Strona główna » Kraj/ świat » Lotnisko w Suwałkach oficjalnie otwarte. Inwestycja pochłonęła 27 milionów złotych
Kraj/ świat

Lotnisko w Suwałkach oficjalnie otwarte. Inwestycja pochłonęła 27 milionów złotych

FOTO: Urząd Miasta Suwałk
W sobotę (8 sierpnia) w Suwałkach gościło 36 samolotów i ich piloci miłośnicy lotnictwa, którzy wzięli udział w XXII Międzynarodowym Zlocie Przyjaciół Lotnictwa i Mazur 2020. Wydarzenie zostało połączone z oficjalną inauguracją działalności lotniska lokalnego w Suwałkach, które wybudowano w naszym mieście kosztem 27 mln zł. 10 mln zł przekazały Fabryki Mebli Forte, a 6 mln zł Samorząd Województwa Podlaskiego. Pozostały wydatek to środki pochodzące z budżetu Miasta Suwałki.

- Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy byli zaan­ga­żo­wa­ni w budo­wę pasa star­to­we­go w naszym mie­ście. To był dłu­gi i zło­żo­ny pro­ces. Dzię­ku­ję Woje­wo­dzie Pod­la­skie­mu za grun­ty prze­ka­za­ne pod budo­wę lot­ni­ska. Dzię­ku­ję Fabry­kom Mebli FORTE oraz samo­rzą­do­wi Woje­wódz­twa Pod­la­skie­go za wkład finan­so­wy – mówił Cze­sław Ren­kie­wicz, Pre­zy­dent Suwałk, któ­ry na ręce osób wspie­ra­ją­cych inwe­sty­cję prze­ka­zał pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki – Od teraz Suwał­ki są jesz­cze bar­dziej otwar­te na świat. Mam nadzie­je, że przy­nie­sie to nasze­mu mia­stu same korzy­ści. Naj­lep­szym dowo­dem na to jest fakt, że gości­my dziś zało­gi 36 samo­lo­tów bio­rą­cych udział w Zlo­cie, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Pan Sta­ni­sław Toł­wiń­ski – dodał Pre­zy­dent Suwałk.

Głos w trak­cie wyda­rze­nia zabra­li rów­nież Dariusz Piont­kow­ski, Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Tomasz Madras, Wice­wo­je­wo­da Pod­la­ski, Marek Olbryś, Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pod­la­skie­go, Wik­tor Vaj­na, Dyrek­tor Fabry­ki Mebli FORTE, a tak­że Posło­wie: Jaro­sław Zie­liń­ski i Paweł Kru­tul. Wszy­scy gra­tu­lo­wa­li Suwał­kom inwe­sty­cji, jed­no­gło­śnie pod­kre­śla­jąc, że to dla mia­sta duży atut i lep­sze sko­mu­ni­ko­wa­nie z resz­tą Pol­ski i Europy.

Pas star­to­wy w Suwał­kach ma 1320 m dłu­go­ści i 30 m sze­ro­ko­ści. Będą mogły z nie­go korzy­stać samo­lo­ty pasa­żer­skie prze­wo­żą­ce do 50 osób, w tym śmi­głow­ce, szy­bow­ce, moto­lot­nie, awio­net­ki czy małe samo­lo­ty o napę­dzie tło­ko­wym. W ramach tej inwe­sty­cji powsta­ła też: pły­ta do zawra­ca­nia, pły­ta posto­jo­wa, dro­ga koło­wa­nia oraz infra­struk­tu­ra techniczna.

Zakres robót budowlanych:
• budo­wa głów­nej dro­gi star­to­wej (DS‑1) o dłu­go­ści 1320 m i sze­ro­ko­ści 30 m
• nawierzch­nia sztucz­na wraz z pasem dro­gi star­to­wej o nawierzch­ni tra­wia­stej oraz z pły­tą do zawra­ca­nia przy DS‑1 o nawierzch­ni sztucznej;
• budo­wa pły­ty posto­jo­wej PPS o wymia­rach 65 m x 130 m o nawierzch­ni sztucznej;
• budo­wa dro­gi koło­wa­nia DK sze­ro­ko­ści 15 m, łączą­cej dro­gę star­to­wą DS‑1 z pły­tą posto­jo­wą PPS, nawierzch­ni sztucznej;
• budo­wa dro­gi star­to­wej (DS‑2) o dłu­go­ści 800 m i sze­ro­ko­ści 60 m, o nawierzch­ni natu­ral­nej darniowej;
• budo­wa nie­zbęd­nej infra­struk­tu­ry technicznej.

Budo­wę lot­ni­ska kwo­tą aż 10 mln zł dofi­nan­so­wał Maciej For­ma­no­wicz pre­zes Fabryk Mebli For­te, któ­re nie­da­le­ko suwal­skie­go lot­ni­ska, w Dubo­wie Pierw­szym wybu­do­wa­ły fabry­kę płyt wió­ro­wych i mają zamiar zbu­do­wać fabry­kę mebli.

Innym źró­dłem sfi­nan­so­wa­nia budo­wy było 6 mln zł prze­ka­za­nych przez samo­rząd woje­wódz­twa podlaskiego.

Mia­sto Suwał­ki zapła­ci­ło za tę inwe­sty­cję ze swe­go budże­tu 11 mln zł. Całość kosz­to­wa­ła 27 mln zł.

Obiekt jest już wpi­sa­ny do reje­stru lot­nisk Urzę­du Lot­nic­twa Cywil­ne­go. A to ozna­cza, że moż­na już z nie­go korzy­stać. W Suwał­kach już od kil­ku­na­stu dni poja­wia­ją się pierw­sze stat­ki powietrz­ne: pry­wat­ne, czar­te­ro­we, a nawet samo­lot Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratunkowego.

