czyż­by zmie­nił sza­ty par­tyj­ne. Od dłuż­sze­go cza­su kieł­ku­je u tego pana kie­ru­nek ” DW”

 • Panie Hubert jak pan może patrzeć w lustro, o kur­cze Pan się nie goli. Plat­for­mo mając takie­go prze­wod­ni­czą­ce­go /chrumka z każ­de­go koryta/ zmie­rzasz do total­nej klę­ski. Lista wstydu.

OSTATNIE