Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
Na zdjęciu Hubert Górski i radny Robert Wesołowski

Mandat Górskiego zagrożony? Sąd: zawieszenie działalności gospodarczej przez radnego nie wystarczy

Klub miejskich radnych Dobro Wspólne złożył do przewodniczącego Rady Miasta Ełku wniosek o wyjaśnienie doniesień dotyczących fundacji, z którą współpracuje radny Hubert Górski. Fundacja otrzymała lokal komunalny. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komisja Rewizyjna. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, bo nie tylko o lokal w tej sprawie chodzi.

Fundacja, z którą powiązany jest radny Hubert Górski, prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą (jest firmą — red.). W 2019 r. organizacja wynajmuje od miasta lokal przy ul. Małeckich. Wcześniej wynajmowała lokal miejski przy ulicy Mickiewicza. W 2018 roku Hubert Górski dostaje się do Rady Miasta Ełku. Jeszcze w tym samym roku zawiesza swoją działalność gospodarczą. Warto tu zwrócić uwagę na słowo zawiesza, bo ma to decydujące znaczenie w kwestii sprawowania przez niego mandatu.

 Zgodnie z art. 24f o samorządzie gminnym „Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.

Formalnie Górski w fundacji nie zajmuje też żadnego ważnego stanowiska, a po objęciu mandatu radnego swoją działalność gospodarczą zawiesza. Co jest więc nie tak i czy faktycznie radny zaprzestał prowadzenia swojej działalności gospodarczej na mieniu komunalnym?

 Zdaniem sądów i MSWiA

Zgodnie z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego „zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest tożsame z jej zaprzestaniem, gdyż w trakcie takiego zawieszenia radny i tak może podejmować czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podkreśla, że „nie ulega wątpliwości, że zaprzestanie prowadzenia działalności musi polegać na podjęciu rzeczywistych działań, takich, które nie wywołują żadnych wątpliwości co do intencji radnego.

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej obliguje do wykreślenia jej z ewidencji (rejestru) — informuje MSWiA. W konsekwencji samo „zawieszenie” działalności gospodarczej (wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej) nie jest wystarczające i nie czyni zadość obowiązkowi zaprzestania jej prowadzenia. Wymóg ten jest zatem równoznaczny z jej wyrejestrowaniem — czytamy w komentarzu MSWiA.

Jednak to nie wszystko, bo po zbadaniu sprawy przez naszą redakcję, okazuje się, że „zawieszenie” przez Górskiego może mieć drugie dno. Zachodzą bowiem wątpliwości czy faktycznie doszło do zawieszenia działalności, czy może są to tylko działania pozorowane.

Zgodnie z prawem podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytułu przychodów. Nie może też na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło wykonywać tych samych usług, które wcześniej świadczył w ramach firmy.

Upraszczając, przy zawieszeniu działalności nie można świadczyć na umowę zlecenie lub dzieło, usług o takim samym PKD.

Z dokumentów (faktur), do których dotarła nasza redakcja, wynika, że radny świadczył poprzez fundację Wsparcia Nauki i Biznesu usługi szkoleniowe np. Stowarzyszeniu Adelfi.

Radny Górski z ramienia fundacji świadczył także usługi przewodnickie, na które to fundacja pozyskała pieniądze z miasta.

Wychodzi na to, że doszło tu do zastąpienia działalności gospodarczej umową zleceniem lub umową o dzieło w zakresie działalności zawieszonego przedsiębiorstwa.

Co na to instytucje skarbowe?

Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie zawieszenia działalności jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o VAT, PIT oraz CIT. Kwestia kar za „symulowanie” zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest uregulowana z kolei w Kodeksie wykroczeń i w Kodeksie karnoskarbowym.

Skoro zatem zakres usług, które są świadczone w ramach umów zlecenia, pokrywa się z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej, to usługi te są usługami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zastąpienie działalności gospodarczej umową zleceniem lub umową o dzieło w zakresie działalności zawieszonego przedsiębiorstwa może być uznane za wykroczenie, lub przestępstwo karnoskarbowe.

Aby nie dochodziło do pozorowanego zawieszenia działalności gospodarczej, musi być spełniony ważny warunek „przedmioty tychże umów nie mogą się w żaden sposób pokrywać z profilem zawieszonej działalności gospodarczej, muszą zaś różnić się od niego w wyraźny, znaczący sposób”.

Hubert Górski prowadził działalność gospodarczą m.in. w zakresie pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także świadczył usługi szkoleniowe. Takie same usługi świadczył także podczas zawieszenia swojej działalności gospodarczej na rzecz fundacji.

W maju tego skierowaliśmy kilka pytań do radnego Górskiego. Jednak z jego odpowiedzi nic nie wynika.  Co prawda radny udziela nam odpowiedzi, ale nie odpowiada konkretnie na zadane pytania.

Na pytanie: czy świadczył pan usługi na zlecenie Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu takie jak szkolenia lub takie, które wykonywał pan podczas swojej działalności (takie samo PKD) oraz czy w ramach pozyskanych przez Fundację dotacji/grantów z miasta wykonywał pan zlecone przez fundacje zadania, w celu zrealizowania projektów, na które zostały przyznane pieniądze z miasta Ełku, radny odpowiada: Nie prowadziłem, ani nie prowadzę działalności gospodarczej, jak również nie zarządzałem taką działalnością, ani nie byłem pełnomocnikiem czy przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności na mieniu Gminy Miasta Ełku (sic). 

 Natomiast na pytanie: jaką funkcję pełni pan w fundacji — wolontariusza, współpracownika, przedstawiciela? Jestem pracownikiem Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie posiadam pełnomocnictw do reprezentowania pracodawcy – odpowiada radny. (sic).

To, że radny jest obecnie zatrudniony na umowę o pracę, w kwestii sprawowania jego mandatu nic nie zmienia. Radny ma obowiązek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Naszym zdaniem tego nie uczynił.

Warto też podkreślić, że radny może być prezesem stowarzyszenia, członkiem zarządu, pełnomocnikiem czy prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że działalność gospodarcza nie jest prowadzona na mieniu komunalnym.

Sprawowanie mandatu radnego Huberta Górskiego budzi, w naszej ocenie, bardzo duże wątpliwości. Zachodzi podejrzenie, że radny poprzez to, że nie zlikwidował swojej działalności gospodarczej, prowadził ją na mieniu komunalnym wraz z fundacją (nie musi to oznaczać spółki). Kwestię Górskiego bada też komisja rewizyjna. Jaka będzie jej ocena, czas pokaże.

Komentarze

5 Komentarze

  • Wydaje się, że większość jest umoczonych. Szkoda , że niektórzy bez honoru trwają na stanowiskach.

  • Ktoś w końcu powinien zająć się kolesiostwem w tym mieście, i nie ważne jakiej działalności i zawodu dotyczy.

  • No to się zbierają Czarne Chmury nad radnym Górskim.No i dostaje rykoszetem

  • Dziękujemy że ktoś się wreszcie zajął działalnością Górskiego. Wisowaty miał trochę honoru i zrezygnował.

  • Kolejny radny z którym redakcja „szanownej gazety” ma na pieńku. Od jakiegoś czasu czytam popełniane na tym portalu wpisy i przychodzą mi do głowy pytania? Kto za to płaci i kto to czyta? Ja poczytałem z ciekawości, bo myślałem, że to gazeta lokalna więc będzie coś ciekawego. A tu wylewa się sama żółć? Kto to sponsoruje i wydaje?

Comments are closed.