UM SUWAŁKI

15 komentarzy

napisz komentarz
 • Praw­da jest taka jeśli ktoś rzą­dzi przez kil­ka kaden­cji to jest po pro­stu klika.

 • Tyl­ko za, dro­ścić Suwal­kom zarad­nych gospo­da­rzy. W Ełku wszy­scy z wszyst­ki­mi skłó­ce­ni. Dwu­ka­den­cyj­ność, nie głu­pi to wymy­ślił. Obec­ny wło­darz znu­dzo­ny swo­imi obowiązkami.

 • w Suwał­kach świę­tu­ją otwar­cie pasa lot­ni­ska , a u nas gorą­ca dys­ku­sja śmier­dzą­cym bajor­ku na Cha­mo­wie — bo pod taką nazwą funk­cjo­nu­je to osie­dle. Zaora­li nas do końca .…

 • Już daw­no by go wywie­zio­no. Ale tak ład­nie krzy­czał na odpa­do­wej demon­stra­cji że jest naszym synu­siem i curu­sią. Ze buja­li­śmy go w koły­sce i kar­mi­li butel­ka ze smocz­kiem, że miesz­kań­cy wywóz na tacz­ce odło­ży­li. Prze­stra­szył się nasz wycho­wa­nek. Nieudacznik.

 • Tylu mądrych tutaj i kry­ty­ku­ją­cych nasze­go pre­zia, ale niko­mu nie chce sie zebrać i ruszyć na Pił­sud­skie­go, zała­do­wać tego Pana na tacz­kę i wywieźć np. nad to bajor­ko. Nawet na Bia­ło­ru­si naród obu­dził się po pseu­do­wy­bo­rach a w Ełku nadal tyl­ko lek­kie jęki i uty­ski­wa­nia. Co cze­ka­my aż mia­sto zban­kru­tu­je? Czy może on sam odej­dzie z hono­rem — na to nie ma co liczyć, tak jak i na rad­nych, któ­rzy w więk­szo­ści mają powią­za­nia z urzę­dem, boją się cokol­wiek powie­dzieć, bo a nuż ich skry­ty­ku­je ktoś i będzie wstyd, głu­pio, co potem? Żal patrzeć jak powo­li umie­ra Ełk, jesz­cze trosz­kę pró­bu­je coś tam , świa­teł­kiem czy traw­ką, ale to już bli­sko upad­ku. Żal wyjeż­dżać i żal wracać.…

 • A w Ełku ok. 4mln będzie kosz­to­wa­ło zago­spo­da­ro­wa­nie jezior­ka na polno­cII. Po co? Nie mam poję­cia. Ław­ki, lam­py i ścież­ki powin­ny wystar­czyć. Ale nie będą rekul­ty­wa­Cje robić w sztucz­nym zbior­ni­ku? Jakas para­no­ja. I rad­ni więk­szość to popar­ła- oczy­wi­ście teraz 1,1mln — ale cały pro­jekt cena 4 mln. Pie­nią­dze prze­cie­ka­ja przez pal­ce. Szko­da mia­sto zadłu­żo­ne i na takie bzde­ty kasa idzie.

 • Nowe inwe­sty­cje w Suwał­kach a w Ełku pre­zio mówi będą inwe­sty­cje jak powsta­nie Via­bal­ti­ca. Pocze­ka­my zoba­czy­my. Nie zmie­ni się nic bo w, Ełku ucie­ka­ją przed inwe­sto­ra­mi. I co naj­waż­niej­sze brak tere­nów inwe­sty­cyj­nych. Ścią­gnąć inwe­sto­rów może Wójt a nie ogrodnik.

 • Poważ­ny pre­zy­dent poważ­na inwe­sty­cja. W Ełku 3 godzi­ny dys­ku­sji co zro­bić z bajor­kiem przy któ­rym od lat urzę­du­ją mene­le. Suwał­ki zadłu­żo­ne ale na inwe­sty­cje któ­re przy­nio­są podat­ki i miej­sca pra­cy a W Elku dys­ku­sja ile pie­nię­dzy prze­zna­czyć na smier­dzą­ce oczko.Jedna rad­na słow­nie :jed­na przy­po­mnia­ła że zbli­za się jesień i dru­ga fala pan­de­mii więc trze­ba przy­go­to­wać się finan­so­wo. 155 mln dłu­gu miasta.

  • No ale Ełk jest pięk­ny i tak trzy­mać — jak klasz­czą zgod­nie kole­dzy i kole­żan­ki Pana Eme­ry­ta, a potem rów­nie zgod­nie gło­su­ją na obec­ne­go pre­zy­den­ta. To cze­go stę­kać, gdy się ma, co się chciało?

   • Ełk to jedy­ne mia­sto w Pol­sce w któ­rym eme­ry­ci rodzi­ce nie ana­li­zu­ją dla­cze­go ich dzie­ci a w sumie 5 tys mło­dych ucie­kło z tego zaco­fa­ne­go mia­sta. Pre­zio krę­ci ile może że mia­stu przy­by­wa miesz­kań­ców. Boi się nie­udacz­ny wódz” że prze­mia­nu­ją go na te ostat­nie mie­sią­ce z pre­zy­den­ta na bur­mi­strza. Ełk liczy teraz 54 tys mieszkańców.

 • A na ełc­kim lot­ni­sku” pod Pisa­ni­cą nasz pre­zio będzie pusz­czał latawce.

KRONIKA POLICYJNA