Strona główna » Kultura » Martyna Jakubowicz i Gęsia Skórka. Ełk Blues Night już w piątek
Kultura

Martyna Jakubowicz i Gęsia Skórka. Ełk Blues Night już w piątek

Zdjęcie z galerii strony martynajakubowicz.pl

Już w najbliższy piątek, 19 lipca, w Amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury odbędzie Ełk Blues Night. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. Scenę ełckiego amfiteatru wypełni muzyka Martyny Jakubowicz oraz zespołu Gęsia Skórka.

Mar­ty­na Jaku­bo­wicz to jedy­na w swo­im rodza­ju woka­list­ka i son­gw­ri­ter­ka, obda­rzo­na cha­ry­zmą i cha­rak­te­ry­stycz­nym gło­sem, któ­ry spra­wia, że jej bal­la­dy, łączą­ce wpły­wy fol­ku, blu­esa i roc­ka, nale­żą do naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pośród kano­nu pol­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej. Jest mistrzy­nią two­rze­nia nastroju.

Gęsia Skór­ka — bia­ło­stoc­ki zespół gra naj­więk­sze blu­eso­we prze­bo­je we wła­snej autor­skiej inter­pre­ta­cji. Obec­nie inten­syw­nie pra­cu­je nad autor­skim pro­gra­mem. Zwy­cięz­cy I miej­sca pod­czas kon­kur­su na festi­wa­lu BLUES BAZAR OTWOCK 2017. Uczest­ni­cy takich wyda­rzeń jak Suwał­ki Blu­es Festi­wal 2017, jesień z Blu­esem 2017, Sie­mia­ty­cze Blu­es Festi­wal 2016.

Amfi­te­atr Ełc­kie­go Cen­trum Kultury,
19 lip­ca 2019 — piątek
start: 20:00, wstęp wolny

Źró­dło ECK

1 komentarz

napisz komentarz
  • To był kon­cert któ­re­go dłu­go nie zapo­mnę. Jed­nak fre­kwen­cja to 50%.wielu zna­jo­mych mówi­ło że nie było odpo­wied­niej infor­ma­cji. Sła­wo­mir czy Boys ścią­ga­ją wię­cej widzów.

OSTATNIE